S och MP: Lindström motarbetar både klimatet och bostadsbyggandet

DEBATT. Entreprenörföretagens vd Johan Lindström motarbetar både minskad klimatpåverkan och människor som längtar efter sin första bostad när han framställer träbyggandet i negativ dager. Det skriver riksdagsledamöterna Isak From (S) och Emma Hult (MP).

Av: Isak From (S) och Emma Hult (MP)

I en debattartikel som publicerades i Alltinget uttrycker Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen tillika förbundsdirektör för Plåtslageriernas riksförbund, oro för trender i bostadsbyggandet. Debattören lyfter träbyggnad som en trend skapad av skogslobbyn som politiker bör göra en djupare analys av. Samtidigt står världen inför ett stort klimathot och Sveriges medborgare står inför en bostadsbrist som drabbar hundratusentals. Lindströms oro kan förvisso vara berättigad då stål och betong utmanas av klimatmässigt bättre alternativ.

Välkomnar fler hus i trä

Vi menar att trä som byggnadsmaterial inte ska anses stå i ett motsatsförhållande till andra material. Stål och betong är fortfarande de dominerande materialen vid byggande av flerfamiljshus, men det är riktigt som debattören lyfter fram att flera prefabricerade hus i trä sett dagens ljus. Det är en utveckling som vi välkomnar, men även andra faktorer som byggtider, energieffektivitet och klimatnytta måste vägas in. Inte bara för trähusen utan även för stål och betong. När debattören ställer träbyggnation i så negativ dager och inte bejakar de stora möjligheter som byggande i trä har motarbetar debattören inte bara minskad klimatpåverkan utan också alla de människor som längtar efter sin första bostad.

Trä ger klimatsmart byggande

Redan i regeringsförklaringen underströk den nya samarbetsregeringen hur viktigt det är att skogsbruket tar ett stort miljöansvar, men också att skogen är en viktig resurs vars värden sträcker sig långt bortom de snävt ekonomiska. Att nyttja skogen och bidra till skogsbrukets hållbarhet nu och i framtiden kommer därför att vara en viktig fråga för regeringen. Ett led i arbetet är det Nationella skogsprogrammet som leds av landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Genom detta tar regeringen ett helhetsgrepp över skogen som resurs för hela landet. Ett ökat träbyggande lyfts i programmet upp som ett viktigt område, då trä är naturens egen lösning på ett mer klimatsmart och miljövänligt byggande, genom att trä bland annat binder koldioxid.

Genom att nyttja skogens förnybara råvara kan vi begränsa klimatpåverkan. Att arbeta med industriellt träbyggande gör det även snabbare att få ett hus på plats än genom platsbyggda hus. Det innebär dessutom fördelar för landsbygden och sysselsättningen där. Genom att exempelvis bygga ett hus i Sundbyberg med komponenter som gjorts i Bygdsiljum får vi arbetsplatser även i mindre tätbefolkade områden. Sverige behöver ett systemtänk vid byggande där både klimat och sysselsättning är viktiga aspekter.

Mer trä en del av lösningen

Vägen till ett klimatneutralt samhälle går via ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. För bygg- och fastighetssektorns del innebär detta att både produktions- och driftsfasen påverkas. I nyproduktion handlar det både om val av material och en byggprocess med låg miljöbelastning samt en energieffektiv byggnad. I det befintliga byggnadsbeståndet handlar det mest om energieffektivisering då miljöpåverkan i byggskedet redan skett.

För att möta det klimathot världen står inför krävs en ansvarsfull politik. Med nya och hårdare krav på energianvändningen i våra byggnader blir energianvändningen i produktionsfasen av avgörande betydelse. Det är en stor utmaning för byggsektorn, men för socialdemokrater och miljöpartister står det klart att en ökad energieffektivisering samt en större användning av träbaserade produkter är en del av lösningen för att möta bostadsbrist och klimatutmaningarna.

Forrige artikel Naturbrukarna: Komiskt påstå att stål vinner över trä Naturbrukarna: Komiskt påstå att stål vinner över trä Næste artikel Investeringsskyddsregler är viktiga för näringslivet Investeringsskyddsregler är viktiga för näringslivet
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.