Debatt

M-ledamot: Rikets säkerhet måste gå före miljöbalken

Miljöbalkens regleringar om buller gör det svårare för Försvarsmakten att öva och för kommunerna att bygga. Frågan vi måste ställa oss är hur vi ska prioritera rikets försvar i förhållande till miljöbalkens bullervärden, skriver riksdagsledamoten Lars Püss (M).

Vi måste komma tillbaka till ett läge där vi ser försvaret av vårt land som en naturlig del av vardagen, skriver debattören.
Vi måste komma tillbaka till ett läge där vi ser försvaret av vårt land som en naturlig del av vardagen, skriver debattören.Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten/TT
Lars Püss
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Omfattningen på vår försvarsverksamhet har fluktuerat starkt genom åren. Från en period av upprustning efter andra världskrigets till järnridåns fall med en stark nedrustningstrend. I dag befinner vi oss i en tid där säkerhetsläget i vårt eget närområde drastiskt har försämrats, vilket innebär att behovet av att stärka vår försvarsförmåga har ökat. Som ett resultat av detta kommer Försvarsmakten att behöva öva allt mer.

Plan- och bygglagen har förändrats

Sedan början av 1990-talet har både miljöbalken och plan- och bygglagen förändrats på ett antal avgörande punkter, framför allt när det gäller störande verksamhet. Det har inneburit att det har blivit allt svårare att kunna bygga i till exempel bullerutsatta miljöer. Det betyder att verksamheter som ses som störande har blivit betydligt mer restriktiva när det gäller att tillstyrka byggnation i sin direkta närhet. Framför allt för verksamheter som klassas som riksintressen.

I exempelvis Halmstad kommer det att, om prognoserna slår in, behöva byggas bostäder för ytterligare 50 000 invånare de närmaste 30 åren. Situationen i Halmstad är inte unik, utan det är många kommuner som står inför liknande utmaningar. För de flesta Halmstadbor är försvarets närvaro en självklar del av vardagen. Med Halmstads Garnisons cirka 1 900 anställda på Luftvärnsregementet, Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan har nästan alla någon form av relation till militären.

Riksintressen begränsar byggandet

När det gäller skjutfälten så har Försvarsmakten med stöd i miljöbalken blivit betydligt mer restriktiv och har tydligare meddelat vilka influensområden man anser sig behöva ha i anslutning till sina övnings- och skjutfält. Försvarsmakten beskriver influensområde på följande sätt: ”Områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamhet, som är ett riksintresse, redovisas som influensområden. Ett influensområde är ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom riksintresseområdet”.

Problem uppstår när man ska tillämpa miljöbalken på bullerområdet. Principen är då att verksamheten, vid klagomål, i bästa fall måste begränsas och i värsta fall måste upphöra. Skulle Försvarsmakten tillåta nybyggnation inom ett influensområde vid ett skjutfält och de nyinflyttade upplever verksamheten som störande så infinner sig risken att skjutfältet måste stängas.

Rimligen bör Försvarsmaktens behov övertrumfa de som miljöbalken är satt att värna.

Den här situationen är sannolikt inte unik – det vill säga att riksintressen begränsar vårt behov av att bygga bostäder. Därför borde vi i stället arbeta tillsammans för att både stärka vår försvarsförmåga och på samma gång tillåta mer bostadsbyggande. Det är högst troligt att försvaret hade kunnat tänka sig nybyggnationer inom sina influensområden om man var garanterad att det inte skulle påverka Försvarsmaktens verksamhet negativt. Problemet är att miljöbalken inte tillåter detta.

Rigid lagstiftning

Den nuvarande situationen grundar sig i en alltför rigid lagstiftning som gör det svårare för Försvarsmakten att öva och för kommunerna att bygga. Därför måste vi komma tillbaka till ett läge där vi ser försvaret av vårt land som en naturlig del av vardagen.

Frågan vi måste ställa oss är hur vi ska prioritera rikets försvar i förhållande till miljöbalkens bullervärden. Rimligen bör Försvarsmaktens behov övertrumfa de som miljöbalken är satt att värna. Därför borde möjligheten att göra miljöbalkens bullerregler dispositiva för Försvarsmakten i samband med servitutstecknande. På så sätt skulle vi kunna säkra både försvarets möjligheter att öva och våra kommuners möjligheter att bygga bostäder.

Menar vi allvar med att bygga ett starkt försvar måste vi göra det tillsammans med våra kommuner och regioner. Då blir försvaret en naturlig del av vår vardag och ses som en tillgång och inte en belastning på grund av en stelbent lagstiftning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget