KD: Rucka inte på rätten att välja skola

DEBATT. Rätten till religionsfrihet är stadgad i Europakonventionen. I stället för att kränka den rätten genom att förbjuda konfessionella skolor vill Kristdemokraterna utöka Skolinspektionens befogenheter, skriver Gudrun Brunegård (KD). 

Gudrun Brunegård (KD)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Kristdemokraterna ser allvarligt på regeringens ambition att införa etableringsstopp mot konfessionella friskolor. Ett sådant riskerar att allvarligt kränka religionsfriheten. Det är fel metod för att komma tillrätta med de avarter som avslöjats.

Används som tillhyggen

Strax före jul stängde Skolinspektionen en skola i Göteborg där ledning och vissa lärare hade kopplingar till våldsbejakande islamism. Det finns också uppgifter om skolor som bryter mot Skollagens krav på objektiv och allsidig undervisning.

Flera av dessa har inte varit registrerade som konfessionella friskolor. Ändå använder regeringen och stödpartierna dessa exempel som tillhyggen i debatten, trots att den absoluta merparten konfessionella friskolor sköter sig och har goda resultat.

Juridiska betänkligheter

För några veckor sedan överlämnades utredningen om etableringsstopp för konfessionella friskolor. Utredaren pekar på starka juridiska betänkligheter med hänvisning till internationella konventioner som Sverige undertecknat.

"Fel" trosbekännelse

Efter ett av världshistoriens mest förödande krig undertecknades Europakonventionen år 1950. Den lagstadgar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som framhåller ”hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmänordning och allmän välfärd”.

Behovet var påtagligt, i skuggan av hur totalitära regimer med hjälp av fasansfullt våld, utan respekt för människoliv, försökt utplåna människor som hörde till ”fel” etnisk grupp, trosbekännelse eller politisk uppfattning.

Rätten till undervisning

Konventionen stadgar envars mänskliga rättigheter. Bestämmelserna gäller bland annat rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Denna rätt infattar frihet att byta religion eller övertygelse och frihet att utöva sin religion eller övertygelse genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Den omfattar även rätten att inte ha någon religion.

Europakonventionens tilläggsprotokoll artikel två lyder: ”Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

Icke-konfessionell undervisning

Sverige har en skollag som ska följas. I läroplanen framgår vilken ideologisk och värderingsmässig grund svensk skolundervisning vilar på. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Läroplanen slår vidare fast att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Konfessionella inslag ska ligga åtskilt från undervisningen och vara frivilliga för eleverna.

Stärk Skolinspektionen

Detta är fullt tillräckligt. I stället för att kränka rätten att välja skola efter övertygelse vill Kristdemokraterna utöka Skolinspektionens befogenheter. Med tätare inspektioner och möjlighet till oanmälda besök förbättras möjligheten att ringa in skolor som inte följer skollag och läroplan. På så sätt kan skolor som inte sköter sig lättare stängas.

Men de mänskliga rättigheterna, inklusive religionsfriheten och rätten att välja skola efter övertygelse, det ruckar vi inte på.

Beslutskedja: Konfessionella inslag i skolväsendet

10/3
2018
4/6
2019
20/8
2019
8/1
2020
9/1
2020
16/1
2020
21/1
2020
6/2
2020
20/2
2020
11/5
2020
14/5
2020
15/5
2020
28/5
2020

Forrige artikel Johansson (C): Det ska vara enklare att bli donator Johansson (C): Det ska vara enklare att bli donator Næste artikel "Varför vill statens utredare tillåta oseriös bevakning av hemmen?"
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.