Regeringen och alliansen i enad front mot terrorism

TERRORISM. På onsdagen presenterade regeringspartierna och alliansen en rad åtgärder för att bekämpa terrorismen. Bland annat utvidgas kriminalisering vid samröre med terroristorganisation.

– Jag tycker att det här är en styrka för det svenska systemet, det här gemensamma arbetet har gjort det bättre, sade inrikesminister Anders Ygeman på pressträffen, där deltagare för samtliga sex partier deltog. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet står utanför uppgörelsen.

Straffansvar för att deltagande i terrororganisation

Idag finns särskilda straffbestämmelser mot att resa utomlands i terrorismsyfte och mot att finansiera terroristorganisationer. Men regeringen och alliansen beklagar att vissa former av samröre med terroristorganisationer inte av det straffrättsliga regelverket. Därför har en utredare fått i uppdrag att utreda ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation. Utredningen ska redovisas senast den 15 december 2017. Arbetet med lagstiftningen ska ges hög prioritet, enligt partierna bakom överenskommelsen.

Andra åtgärder gäller den offentliga miljön. Idag delas ansvaret för säkerheten i den offentliga miljön av flera aktörer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska därför samordna det risk- och sårbarhetsarbete som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i den offentliga miljön. Man nämner exempelvis platser där gångtrafikanter är utsatta, trygghet på arenor och andra konsertlokaler.

Tätare band mellan Säpo och Migrationsverket

Partierna har också enats om att stärkta samarbetet mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket. En mer automatiserad screening ska införas och Säkerhetspolisen ska ges bättre tillgång till Migrationsverkets register.

Det blir också en skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot. En utredning tillsätts för att se över lagen om särskild utlänningskontroll. Man ska också utreda hur ”kontrollen av personer som bedömts utgöra säkerhetshot på ett rättssäkert sätt kan förstärkas”. Man nämner exempelvis elektronisk övervakning som komplement till dagens verktyg.

En annan åtgärd är att införa ett insatsteam mot extremism. Dagens tillfälliga samordning mot extremism ersätts av en permanent funktion.

Hårdare koll på bidrag till samfund

Regeringen och alliansen vill också förhindra att offentliga bidrag går till extremistiska organisationer. En utredning ska därför se över demokrativillkor i statens stöd till trossamfunden.

I uppgörelsen ingår också att se över sekretessbrytande bestämmelse för polis och kommun, och säkerhetspolisens tillgång till underrättelseinformation från signalspaning.

Andra åtgärder som togs upp på onsdagen är arbetet med att hindra missbruk av andra resehandlingar än pass och att Säpo ska få ökade befogenheter för kameraövervakning.

Forrige artikel C och S lockar väljare från soffan C och S lockar väljare från soffan Næste artikel Förslag om omdöme istället för betyg Förslag om omdöme istället för betyg