Håkansson (S): Värna skyddsrummens kvalitet – inför avgift

DEBATT. Skyddsrummen i Sverige kontrolleras inte så ofta som de ska enligt lag. Därför borde vi införa en skyddsrumsavgift av fastighetsägarna som man gör vid livsmedelskontroller, skriver Per-Arne Håkansson (S), riksdagsledamot.

Per-Arne Håkansson (S)
Riksdagsledamot


Skyddsrummen i Sverige behöver vårdas och underhållas. Att skydda civilbefolkningen är en central uppgift för staten i ett krisläge.

Civilförsvaret, inklusive frågor om befolkningsskydd, utgör en väsentlig del i vår förmåga att stå emot hot och angrepp i ett tänkt krisläge. Tidigare generationers stora investeringar i syfte att skydda Sveriges civilbefolkning får inte hamna i skymundan.

Fastighetsägarens ansvar

Skyddsrummen är till för att skydda civilbefolkningens liv och är ett fysiskt skydd i krig och liknande händelser. Tyvärr är det inte säkert att de i dagsläget klarar den uppgiften.

Idag finns det cirka 65 000 skyddsrum varav de flesta inte har den skyddsförmåga som staten avsett.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret att förvalta och vårda dessa skyddsrum. Fastighetsägaren har skyldighet att kontrollera att skyddsrummet uppfyller statens krav på kvalitet och säkerhet.

MSB:s arbete

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att genom kontroller se till att beståndet av skyddsrum vårdas och underhålls så att skyddsförmågan bibehålls.

Insatser har genomförts av myndigheten för att stärka medvetenheten hos allmänheten och öka engagemanget för samhällets olika funktioner i dessa frågor. MSB jobbar på ett konstruktivt och bra sätt.

För få kontroller

För att hålla våra skyddsrum i ett säkert och godtagbart skick behöver inspektioner genomföras vart 10:e år i enlighet med vad som angetts i förarbetet till gällande lag om skyddsrum. Det innebär att cirka 6 000 inspektioner borde genomföras varje år.

Idag genomförs enligt tillgängliga uppgifter ungefär 2 000 kontroller av skyddsrum om året vilket innebär att det sker en kontroll var 30:e år. Det är ändå en betydande förbättring jämfört med tidigare då endast cirka 1 000 kontroller genomfördes.

För att upprätthålla skyddsrummens skick och förmåga att skydda civilbefolkningen mot olika typer av angrepp måste underhållet förbättras så att statens krav på skyddsrummens kvalitet upprätthålls.

En skyddsrumsavgift

Jag har i en riksdagsmotion föreslagit att en utredare ska ge förslag på åtgärder för hur skyddsrummens underhåll ska förbättras. I uppdraget kan till exempel frågan om att ta ut en speciell skyddsrumsavgift av fastighetsägarna ingå. Liknande avgifter tas ut vid andra inspektioner som exempelvis livsmedelskontroll.

Skydda civilbefolkningens

Med tanke på den nya hotbild som uppstått i vår omvärld är det angeläget att inte bara det militära försvaret rustas upp, utan det bör också gälla civilförsvaret.

Skyddsrummen utgör en viktig del av vårt civilförsvar. Det är därför mycket viktigt att våra skyddsrum fungerar som staten avsett till civilbefolkningens skydd.

Forrige artikel Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna Næste artikel Replik:  Skydda medborgarnas yttrandefrihet Replik: Skydda medborgarnas yttrandefrihet
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!