Debatt

Det krävs politiskt mod för att mildra bostadskrisen

När det gäller byggandet av bostäder spelar det kommunala ledarskapet en stor roll. Kommunalt kan man nu skyndsamt och pragmatiskt agera för att mildra krisen för nyproduktionen av hyresrätter. Det skriver Kent Persson, samhällspolitisk chef Heimstaden Sverige.

Det finns en risk att vi bara är i början av en lång bostadskris där allt färre hyresrätter produceras, menar debattören.
Det finns en risk att vi bara är i början av en lång bostadskris där allt färre hyresrätter produceras, menar debattören.Foto: Fredrik Persson/TT
Kent Persson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den senaste statistiken från SCB bekräftar det byggbranschen har pekat på under en längre tid – nämligen att bostadsbyggandet faller snabbt till historiskt låga nivåer. Risken är uppenbar att vi bara är i början av en lång bostadskris med ett mycket lågt antal nyproducerande av hyresrätter i många år framöver. Det kommer att skapa bredare samhällsproblem med minskad tillväxt, ökat utanförskap och ökad social oro. Lokalt kommer ett avstannat bostadsbyggande slå hårt mot den lokala tillväxten. Utan fler bostäder är det svårt att locka till sig fler företag, fler invånare eller fler studenter. Nationellt är risken påtaglig att lågkonjunkturen förstärks, bostadsbristen ökar samt att den sociala oron blir värre.

Sex medskick till kommunerna

Arbetskraftsförsörjningen för såväl privat som offentlig sektor kommer att drabbas hårt när tillgängligheten på hyresrätter minskar. På nationell nivå är branschbehovet stort av reformer med fokus på hyressättning inom befintligt och nyproducerat bestånd. En fråga som i historisk kontext varit trögrörlig, även om behovet länge har varit uppenbart. Förhoppningsvis kommer den nationella politiken öka sitt fokus och agera snabbt. Den effektivaste reformen som behöver genomföras är införandet av fri hyressättning för nyproduktion samt ett införande av index för de årliga hyresjusteringarna.

När det gäller byggandet av bostäder spelar det kommunala ledarskapet en stor roll. Kommunalt kan man nu skyndsamt och pragmatiskt agera för att mildra krisen för nyproduktionen av hyresrätter.

Det finns mycket kommunerna kan göra, men låt mig ge sex konkreta medskick:

Ta ett pragmatiskt ansvar som kommunledning
Möt upp önskemål från fastighetsbolagen om förändringar av nyproduktionsprojekt där det är möjligt. Det kan handla om att minska antalet bostäder, byta upplåtelseform eller att flytta fram byggstarter. Genom att agera ansvarsfullt så kommer kommunen att stå sig starkare både i lågkonjunkturen och efter den.

Anpassa markpriserna till rådande läge
I många kommuner som är starka tillväxtorter är markpriserna betydande och får ekonomiskt genomslag på bostadsprojekten. Genom att sänka priserna på mark i lågkonjunktur kan marginalerna på projekt landa rätt och därmed ökar förutsättningarna för att de ska kunna genomföras.

Sluta med marktilldelningstävlingar
De underliggande önskemålen om speciella projekt med hög nivå på gestaltning och utformning leder till höga kostnader. Det är kostnader som slutkunden alltid får betala. Men i en tid där det är mycket svårt att räkna hem nyproduktion riskerar tävlingarna leda till att projekten helt enkelt blir för dyra för att kunna genomföras.

Öka den kommunala planläggningen med färdiga detaljplaner för bostadsbyggande
Färdiga detaljplaner säkerställer att kommunerna förberedda när bostadsbyggandet vänder upp igen. Passa också på att se över marktilldelningspolicy så att den anpassas till dagens och morgondagens utmaningar.

Prioritera förtätnings- och omställningsprojekt
För många fastighetsägare är förtätningsprojekten bra ur både investeringsperspektiv som ur ett förvaltningsperspektiv. Ur ett kommunalt perspektiv är det oftast också bra av flera skäl. Infrastrukturen är redan på plats och rätt hanterat kan just förtätning lyfta områdens attraktivitet och leda till blandade upplåtelseformer. Omställningen kan också möjliggöra att vindsvåningar och tomma lokaler ställs om till bostäder. Klimatmässigt är förtätning också mycket bra.

Den effektivaste reformen som behöver genomföras är införandet av fri hyressättning för nyproduktion samt ett införande av index för de årliga hyresjusteringarna.Se över alla processer som rör bostadsbyggandet
Det handlar om bygglovshantering, ärendehanteringen och beslutsprocesser rörande bostadsbyggandet. När trycket nu minskar är det ett gyllene tillfälle att effektivisera processerna så att de kan gå både snabbare och smidigare när det väl vänder.

Våga vara modiga

Politiska beslut har betydelse. I det besvärliga läge som nu råder är det ännu viktigare att både kommunerna och regeringen gör allt de kan för att underlätta för nyproduktionen av hyresrätter. Så, våga vara modiga och ta de beslut som krävs. Då stärks Sveriges och kommunernas attraktionskraft och möjligheten att locka till sig bostadsinvesteringar i framtiden. Rätt hanterat kan bostadskrisen vändas till möjligheter. Men det är bråttom. Politiken behöver på både nationell och kommunal nivå agera skyndsamt för att krisen inte förvärras och biter sig fast.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00