Debatt

IKEM och Wibax: Reformera miljöbalken

De problem många företag upplever i dag behöver åtgärdas i grunden och därför anser vi inte att man bara ska försöka lappa och laga i ett icke fungerande system. Därför måste miljöbalken reformeras, skriver Anna Bergvall, QSE-chef på Wibax och Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Vi önskar att regeringen snarast tillsätter en utredning för att reformera miljöbalken och tillståndsprocessen i grunden, där myndigheternas roll tydligare förändras från motpart till vägledande, skriver debattörerna. 
Vi önskar att regeringen snarast tillsätter en utredning för att reformera miljöbalken och tillståndsprocessen i grunden, där myndigheternas roll tydligare förändras från motpart till vägledande, skriver debattörerna. Foto: Lars Schröder / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Miljölagstiftningen och hur den tillämpas vid miljöprövningar är centrala faktorer som i hög grad styr industrins förutsättningar. I dag är svenska myndigheters regeltillämpning och agerande i tillståndsprocesser mycket mer administrativt och tidsmässigt krävande än i jämförbara konkurrentländer.

Långa och godtyckliga tillståndsprocesser är en ständigt återkommande negativ faktor som nämns när företag ska bedöma Sveriges relativa konkurrenskraft.

IKEM har tidigare uttryckt oro över den brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet som präglar svenska miljötillståndsprocesser.

Långa och godtyckliga tillståndsprocesser är en ständigt återkommande negativ faktor som nämns när företag ska bedöma Sveriges relativa konkurrenskraft.

Myndigheternas agerande måste förändras

Den svenska kemiindustrin är en av alla de industrisektorer som är helt beroende av effektiva fungerande tillståndsprocesser. Kemiindustrin är en nyckelaktör i arbetet för att nå våra klimatmål men är också en viktig motor i Sverige då den står för drygt 20 procent av den svenska varuexporten.

För att minska svenskt importberoende från länder med större miljöpåverkan och lyckas med den gröna omställningen behöver man vid tillståndsprövningarna ha ett bredare perspektiv än endast den lokala miljöeffekten. Nödvändiga värdekedjor och andra följdeffekter behöver också beaktas. Framför allt behöver synen på industrin förbättras och myndigheternas agerande i tillståndsprövningar förändras.

Förändringar krävs

Miljöprövningsutredningen som presenterade sitt slutbetänkande den 14 juni hade i uppdrag att just se över hur det nuvarande systemet för miljöprövning kan förändras för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning till gagn för en grön omställning. Det övergripande syftet var dels att underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar, dels att åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser.

Utredningen konstaterade att den samlade prövningstiden behöver minska, att toppar i handläggningstid behöver kapas samt att processerna kan bli mer effektiva och förutsägbara för att stimulera en grön omställning. Man pekar på en ökad dialog, samverkan och samordning i ett tidigt handläggningsskede som nyckelfaktorer för framgång. Dessa slutsatser delar både IKEM och Wibax med utredningen.

Vi tror dessvärre inte att utredningens förslag leder till några väsentliga förändringar av tillståndsprocesserna. Även om vissa paragrafer justeras så kvarstår grundproblematiken. Nämligen att tolkningarna av de olika bestämmelserna görs av enskilda individer, där deras egna värderingar i viss mån spelar in. Detta kommer inte att leda till större förutsebarhet och rättssäkrare prövningar.

Skillnader i tid

Redan i dag är det stor variation i hur lång tid ett ärende kan ta beroende på var i landet anläggningen finns, vilket Wibax har egen erfarenhet av. Även om det handlar om likartade verksamheter görs olika bedömningar och ställs olika krav på både underlag och vilka villkor verksamheten ska klara. Detta upplever vi som ytterst rättsosäkert och förslagen som utredningen lämnat riskerar att spä på denna osäkerhet ytterligare.

Även om det är positivt att många förändringar ska kunna hanteras som ändringstillstånd i stället för via omprövningar så kommer problemet med olika bedömning och värdering av vad som ska ingå vid ansökan att kvarstå. Vidare är förslaget att tillsynsmyndigheten vart tionde år ska göra en bedömning om det finns behov av att ompröva verksamhetens tillstånd oroväckande. Hur ska den bedömningen göras på ett likvärdigt sätt?

De problem många företag upplever idag behöver åtgärdas i grunden och därför anser vi inte att man bara ska försöka lappa och laga i ett icke fungerande system. Annars riskeras nya omfattande investeringar att kraftigt förenas, eller helt utebli.

Reformer krävs

Vi ser därför ett behov av en genomgående reformering av tillståndssystemet.

Vi önskar att regeringen snarast tillsätter en utredning för att reformera miljöbalken och tillståndsprocessen i grunden, där myndigheternas roll tydligare förändras från motpart till vägledande. Genom en gemensam målbild och samsyn om industrins värde för en grön omställning skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sverige.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00