Debatt: Framtidens hamn behöver även fungera som ”energihubb”

DEBATT. Det är hög tid att förbereda relevanta energihubbsprojekt, både som ett led för att säkerställa hållbara hamnar och för att kunna vara med i EU:s gröna giv. Det skriver företrädare för RISE, ABB Marine and Ports, Helsingborgs hamn och Öresundskraft.

Utsläpp av växthusgaser är ett av de största hoten för vår planets framtid och transportsektorn står för minst 20 procent av den totala kvoten. I flertalet logistikkedjor kombineras transportsätt för att kunna dra nytta av dess olika fördelar. För att uppnå en fossilfri verksamhet, behöver transporthubbar, så som hamnar, kunna understödja dessa logistikkedjor, genom att exempelvis kunna erbjuda förnybar el.

Framtidens hamn behöver frångå sin nuvarande funktion som enkom omlastningsnav och även fungera som en form av ”energihubb”. Samarbete mellan energibolag och hamnar, genom digitalisering, är en väg till en grönare sjöfart.

Påskynda utvecklingen

FN:s internationella sjöfartsorganisation förutspår att sjöfarten kommer öka med upp till 250 procent till 2050. Sjöfartsindustrin, som i dag står för 2-3 procent av världens totala växthusgasutsläpp, behöver arbeta mer hållbart. Initiativ startas för att främja nyttjandet av fossilfria bränslen så långt som möjligt och elektrifiering är en betydande trend inom sjöfarten. Men utvecklingen behöver påskyndas.

Hamnar viktiga för grön omvandling

Effekten av elektrifiering är påtaglig för fartyg, men även för alla andra former av transporter till och från hamnen samt den stödjande infrastrukturen som tillhandahålls av hamnarna.

En hamn fungerar som omlastningsnav och utgör därmed inte bara en transportled utan även en samlingsplats för flertalet transportmedel. Varje hamn har därför potential att förestå funktionen av energihubb för de efterföljande leden i transportkedjan. På så sätt har hamnar, och andra omlastningsnav, potential att spela en avgörande roll i både den gröna omvandlingen av transportsystemet och överflyttning till närsjöfart.

Hamnen som en energihubb

Som energihubb kommer en hamns efterfrågan på el att variera över tid. Elektrifiering av transportsektorn ökar behovet av hantering av efterfrågan, styrning och lagring av energi för att kunna erbjuda maximal el-försörjning och flexibilitet. Dessutom finns stor potential för att kunna lagra energi och öka mängden lokalproducerad förnybar energi.

Digitalisering är möjliggöraren som skapar och öppnar upp för ännu fler innovativa systemlösningar, intelligent styrning och nya affärsmodeller. Allt fler transaktioner kan spåras digitalt och den samlade lägesbilden förbättras kontinuerligt i takt med den exponentiellt ökade uppkopplingen för både rederier och gods. Det som inte varit möjligt tidigare är nu fullt genomförbart, en hamn kan utveckla en funktion som energihubb där energibehov och energitillgång kan samordnas med digitala medel som ger information om både timing, volym och effektuttag.

Framväxande landskap av innovation

Efter att ha tagit det första steget mot elektrifierade arbetsfordon i många hamnmiljöer i Sverige, tar nu nästa steg i planeringen vid. Godsägare i dag kräver mer och bättre information för att kunna optimera sina processer, de kräver också att transportsättet är så energieffektivt som möjligt. Det finns även en stark drivkraft för att fastställa formella krav (lagkrav) på att kunna leverera land-el till alla fartyg som anlöper svenska hamnar och det förväntas också ställas krav på att kunna leverera energitjänster till andra transportmedel.

Städer ökar trycket på att hamnarnas fordon ska drivas fossilfritt enligt lokala och regionala klimat- och energiplaner. För att lösa dessa utmaningar behöver hamnarnas elkapacitet förbättras.

Det finns en stark utveckling och behov av att etablera samarbetsprocesser med lokala energibolag. Högt på agendan för energibolag står att säkra kapacitet för att kunna leverera den el som fordras för en hamnverksamhet, dess kunder och potentiellt nya kunder.

Säkerställ hållbara hamnar

I Sverige tas nu banbrytande steg. Under initiativet "I hamn" samarbetar små och medelstora svenska hamnar med andra branscher, däribland energibolag för att kunna utveckla sin kapacitet som energihubbar. Kommer resten av världen att följa efter? Det är hög tid för att både förbereda och bilda relevanta energihubbsprojekt – både som ett led för att säkerställa hållbara hamnar och för att kunna vara med i Europeiska unionens gröna giv-initiativ.


Mikael Lind

Senior forskningsrådgivare, Research Institutes of Sweden (RISE)
Stefan Pettersson
Enhetschef, Electromobility, Research Institutes of Sweden (RISE)
Jörgen Karlsson
Chef, ABB Marine and Ports
Bart Steijaert
Vd, Helsingborgs hamn
Patrik Hermansson
Strategichef, Öresundskraft AB
Sandra Haraldson
Senior forskare, Research Institutes of Sweden (RISE)
Monica Axell
Affärsutvecklingschef, Research Institutes of Sweden (RISE)
Almir Zerem
Senior lösningsarkitekt, Research Institutes of Sweden (RISE)

Forrige artikel "Villaägarna ger en skev bild av elnätsföretagens verksamhet" Næste artikel "Vi kan inte själva ta ansvaret för information om hiv"
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.