Debatt

Gå inte vidare med ett förslag som diskriminerar stora elanvändare, regeringen

Regeringens förslag till elstöd för företag är nödvändigt, men utformningen uppfyller inte EU-rätten. Beloppstaket på två miljoner euro är oproportionerlig och diskriminerar stora elanvändare. Det skriver Annika Roos, vd Jernkontoret, och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

Att använda flaskhalsintäkterna för att finansiera elstödet är rimligt, men inte okomplicerat, skriver debattörerna.
Att använda flaskhalsintäkterna för att finansiera elstödet är rimligt, men inte okomplicerat, skriver debattörerna.Foto: Torbjörn Bergkvist/Skogsindustrierna
Annika Roos
Viveka Beckeman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det råder inget tvivel om att elprischocken har drabbat både hushåll och företag på ett så allvarligt sätt att extraordinära åtgärder krävs. EU har därför tillfälligt utvidgat medlemsstaternas möjligheter att använda återbetalning av så kallade flaskhalsintäkter som ett stöd till elanvändarna. Ett grundläggande EU-rättsligt krav på medlemsstaterna är att återbetalningen är icke-diskriminerande och proportionell.

Enorma flaskhalsintäkter

Att använda flaskhalsintäkterna för att finansiera elstödet är rimligt, men inte okomplicerat. Elanvändarna betalar flaskhalsavgifter till Svenska kraftnät som äger stamnätet, när det uppstår skillnader i elpriset mellan olika elprisområden. De senaste åren har Svenska kraftnäts konto för flaskhalsintäkter ökat från några miljarder kronor per år till närmare 70 miljarder kronor år 2022. Huvudsakligen för att elen har varit dyrare i södra Sverige än i norra.

Prisskillnaden beror på flaskhalsarna i stamnätet. Flaskhalsar som är tänkta att byggas bort, med pengarna som betalas in av elkunder i södra Sverige. Avgifterna har ett viktigt syfte, samtidigt finns det inte någon anledning att behålla de pengar som inte används för investeringar i nätet.

Särskilt elanvändarna i de två sydliga elområdena, som har drabbats hårt av både elpriser och flaskhalsavgifter, måste få tillbaka sina pengar snabbt. Det gäller stora såväl som små elanvändare. Med nuvarande förslag diskrimineras stora elanvändare eftersom det satts ett återbetalningstak på två miljoner euro per företag. Det innebär att stora elanvändare inte får tillbaka mer än en bråkdel av vad de har betalat in. Detta är uppenbarligen diskriminerande och innebär, om beloppstaket kvarstår, att det inte uppfyller EU-rätten.

Orimlig begränsning

Beloppstaket infördes av Svenska kraftnät för att möta de invändningar Energimarknadsinspektionen har haft på det ursprungliga förslaget. Detta mot bakgrund av ett meddelande från EU-kommissionen om att stöd under två miljoner euro inte ska ses som ett otillåtet statsstöd.

Med nuvarande förslag diskrimineras stora elanvändare eftersom det satts ett återbetalningstak på två miljoner euro per företag.

Begränsningen i nuvarande förslag är också orimligt eftersom beloppstaket gäller per företag/koncern. Att exempelvis ett sågverksföretag som äger flera sågverk inte får ett stöd per abonnemang innebär att den potentiellt stödgrundande elanvändningen minskas betydlig jämfört med ett företag med endast ett sågverk.

Företag som köper sin el genom fastighetsägaren kommer inte alls att få del av stödet. Dessutom lär begränsningarna komplicera administrationen av stödet, eftersom de sker på företagsnivå och inte abonnemangsnivå. Kontroller och byråkrati kommer garanterat leda till fel och försenade utbetalningar.

Tiden rinner iväg

Regeringen måste agera snabbt och kraftfullt, vi har inte råd att förlora mer tid. Förslaget till elstöd till företag behöver justeras och återremitteras till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen. Vi förordar det ursprungliga förslaget från Svenska kraftnät som inte innehöll något diskriminerande beloppstak. Det skulle uppfylla kraven för att använda flakshalsintäkterna, underlätta administrationen och samtidigt innebära att man undviker statsstödsproblematiken.

Det borde vara självklart att återbetalningen ska stå i rimlig proportion till de flaskhalsavgifter företagen har betalat in – oavsett om de är stora eller små elanvändare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00