"Detta förväntar vi oss av Jordbruksverkets nya gd"

DEBATT.  Jordbruksverkets trovärdighet i hållbarhets- och djurskyddsfrågor påverkar trovärdigheten för svensk matproduktion. Den nya generaldirektören Christina Nordin måste nu återupprätta myndighetens förtroende hos civilsamhället, skriver Vi konsumenters Gunnela Ståhle och Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige.

Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Vi förväntar oss att Jordbruksverket stöder livsmedelsstrategin i att ökningen av svensk matproduktion ska ske på ett hållbart sätt, med ett bibehållet starkt djurskydd och uppfyllande av nationella miljömål.

Jordbruksverket är en nyckelmyndighet i genomförandet av den i riksdagen beslutade livsmedelstrategin. En ökning av svensk matproduktion bygger till stor del på att den inhemska konsumtionen ökar. En viktig del är att stärka svenska mervärden, där djurskydd är ett av de viktigaste. Ett gott djurskydd är konkurrensfördel som ger vilja till merbetalning. Detta har stöd av konsumentstudier och uttalanden från detaljhandeln och slakteriföretag.

Bättre dialog med civila samhället

Vi förväntar oss att Jordbruksverket återupprättar förtroendet med konstruktivt samråd med viktiga samhällsintressen. Jordbruksverket som ansvarig myndighet för djurskydds- och miljöfrågor och med konsumentnytta för ögonen måste skapa bättre dialog med civila samhället. Hållbarhets- och djurskyddsfrågorna har stor betydelse för svenska medborgare och myndighetens trovärdighet påverkar trovärdigheten för svensk matproduktion.

Skarp kritik har i olika former, bland annat tre JO-anmälningar, riktats mot Jordbruksverket för respektlöst korta remisstider i utarbetandet av nya djurskyddsföreskrifter och brist på samråd med berörda intressenter, djurskydds-, konsument- och miljöorganisationer. Det gäller bland annat för bete för mjölkkor år 2016, djurskyddsregler för gris år 2017 och behörighetsfrågor för djurvårdare. Att Jordbruksverkets konsumentråd inte kallats sedan mars år 2016 är respektlöst mot konsumentorganisationerna.

Utgå från vetenskapen

Vi förväntar oss att Jordbruksverkets föreskrifter och andra åtgärder kring djur och miljö ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. En betydande del av kritiken mot Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för gris är att detta strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Tio väl etablerade forskare kritiserade Jordbruksverkets förslag till sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Även Jordbruksverkets egna faktablad anger att en sänkning av avvänjningsåldern innebär risk från djurskyddssynpunkt.

På regeringens uppdrag har Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, inrättat ett vetenskapligt råd för djurskydd. Vi förväntar oss att Jordbruksverket frekvent anlitar detta råd för riskvärdering från djurskyddsynpunkt. Detta var också något som krävdes av 60 000 namnunderskrifter och av de tio forskarna.

Tydlighet framför flexibilitet

Vi förväntar oss att Jordbruksverkets föreskrifter är tydliga, lättförståeliga och lätt kan kontrolleras. Rättssäkerheten kräver att regelverket ska kunna förstås av såväl den som kontrolleras som den som kontrollerar. Ökad målstyrning och flexibilitet ökar risken för olika tolkningar och skapar otrygghet såväl hos kontrollant och den som kontrolleras. Det stämmer inte heller överens med EU:s förordningar och direktiv.

Forrige artikel NRF: Avsaknad av nämndemän skulle minska rättssäkerheten NRF: Avsaknad av nämndemän skulle minska rättssäkerheten Næste artikel Unionen: Civilsamhället behöver vara öppet för kompetensutveckling Unionen: Civilsamhället behöver vara öppet för kompetensutveckling
 • Rapportera

  Åke Skogevall · Pensionist

  Målstyrning som leder fel

  "Vi förväntar oss att Jordbruksverket återupprättar förtroendet med konstruktivt samråd med viktiga samhällsintressen." skriver djurskyddsbloggaren Gunnela och Djurskyddet Sverige.

  Det är viktigt med tillit till myndigheten och dess tjänstemän! Men att kräva mer dialog med de organisationer som redan har suttit med i framtagningen av djurskyddslagen, haft framträdande roller i djurskyddskonferenser och även varit rekryteringsbas för djurskyddsinspektörer har hittills varit förödande för rättssäkerhet och respekten för inspektörernas arbetsinsatser.

  Är det några som borde inbjudas till dialog så är det praktiskt erfarna djurhållare som representerar småskalig djurhållning. Deras synpunkter har ignorerats hittills, de brukar benämnas kontrollobjekt. De enda representanerna för djurhållare har varit LRF som prioriterar rationell och storskalig drift.

  Jordbruksverkets uppföljning saknar mätetal för djurens välmeående eller lidande. Istället anges måluppfyllelse genom nyckeltal som alla är åtgärder mot djurhållare. Djurskyddet har inriktats mot att bestraffa djurhållare men har inga mått på om hur många djur som fått det bättre genom inspektörernas ingrepp. Det är inte ett lämpligt sätt att bygga tillit och respekt för myndigheten.

 • Rapportera

  Göran Andersson · Bonde

  Marknadsekonomi vs Sovjetunionen

  Det Ståhle och Hagelstedt verkar glömma är att vi lever i en marknadsekonomi inom en handelsunion med öppna gränser, inte i Sovjetunionen. Djurskydd kostar, ytterst är det konsumenten som avgör HUR mycket det får kosta. Den svenske konsumenten är medveten och beredd att betala för ett djurskydd av toppklass. Men varför betala för något som man kan få gratis? Om det är lagen som lägger ribban för hur bra djurskydd vi skall ha inte vad konsumenten är beredd att betala för det kommer det att leda till svag lönsamhet och att svensk produktion slås ut till förmån för importerat med mycket sämre djurskydd. Den svenska produktionen har rasat ner tämligen rejält av just denna anledning. Gunnela Ståhle var en av de främsta arkitekterna bakom denna "svenska modell" som lett till dramatiskt minskad animalieproduktion under sin tid på LRF, numera bekämpar hon svenska bönder från "utsidan" istället

 • Rapportera

  Jura Floa Smith · Jurist

  Tyveri i Hjemme med Tvang og uden Hus-randsagsordning

  Kan nogen forklare dette ..Herman Lindkvist22 december, 2015 den 06:45 #

  Under sin yrkeskarriär som administrativ veterinär och enhetschef för djurskydd och djurhälsa vid Jordbruksverket kunde Björn Dahlén jordbruksverkets föreskrifter på sina fem fingrar.

  Utan för ett ögonblick tveka eller att be om att få återkomma med svar rabblade han föreskrifter och visste exakt på vilken sida och var på sidan föreskriften fanns.

  Tråkigt nog och till nackdel för alla som därmed gick miste om en stor tillgång beslutade Björn Dahlén av personliga skäl att avsluta sin anställning vid Jordbruksverket och istället arbeta som biträdande administrativ veterinär regionalt vid en Länsstyrelse.

  Efter en kort period beslutar sig Björn Dahlén för att avsluta sin anställning som biträdande administrativ veterinär vid den Länsstyrelsen och började istället arbeta som administrativ veterinär och enhetschef vid en annan Länsstyrelse.

  Åter i chefsposition visserligen på en lägre nivå regionalt istället för centralt kan man undra vad som har gjort att en mycket duktig tjänsteman inom den offentliga förvaltningen helt plötslig inte minns alla de föreskrifter han kunde rabbla som ett rinnande vatten i både tid och otid vid Jordbruksverket.

  Frågorna är:

  1. Hur och på vilka grunder kan Björn Dahlén med sitt yrkeskunnande medverka till myndighetsutövning mot enskild i djurskyddsärende och påstå att intrånget i bostaden har stöd av 27 § djurskyddslagen när han mycket väl vet att bostaden är fredad mot godtyckliga och olagliga ingripanden vilket också påbjuds (inte föreskrivs då föreskriften är juridisk bindande) i Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av hund och katt, SJVFS 2008:5, Saknr L 102, 1 kapitlet § 5:

  5 § Förvaringsutrymmen, FÖRUTOM BOSTÄDER, för hundar och katter ska vara konstruerade så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera.

  I samma föreskrift 4 kapitlet § 2 påbjuds att:

  2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 § djurskyddslagen (1988:534).

  I den 1 § i samma föreskrift samma kapitel påbjuds att:

  1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

  Detsamma står i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hästhållning DFS 2007:06, Saknr L 101, 7 kapitlet §§ 1-2.

  Det kan väl hända att Jordbruksverket kan medge undantag men verket har inte behörigheten och så särskilda skäl att dom får medge undantag som förhindrar lagföring av brott mot djurskyddsbestämmelserna oavsett var i hierkin bestämmelsen befinner sig.

  Juridiskt bindande bestämmelser medför straffansvar för den som inte rättar sig efter bestämmelserna.

  2. Varför har inte kontrollmyndigheten redan i ett tidigare skede år 2006 eller under alla de efterkommande åren ställt berörd djurhållare inför straffansvar då det bevisligen har saknats tillstånd för antingen det ena eller andra djurslaget under ett stort antal år. Det framgår klart och tydligt av djurskyddslagens § 36 att:

  36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
  1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,

  Och i samma lag § 24 b står det klart och tydligt utskrivit i lagtext att:

  24 b § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

  3. Hur kan Björn Dahlén medverka till att omärkta djur transporteras när han mycket väl vet att omärkta djur inte får transporteras på grund av smittorisken?

  4. Är det Björn Dahlén som har besiktigat djuren så att de är i skick för transport?

  5. Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet över veterinärer, djurkliniker, djursjukhus samt djurtransporter i ekonomisk verksamhet så varför stoppade Björn Dahlén inte djurtransportören från ett direkt regelvidrigt förfarande eller var djurtransportören på plats i egenskap av privatperson?

  Det finns många fler frågor i detta ärende att utreda men kommer kontrollmyndigheten att ställa djurhållaren inför straffansvar eller kommer dom att göra som dom har gjort under alla andra år och varför var det viktigare för kontrollmyndigheten att på obefintlig grund få djurhållaren fälld för våld mot tjänsteman när ingen någonsin kommer att konkret kunna bevisa varifrån djurskyddsinspektören hade fått sina märkliga blåmärken?


  Herman Lindkvist22 december, 2015 den 06:04 #

  Den frågan vill jag hemskt gärna svara på men med hänsyn till berörd djurhållare är det direkt oansvarigt att offentligt på en blogg ge en bruksanvisning och underminera djurhållaren i eventuellt kommande rättsprocesser såväl förvaltningsrättslig som civilrättsligt.  Herman Lindkvist21 december, 2015 den 06:55 #

  Djurhållaren i de aktuella ärendet har veterinära kunskaper och praktiskt kunnande som långt, mycket långt överskrider aktiva veterinärers både vad det gäller smådjur och stordjur. Det praktiska kunnandet denna djurhållare besitter gör det möjligt att behandla och rehabilitera skador och sjukdomar hos djur som de veterinärer vi är vana vid direkt skulle bordlägga och råda till att låta djuret få somna in.

  Detta ärendet handlar inte om djurskydd utan om hur kontrollmyndigheten har roat sig kungligt i många år. Myndigheten har lekt en katt och råtta lek med berörd djurhållare vilket i grunden baseras på ett löfte och anmälningar från närmaste grannen som dyrt och heligt lovade att hon skulle se till så att djuren blev omhändertagna och att djurhållaren skulle drivas ifrån fastigheten.

  Ingen från kontrollmyndighetens sida har vid något tillfälle sakligt och uttömmande förklarat bestämmelserna om kravet på § 16-tillstånd för djurhållaren och naturligtvis uppstod missförstånd som sedan djurhållaren lastades för.

  Eftersom ingen vid kontrollmyndigheten hade kunskapen, viljan och intresset att i enlighet med djurskyddslagens § 24 a, stycke 2 att genom rådgivning, information och i övrigt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter trodde berörd djurhållare att enbart 1 tillstånd behövdes därför ingen informerade om något annat. Detta ledde till ytterliga kontrollbesök som i dokumentationen benämns med att ”vara föremål för utökade djurskyddskontroller”.

  När § 16-tillståndet för hund hade beviljats påpekade kontrollmyndigheten att det även behövdes § 16-tillstånd för häst varmed ansökan skickades in. I slutet av den ansökan (förtryckt blankett) finns en ruta där det skall anges om det hålls fler djurslag på fastigheten förutom häst och hund. Djurhållaren redovisade att det fanns bl a 15 katter.

  När beslutet kom hade §-16 tillstånd beviljats för katt och inte för häst som ansökan avsåg. Dessutom omfattade tillståndet enbart 13 katter när det vid tiden befintliga kattbeståndet var 15 katter. Tillståndet för katter hade således redan missbrukats direkt vid beslutsdatum genom att kattbeståndet överskred beviljat tillstånd med 2 katter, vilket naturligtvis påkallade ytterligare djurskyddskontroller.

  Sedan börjar kontrollmyndigheten besluta om föreläggande enligt djurskyddslagens § 26 vilka berörd djurhållare snällt efterkom, det ena efter det andra vilket även framgår av handlingarna i ärendet. Det framgår också att kontrollmyndigheten avslutar ärendet därför det föranligger ingen anledning att göra fler uppföljande kontroller eftersom förelagda brister hade åtgärdats.

  Likväl fortsätter de uppföljande kontrollerna och det står samma i flertalet kontrollrapporter att kontrollmyndigheten avslutar ärendet därför det föranligger ingen anledning att göra fler uppföljande kontroller eftersom inga brister har konstaterats.
  I samband med alla uppföljande kontrollbesök kommer naturligtvis fakturor på avgifter för extra offentlig kontroll och som pricken över i:et drar kontrollmyndigheten även till med ett föreläggande med vite om på 50.000 kronor som djurhållaren lyckligtvis lyckades få stopp på.

  I december 2012 underrättades djurhållaren om att en prövning om förbud att ha hand om djur hade inletts och var välkommen att inkomma med ”synpunkter” på detta.
  Djurhållaren inkommer med synpunkter, lagrumshänvisningar och enligt konstens alla regler ifyllda och undertecknade ansökningar om § 16-tillstånd gällande häst, hund och katt.

  Kontrollmyndigheten besvarar djurhållaren med att inte handlägga ansökningarna om § 16-tillstånd och istället meddelar förbud att tillsvidare ha hand om djur, alla djurslag och djurhållaren får 12 veckor på sig att avyttra djuren som till större delen består av gamla djur som från djurskyddssynpunkt inte är omplaceringsbara eller kan överlåtas och kan som sagt var från djurskyddssynpunkt enbart avyttras genom avlivning.

  Kontrollmyndigheten inkom inte heller i enlighet med djurskyddslagens §§ 24 b och 36 med någon anmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagens 16 § till behörig handläggande myndighet som är polis- och åklagarmyndighet.

  Under det att djurhållaren förvaltningsrättsligt enligt hänvisning från kontrollmyndigheten överklagar till högre instans påstår sig en av djurskyddsinspektörerna att vid det senaste kontrollbesöket hade utsatts för våld mot tjänsteman men ansåg sig inte behöva gå till läkare för att få de påstådda skadorna dokumenterade förrän efter 12 dagar. Istället hade djurskyddsinspektören och kollegan själv fotodokumenterat blåmärken under läkningsprocess som påvisar att djurskyddsinspektören hade sprungit in i en dörr men i vilken fastighet den dörren är monterad vet fortfarande ingen.

  En anmälan gjordes och en förundersökning inleddes och avslutades med åtal. Under domstolsförhandlingarna påstods det först att djurhållaren hade slagit djurskyddsinspektören med knuten hand. Under förhandlingens gång blev slaget med knuten hand till ett slag med öppen hand för att sedan bli till en kuff och slutligen påstod djurskyddsinspektören att det bara rörde sig om en liten puff.

  Att den påstådda puffen sedan påstods vara tilldelad inne i djurhållarens bostad dit kontrollmyndigheten med hjälp av handräckning av polismyndigheten själv hade tagit sig in genom ett öppet fönster när djurhållaren låg och sov samt att det inte fanns någon husrannsakansorder för ingeppet diskuterades aldrig men det är dokumenterat i förundersökningprotokollet vilket vittnande polisman påstod sig inte kunde minnas vid förhandlingen. Djurhållaren blev fälld och straffpåföljden blev villkorlig dom. Djurhållaren överklagade men högre instans ansåg inte avsaknaden av husrannsakansorder var relevant i målet varmed straffpåföljden utökades.

  Tiden for iväg och deadlinen för avyttrandet av djuren kom närmare och närmare varmed djurhållaren flydde hals över huvud med alla sina djur till ett annat län då det av utskriven lagtext framgår att:
  I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen I LÄNET, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.
  Detta innebär att en länsstyrelsen kan inte bestämma i en annan länsstyrelses län.

  Eftersom kontrollmyndigheten hade avvikit från den lagstadgade anmälningsplikten att inkomma med anmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagen hade brottsanklagelserna som riktats mot djurhållaren inte prövats i rätt domstolsinstans varmed någon lagföring i den delen aldrig har skett.

  Handläggande och föredragande tjänsteman i djurförbudsärendet beslutade sig för att sluta jobba som biträdande och intog enhetschefspositionen i ett annat län varmed kollegan entledigades från det betungande ansvaret som enhetschefsposition i två län.

  Turerna har varit många för berörd djurhållare för att slutligen och åter som så många gånger tidigare bli överfallen i bostaden, utkastad ur bostaden och rånad på alla sina djur av ”kontrollmyndigheten” med hjälp av handräckning av polismyndigheten.

  Representanten för ”Kontrollmyndigheten” är dessutom i detta fallet samma tjänsteman som handlade och fördrog djurförbudsärendet i ett annat län och som visst dessförinnan glömdes bort att anmäla till behörig handläggande myndighet.

  Hvem tager ansvar for Brud i og ude for Hjemmet ..

 • Rapportera

  Jura Floa Smith · Jurist

  Dette er Sendet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Hemmeligt netværk i et lyssky univers, som p.t. er kontrolleret og styret med der Svenske velfærdsystem Lanstyrelsens .

  Nu kan det være nok med lukrative bijobs i velfærden´s hånteringen af tilsyn af husdyr i landstyrelsen med kæledyr, hvor flere afdelingschefer sammen med de forskellige Domstole svindler sig frem til ønskede afgørelser i flere sager, som handler om omfattende bedrageri og økonomisk kriminalitet, dette gøres samme med ordensmagten, politifolk i funktion uden en dommerkendelse

  De har opdigter mange usandfærdige grunde til dette, og disse mange henvendelser må frem i Åbenhenden

  Hvor gentagende afslag, ja stribevis afsiges af svigagtige dommere, som er bygget på en lodret løgn.

  Sager uden om registrering og politiandmeldser er fikset af dem selv internt , så alt ender i ren kaos af Uorden .

  Hvor ingen sager har været fyldestgørende ,vi har ikke set en eneste sag endnu, og nej der er ingen formalitets fejl, det er organiseret tyveri , hvor disse folk anvender sig af et svindelnetværket der ihærdigt dækker sig ind i forhold til deres svindel og bedrageri og ikke tør bryde kæden, for det handler om flere hundrede millioner kroner og levende liv som vær dag misbruges i form af dække for en velfærd som ikke findes .

  Fremgangsmåden er enkel, har I dyr, avlsdyr, er svag på nogen måde , ældre , eller kommer fra et andet land, og ikke forstår sig på alle de ubeskrivelige retningslinjer som de heller ikke selv kan, eller vil efterkomme, da de arbejder uden om Lovens §§, jaa så er det såddan, at driver du /i et hobbylandbrug af forskellige husdyr ,eller en lille virksomhed, stutteri, kennel eller har kvæg m. m. eller en anden form for dyre erhverv, Jaa så er du helt sikker på at tabe både dem og dine andre aktiver, for dyrene er bare en indgangsvinkel (niche) for at komme til din formue i form af hus ,gård eller andre aktiver du ejer, som de beslaglægger , med den regning der så kommer som sidste hilsen med posten .

  Når de altså har brudt ind i dit hjem uden Ret-kendelse og mishandler dig og husdyrene , så benægter de forholdene , så de kan fuske med deres egen interne netværk og selv mishandle folks dyr .

  Nu ved vi at disse sager skal til at " tilkomme en offentlig myndighed " og der skal træffes afgørelse i retsforhold, der vedrører den private ejendomsret, og er en uretfærdighed som er nægtet enhver uvildig part i at håndtere disse afgørelser og behandlinger, for der findes ingen med indsigt.

  læs med her https://forystablogg.wordpress.com/2018/01/

  For nu tilkommer retten ikke længer dig og det gå heller ikke ind under nogen retsplejelov, den har man nemmelig Ophævet . så dine menneskelige rettigheder er lig med et nul fra første April 2018 https://forystablogg.wordpress.com/2018/01/08/5e-punkten/

  Vi undrer os, om man har sløjfet Retsplejeloven der omhandler privat ejendomsret via et aktiv og der har man ret til husdyr ..

  Tit falder dommene på usandfærdigt grundlag, i de mange sager som aldrig har være andmeldt eller bevis på, og de som skulle føre folks forsvar ender ud i andet. Vi undrer os, om disse advokater og Jurister ikke forstår problemerne og hvorfor der ikke er mere Medieinteresse og journalister for dette brud man begå mod folket .

  Korruption er åbenbart blevet en hverdags tilstand af frygt for den enkelte borgers restsikkerhed samt den betroede myndighed kan fortsætte sin drift i lovlig stand nu for egen vindings skyld", altså misbrug af alle deres embedsstillinger til privat berigelse.

  ja man ligefrem begrunder dette med at folket opdigter hele historien om overtagelse af deres frihedsret i ejerskab af husdyr og landdyr, så hvad er sandheden?

  Jo den er, at folk tager deres liv, flygter, og er rædselsslagen ved tanken om tilsyn .

  De som ikke har prøvet dette endnu, er enten ven med disse overstående eller også er det dem som driver denne hemmelig drift .

  Det handler ikke længere om dyr, men en fed fidus, en ny brancheforening bag lukkede døre, et tabu

  Korruption blandt embedsmænd i Sverige er en hverdagting det har foregået typisk via vennetjenester og bijobberi, men er også til at dokumentere på skrift .eksembel falske Domme .

  fra A-Z og der er mange dokumenter som er yderes interessante at gå i gennem og folk som kan understøtte denne grove drift på deres husdyr .

  Her er det landets dommere og højesteretsdommerne ,der i sidste ende beslutter deres domme på falsk bevisførelse og i spidsen sidder en til flere latterglade Chefer, som vandt hans mål på en personlig vendetta, Disse sager er ofte gjort gennem vennetjenester hvor hele sektoren af folk som arbejder som ansatte i det offentlige, dagligt misbruger deres stillinger med falske underskrifter og envejs kommunikation, dyr avles på i deres egne faciliteter og kastes rundt som vandrepokal samt dør, eller bliver aflivet i form af sult, stress og uforklarlig forsvinding, også dette er der bevis på.

  Naturligvis er dette et ømtåleligt emne i Sverige,da folk tager deres liv for at ingen vil høre dem!!

  Disse embedsmænd søger en balance mellem deres trang til at opnå fordele og angsten for at blive afsløret , men hvem vil have deres husdyr taget uden grund .

  måske skulle folk tænke over dette .

  Korruption er strafbart, ifølge vores eget land, der har vi en dansk lov Jf straffelovens §122, §144-146 og 155. Embedsmænd kan straffes for mandatsvig og deres modparter for medvirken.

  En sådan må også være muligt at finde i Sverige og fastholde disse for organiseret brud mod folket og deres liv med dyr .  Der skal Opkrævede millioner for svigt og smerte , for folks tab af deres rettigheder af alle de svindelhistorier som system har budt folk gennem bloggen ,der er et klart bevis og som er dokumenteret her i årstal ,Disse folket som har være offer for denne overmagt i gennem flere år ,har istemme denne tvang hanling som forgår og kræve en fælles stævning af brud på Friheds retten

  Vi kan ikke accepterer denne form for betingelser af systemfejl, snyde og bedrage folk for deres rettigheder , med dette perspektiv at det er bevist tyveri af husdyr og ikke har en dyt med redning at gøre , kompetencer i forhold til deres drift svare til DDR metoder en nazistisk militær kontrol og vi under os om dette også skal gå ud over andre Europrædiske lande ,s §§ samt de indgåede aftaler . §Eu`8.stk 1

  Har du /i en løsning til, hvordan de mange borgere med deres liv og husdyr , på en effektivt måde kan bekæmpe problemet med disse korrupte folk i hele sektoren og de mange kriminelle embedsmænd der daglig begår Lovbrud ude om de retningslinjer som er til for alle så vil vi gerne høre fra jer .

  en del jounalist ude fra har fået del af disse mange brev som kan belyse disse sager fra A-Z

  Vi mener at det er vigtigt, at man engagerer sig i sit samfund og står samme og man ikke skal dele folk op sektoren til selv at eje og administrerer dyr og så slå ned på almenenlige borger for at tvingen sig på ejendoms rette .

  Som net jurist samme med vores mange Partners har vi beslutte at gå hele vejen for disse folk ,da de også høre ind under EU´s ansvar og man har Juridisk pligt at tage vare på de som bliver offer for i og unde for landet med de mange kriminel handlinger som forgår , ved at man nægte deres menneskelige rettigheder og forhold til at de blive hørt .

  venligst Jura Floa Smith .

 • Rapportera

  Ingela · Akademiker med ekonomi och miljövård

  Bla bla bla

  En jättelång artikel som handlar om att man inte gillar förändringen för grisar
  En organisation som inte vill ha några djur saknar trovärdighet. Varför skulle djuren må bättre om de inte får finnas. Vem mår bättre av färre djur och mer soja. Jag tycker grisar ska gå ute för all delm. Men då måste vi äta mer gräsbetesdjur för att maten ska räcka. Det är djurskydd. Att kräva att djuren ska få vara många och gå ute.

 • Rapportera

  Pia Kjærsgaard Dansk formand for partiet · Brud på den menneskelige rettigheder og regeringssamarbejdet fælles næver for en injuriesag

  Hemmelig Registeringen af folks aktiver med navne

  På Jordbrugsværker findes en hemmelig Register , for folk som ud fra deres opfattelse har fået Dyreforbud .
  Dette register er fordelt på 2 bind .
  Der er over 7000 folk som er hæfte med deres personlige data navne cpr nummer og add mobil m m
  Register er oprette under et navne "Sygdomme for Svin"
  Det er offentlig hanlig er , men de vil gerne få dig at tro at det er Sekretesse på indsigten.
  Disse forbud er i de fleste tilfælde gjort ude Politiandmeldes og Domstol høring .
  altså en personligt vurdering i Velfærden ude juridiske understøttelse .
  Et brud i lagteksten i forhold til Fælles nævner af EU retten Rets Politik
  Man tillader sig i Sverige´s Dyr velfærd at hemmeligholde den side af informasjon for de fleste folk , hvor man bedrager borger bevis og forhindrer dem og tredjepart at har ret til deres Husdyr .
  Gennem at drive et private jagt og investeringer brud , i folks Aktiver!!
  Hvor er sikkerhed i velfærdsondringen ,der i sin praksis har juridisk ret til at misbruger alle love og regler for at bedrage borger sin tryghed i hjemmet .
  Virksomheden landstyrelsen har haft til afkastet på en private personligt skøn at aktiver hos borger har et investerings formål , og har være en super ide i at kunne blive selvejer som organisation til september på bekostning af privat aktiver husdyr m m , og selv proppe i deres lommer og benytte sig af husdyr og avls dyr som ingen anden myndighede i nogen anden land kan og dette er hele hemmeligheden bag denne militære kommandomyndighed egen interesse at plyndrer folk .
  og Misbruge kommunikation i mellem folk og deres privat omgang med dyr .

 • Rapportera

  Göran Andersson · Styrelseledamot Djurägarna Sverige

  Djurplågeri som som man blundar för

  Ståhle och Hagelstedt har inga problem med att blunda för rent djurplågeri, så länge det underliggande syftet är "gott" Blundar och håller för öronen, gör för övrigt flertalet av våra folkvalda också när det framförs kritik som hävdar att den statliga djurskyddstillsynen inte fungerar, att den kommit att handla mer om gammaldags fogdevälde än att skydda några djur

  Intressant diskussion, även om nu Djurskyddet Sverige inte ÄR länsstyrelsen, så verkar ni på det stora hela nöjda med hur de sköter sitt uppdrag,ni samarbetar med dem såtillvida att ni på ett tydligt sätt beskriver hur man anmäler djurhållare till Länsstyrelsen, jag för min del menar att den statliga djurskyddstillsynen, mer handlar om maktutövning än att skydda några djur, ett rent och skärt maktmissbruk eller fogdevälde som man också kan kalla verksamheten. Det finns många exempel på "djurskyddsinsatser" som mer kommit att handla om att plåga djur än att rädda djur, ett färskt exempel kommer i länken nedan, hur ser du på detta "Åsa Djurskyddet" kan det vara ok att blunda för djurplågeri om målet är att störa "djurindustrin" eller liknande "gott" syfte? https://forystablogg.wordpress.com