Debatt

Låt digitaliseringen höja kvaliteten inom socialtjänsten

Sverige behöver en modern sekretesslagstiftning som möjliggör informationsutbyte och direktåtkomst inom och mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Vi måste stärka stödet till människor i en utsatt social situation, skriver Johan Hultberg och Arion Chryssafis (M).

”Sverige halkar efter och missar stora möjligheter att stärka stödet till människor i en utsatt social situation. Detta bland annat på grund av brist på säker digital infrastruktur och föråldrad sekretesslagstiftning.”
”Sverige halkar efter och missar stora möjligheter att stärka stödet till människor i en utsatt social situation. Detta bland annat på grund av brist på säker digital infrastruktur och föråldrad sekretesslagstiftning.”Foto: Jessica Gow/TT
Arion Chryssafis
Johan Hultberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under coronapandemin har digitaliseringen tagit ett välbehövligt språng framåt. Samtidigt har det nu blivit än mer uppenbart att Sverige ligger långt efter våra grannländer i att använda digitaliseringens möjligheter inom många verksamheter, inte minst inom socialtjänsten.

Sverige halkar efter och missar stora möjligheter att stärka stödet till människor i en utsatt social situation. Detta bland annat på grund av brist på säker digital infrastruktur och föråldrad sekretesslagstiftning. Att skydda den personliga integriteten är viktigt, särskilt för oss moderater, men nuvarande lagstiftning har lika mycket blivit till ett hot som ett skydd för den enskilde. Dagens lagstiftning gör nämligen att individer faller mellan stolarna och inte får det stöd, den omsorg och vård de behöver och har rätt till. Nu krävs förändring.

Samverkan måste fungera

En enig riksdag har krävt ny lagstiftning som möjliggör sammanhållen journalföring och informationsdelning inte bara inom hälso- och sjukvården utan också mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Regeringen har också tagit initiativ för att sekretesslagstiftningen ska bli mer ändamålsenlig, till exempel i utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg. Tyvärr så omfattar inte nämnd utredning personer inom individ- och familjeomsorgen.

Att utredningen inte omfattar hela socialtjänsten och alla dess målgrupper är en stor brist som innebär att dagens dysfunktionella lagstiftning i stora delar tycks få bestå. I praktiken innebär det att människor fortsatt kommer att falla mellan stolarna samt att det tidiga och viktiga förebyggande sociala arbetet allvarligt försvåras.

Särskilt bekymrade är vi över att barn och unga som kräver insatser från flera aktörer – så som socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin – far illa när samverkan brister. Det kan vi inte acceptera. Samverkan mellan olika aktörer måste fungera. För det krävs en modern sekretesslagstiftning som möjliggör informationsutbyte och direktåtkomst inom och mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård såväl som skola där det finns ett sådant behov.

Privata och kommunala utförare

I dag uppstår en sekretessgräns om en kommun valt att organiserade socialtjänsten i olika nämnder. Det innebär att det råder en sekretessgräns mellan barn och unga som har insatser från exempelvis den sociala barn- och ungdomsvården samt från familjerätten om de ligger under olika nämnder. Det påverkar kommunens möjligheter att hantera och utbyta information i socialtjänsten.

Socialtjänsten behöver ha samma möjligheter att följa upp insatser oavsett driftsform.

Ett annat exempel på hur dagens lagstiftning utgår ifrån organisation och inte den enskildes behov är den skillnad som finns i sekretesslagstiftningen mellan privata och kommunala utförare. En skillnad som skapar rättsosäkerhet. En individ som rör sig inom socialtjänsten kan möta flera utförare och ska inte behöva påverkas av att lagstiftningen ser olika ut beroende på utföraren. Socialnämnden har fortfarande det direkta ansvaret för att sådant som lagts ut på en privat utförare kontrolleras och följs upp men socialtjänsten saknar i dag ett uttryckligt lagstöd för att hämta in personuppgifter från privata utförare. Det är orimligt. Socialtjänsten behöver ha samma möjligheter att följa upp insatser oavsett driftsform.

Höj kvaliteten inom socialtjänsten

Regeringen måste fortsätta agera för att få på plats en lagstiftning som utgår ifrån den enskildes bästa och dennes hela livssituation. Låt digitaliseringen bli ett stöd i att höja kvaliteten inom socialtjänsten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00