Debatt

Fler sjuksköterskor behövs för god vård och omsorg till äldre

Pengar till fler sjuksköterskor i äldreomsorgen är välkommet, men satsningen löser inte de strukturella utmaningarna i den kommunala hälso- och sjukvården. Det skriver representanter för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

”I dag är det inte ovanligt att en ensam sjuksköterska ansvarar för hundratals patienter på kvällar, nätter och helger.”
”I dag är det inte ovanligt att en ensam sjuksköterska ansvarar för hundratals patienter på kvällar, nätter och helger.” Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Moana Zillén
Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, fil. mag. i omvårdnad
Ann-Christin Kärrman
Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska, fil. mag. i omvårdnad
Helena Johansson
Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska
Ellenor Sörqvist
Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, distriktssköterska, fil. mag. i omvårdnad
Kristina Iritz Hedberg
Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, fil. mag. i omvårdnad
Kristina Nyckelgård
Leg. sjuksköterska
Eva Saaw
Leg. sjuksköterska

Regeringen lovar pengar till fler sjuksköterskor i äldreomsorgen. Det är ett välkommet initiativ. Världens bästa vård och omsorg kräver fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Men satsningen löser inte de strukturella utmaningarna i den kommunala hälso- och sjukvården. Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård vet vad som behövs för att sjuksköterskor ska vilja arbeta i kommunerna.

Bristfälliga förutsättningar

Sjuksköterskan leder omvårdnaden, ansvarar för medicinska uppgifter och ska arbeta hälsofrämjande. Men den låga sjuksköterskebemanningen leder till att åtgärder ofta vidtas först när sjukdom eller skada redan inträffat. Sjuksköterskan hinner inte göra patientbesök utan blir en konsult till personal med lägre kompetens. Dagens organisation förutsätter att sjuksköterskan delegerar arbetsuppgifter, främst läkemedelshantering, till personal utan formell kompetens. Detta är inte en god och säker vård.

Förebyggande arbete, kvalitetsutveckling och omvårdnadshandledning ryms inte i dagens organisation. Omvårdnadspersonal utan tillräcklig kompetens lämnas inte sällan ensamma i krävande vårdsituationer. Både personal, patienter och deras anhöriga påverkas när sjuksköterskan inte har förutsättningar att arbeta patientnära.

I dag är det inte ovanligt att en ensam sjuksköterska ansvarar för hundratals patienter på kvällar, nätter och helger. Det säger sig självt att sjuksköterskan inte hinner besöka alla patienter som behöver bedömning, behandling och uppföljning. Telefonkonsultationer kan leda till fördröjda eller felaktiga åtgärder. Patienter riskerar utsättas för onödigt lidande. Sjuksköterskor och övrig personal drabbas av etisk stress. Liv riskeras.

”Ohållbara arbetsförhållanden”

Så sent som i mars i år berättade Socialstyrelsen att var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en snabb ny inskrivning. Det konstaterades att mer resurser behövs för att behandla ohälsa i patienters hem. Vården behöver bli mer personcentrerad och det förebyggande arbetet behöver utvecklas. Omfattande studier visar att sjuksköterskebemanningen direkt påverkar patienters dödlighet.

Vi påstår att dagens kommunala vård inte följer hälso- och sjukvårdslagen. 

Coronakommissionen påtalar att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver förstärkas och att sjuksköterska bör finnas på plats dygnet runt på särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar skarp kritik mot covid-vården på svenska äldreboenden. Företrädare för lärosäten vittnar om problem att bedriva specialistutbildning när arbetsgivare inte ger sjuksköterskor förutsättningar att studera. Fackförbund larmar om ohållbara arbetsförhållanden.

Inga nya problem

Experter inom professionen har länge vittnat om problemen. Hur ska en personcentrerad, nära vård bedrivas i en organisation där sjuksköterskorna inte hinner besöka patienterna? Hur ska arbetsgivarna kunna locka sjuksköterskor när organisationen inte förmår ge en trygg och säker introduktion och möjligheter att utvecklas i sin professionella roll? Hur ska kommunerna kunna behålla sjuksköterskorna, när förutsättningar inte finns att bedriva en god och säker vård?

Välkomnar dialog

Vi påstår att dagens kommunala vård inte följer hälso- och sjukvårdslagen. En god vård och omsorg om äldre personer kräver fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, och hållbara förutsättningar för dem att utföra sitt uppdrag. Vi välkomnar en dialog med ledare och beslutsfattare, för att tillsammans arbeta för den goda äldrevård och äldreomsorg som befolkningen ska kunna förvänta sig.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget