Här är politikernas vapen mot arbetslösheten

ENKÄT. Alla partierna räknar med att arbetslösheten ökar det kommande året. MP, L och C lyfter fram reformförslag från 73-punktsprogrammet som recept för att motverka uppgången. 

Mattias Croneborg

Arbetslösheten går upp och sysselsättningen planar ut. Politikerna i arbetsmarknadsutskottet räknar kallt med att konjunkturen viker det kommande året och att det ger en svagare arbetsmarknad. Det visar Altingets enkät till de arbetsmarknadspolitiska talespersonerna. 

Fakta
Anledningen till att Altinget ställer frågan om både arbetslöshet och sysselsättning är att de inte alltid behöver vara varandras spegelbilder. Om exempelvis sysselsättningen minskar till följd av att det blir fler pensionärer leder inte det till en ökad arbetslöshet.   

Regeringen och samarbetspartierna är på väg att enas om budgeten som presenteras om ett par veckor. Den långa högkonjunkturen har passerat toppen och flertalet av politikerna räknar med att en lågkonjunktur står för dörren.

Flexi(c)urity

Martin Ådahl tror att svagare konjunktur gör att sysselsättningen minskar och att arbetslösheten ökar. Men det finns också en annan anledning.

– Jag tror tyvärr att arbetslösheten kommer att stiga. Det beror bland annat på den vikande konjunkturen och att extratjänsterna löper ut.

Fakta

73-punktsprogrammets delar om jobb, företagande och hållbar tillväxt

 • 12. Regeringens strategiska samverkansprogram med näringslivet ska byggas vidare.
 • 13. En exportsatsning för fler jobb i hela landet genomförs.
 • 14. Möjligheterna till omställning förstärks och arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning förbättras.
 • 15. Fler ska kunna bli företagare.
 • 16. En gynnsam beskattning för växande företag.
 • 17. Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas.
 • 18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden.
 • 19. Arbetslinjen värnas. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en Flexicuritymodell.
 • 20. Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.
 • 21. Problemet med kompetensutvisningar måste lösas.

 Extratjänster är jobb inom den offentliga sektorn där arbetsgivaren får bidrag som täcker lönen. Extratjänster finns inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen, funktionshinderomsorgen, och inom många andra områden. Regeln är att det ska vara hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver affärsverksamhet.

Ådahl och hans parti vill se ett reformpaket där den svenska arbetsrätten blir mer som den i Danmark, det som populärt kallas flexicurity. Där är det mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp personal. Förespråkare för modellen menar att man på andra sätt skapar trygghet för den enskilda medan kritiker menar att flexicurity mest handlar om flexibilitet för arbetsgivaren. Centerpartiets linje om flexicurity är en del av 73-punktsprogrammet. 

KD: Reformpaket för nyanlända

Kristdemokraten Sofia Damm ser också en vikande konjunktur som bekymmersam för sysselsättning och arbetslöshet. 

Hon förespråkar ett reformpaket för att öka möjligheterna för nyanlända att få jobb. 

– Det finns inte bara en reform för det. Här behövs en anställningsform som möjliggör lägre löner än idag och sänkta kostnader för företagen, utökade platser på sfi med yrkesinriktning, ett reformerat etableringsuppdrag och fler platser på yrkesvux.

L: Reformera Arbetsförmedlingen

Även Gulan Avci (L) tar upp tråden med nyanlända. Med en svagare konjunktur tror hon att främst nyanlända drabbas.

 – Enligt Arbetsförmedlingen kommer arbetslösheten att öka, vilket framförallt kommer drabba lågutbildade och nyanlända kvinnor. Det kommer slå mot svensk välfärd ifall vi misslyckas med integrationen, säger hon i enkäten. 

Avci vill i första hand reformera Arbetsförmedlingen, vilket också är en punkt i 73-punktsprogrammet. 

M: Arbetslinje med bidragstak  

Mats Green (M) varnar också för att utrikes födda kan få det extra tufft.

– När konjunkturen vänder kommer arbetslösheten att stiga. Hur hög den blir återstår att se. Problemet är framförallt att för många grupper av utrikes födda kommer arbetslösheten att stiga från redan mycket höga nivåer, säger Green. 

Det som Moderaterna torgför som den viktigaste reformen på arbetsmarknaden är ett bidragstak. Bidragstaket innebär att det inte ska gå att stapla bidrag på varandra så att det nästan motsvarar en genomsnittlig månadslön. Moderaterna anser att höga och många bidrag bidrar till den relativt sett låga sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor.  

SD: Invandringen är problemet

Sverigedemokraterna menar att själva problemet med ökad arbetslöshet beror på invandringen. 

– Allt pekar på att vi kommer se en ökad arbetslöshet framför allt ibland utrikes födda, då regeringen samt deras stödpartier väljer att fortsätta bedriva en stor invandring till Sverige, säger Magnus Persson, SD.

Lösningen för SD blir därmed att minska asylmottagandet helt för att ge arbetsmarknaden en chans att återhämta sig.

– Med nuvarande politik skapar man bara större arbetslöshet vilket genererar stora påfrestningar på samhället, vars konsekvenser vi nu kan se, säger Persson.

V: Investera i välfärd

Ali Esbati, V, kritiserar januariavtalet för att bidra till ökad arbetslöshet. Vänsterpartiet vill se omfattande investeringar i kommuner för att förbättra välfärden.

Det skulle också ge ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Han pekar också på andra faktorer.

– Med vikande konjunktur och havererad Arbetsförmedling är det troligt att arbetslösheten stiger, säger Esbati i enkäten.

MP: Bättre matchning och friår

Även Miljöpartiet ser risk för ökad arbetslöshet. 

– Jag liksom de flesta bedömare tror att arbetslösheten stiger med några tiondelar under de närmaste åren. Samtidigt inverkar förstås det som sker i omvärlden, säger Miljöpartiets Leila Ali-Elmi 

Miljöpartiet lyfter, på samma sätt som finansminister Magdalena Andersson (S) ofta gör, fram bristen på matchning som det största problemet.

 Ali-Elmi tror att etableringsjobben och utvecklingstiden stor potential. Etableringsjobb innebär jobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa. Avsikten är att minska tiden det tar att etablera sig på arbetsmarknaden. I januariavtalet utvidgas etableringsjobb till att också omfatta företag utan kollektivavtal och bemanningsföretag.  Även utvecklingstid (ungefär som det förra friåret) är med i överenskommelsen. Det innebär rätt till tjänstledighet i upp till ett år med ersättning motsvarande a-kassa.  

Dokumentation

Enkät om läget på Arbetsmarknaden

På bilden, från vänster till höger: Mats green (M), Ali Esbati (V), Leila Ali-Elmi (MP), Gulan Avci (L), Sofia Damm (KD), Martin Ådahl (C) och Magnus Persson (SD). Socialdemokraternas Anna Johansson avböjer medverkan i enkäten

 • Hur tror du att sysselsättningen utvecklas det kommande året?

 • Hur tror du att arbetslösheten utvecklas det kommande året?

 • Vilken tycker du är den viktigaste reformen för arbetsmarknaden? 

Svaren i sin helhet:

 

Martin Ådahl (C)

– Jag tror att sysselsättningen kommer att försvagas, främst på grund av en vikande konjunktur men även på grund av att extratjänsterna kommer att löpa ut (som tyvärr räknas som sysselsättning).

– Jag tror tyvärr att arbetslösheten kommer att stiga. Det beror bland annat på den vikande konjunkturen och att extratjänsterna löper ut.

– Den viktigaste reformen för arbetsmarknaden är omdaningen av regleringen av arbetsmarknaden mot flexicurity.

Sofia Damm (KD) 

– Sverige är fortfarande i en högkonjunktur, men den senaste tiden har tillväxttakten dalat och prognoserna tyder på en tydlig avmattning i ekonomin nu och kommande år. Därför finns det risk att sysselsättningen blir svagare framöver.

– Den riskerar att öka med en svagare konjunktur.

– Reformer för att få fler nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det finns inte bara en reform för det. Här behövs en anställningsform som möjliggör lägre löner än idag och sänkta kostnader för företagen, utökade platser på sfi med yrkesinriktning, ett reformerat etableringsuppdrag och fler platser på yrkesvux.

Gulan Avci (L) 

– Sveriges ekonomi är fortsatt stark men flera flaskhalsar hotar sysselsättningen och tillväxten. Flera branscher skriker efter rätt kompetens samtidigt som flera yrkesutbildningar står tomma.

– Enligt Arbetsförmedlingen kommer arbetslösheten att öka, vilket framförallt kommer drabba lågutbildade och nyanlända kvinnor. Det kommer slå mot svensk välfärd ifall vi misslyckas med integrationen. 

– Reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det måste bli enklare att få det första jobbet och rätt utbildning. Med bättre matchning stärker vi kompetensen hos arbetssökande och förbättrar integrationen.

Mats Green (M)

– Det är uppenbart att högkonjunkturen håller på att ta slut. Då kommer sysselsättningsökningen att dämpas och kanske minskas. Enligt de flesta prognoser blir nedgången måttlig, men regeringen behöver ta höjd för att utvecklingen kan bli betydligt sämre.

– När konjunkturen vänder kommer arbetslösheten att stiga. Hur hög den blir återstår att se. Problemet är framförallt att för många grupper av utrikes födda kommer arbetslösheten att stiga från redan mycket höga nivåer.

– Vi måste säkerställa att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att gå på bidrag. Därför vill Moderaterna se ett bidragstak.

Magnus Persson (SD)

– Det kommer fortfarande finnas behov av högkvalificerade jobb men rent generellt kommer vi se sysselsättningen minska.

– Allt pekar på att vi kommer se en ökad arbetslöshet framför allt ibland utrikes födda, då regeringen samt deras stödpartier väljer att fortsätta bedriva en stor invandring till Sverige.

– Att man minskar asylmottagandet till noll för att ens kunna ge arbetsmarknaden en rimlig chans att återhämta sig. Med nuvarande politik skapar man bara större arbetslöshet vilket genererar stora påfrestningar på samhället, vars konsekvenser vi nu kan se.

Ali Esbati (V)

– Det beror på vilken politik som förs. Med det som aviserats i Januariöverenskommelsen, troligen negativt, på grund av press på kommunal ekonomi och uteblivna investeringar.

– Samma svar som ovan, och i kombination med vikande konjunktur och havererad Arbetsförmedling är det troligt att arbetslösheten stiger.

– Satsningar på kommunernas ekonomi, på grund av stora och uppdämda behov inom välfärdsyrkena.

Leila Ali-Elmi (MP)

– Tillväxten i sysselsättning kommer sannolikt att plana ut något men från en hög nivå.

– Jag liksom de flesta bedömare tror att arbetslösheten stiger med några tiondelar under de närmaste åren. Samtidigt inverkar förstås det som sker i omvärlden.

– Bristen på matchning är det största problemet och åtgärder som kan förbättra den är därför viktigast.  Här har etableringsjobben och utvecklingstiden stor potential.


Nämnda personer

Ali Esbati

Riksdagsledamot (V), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 2001)

Gulan Avci

Partisekreterare Liberalerna, riksdagsledamot, ledamot i partistyrelsen
Studier i statsvetenskap och religionsvetenskap

Leila Ali-Elmi

Riksdagsledamot (MP), integrationspolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen (MP)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget