Bred enighet om vapenexport

HANDEL. Det demokratiska läget i ett land kommer att få en tyngre roll vid export av vapen och annat krigsmateriel. Brister i demokrati och mänskliga rättigheter ska vara ett hinder för export, enligt den parlamentariska kommitté som har utrett den känsliga frågan.

Det förslag till nytt regelverk kring exporten av krigsmateriel som nu har lagts fram innebär en allmän skärpning. Den bärande delen är att införa ett demokratikriterium, vilket innebär att den demokratiska statusen i mottagarlandet kommer att bli ett centralt villkor för att godkänna export. Vid alla exportärenden kommer det precis som i dag att ske en avvägning och en helhetsbedömning utifrån försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska aspekter. Men med förslaget lyfts ett lands demokratiska situation och respekt för mänskliga rättigheter fram som viktig faktor i den bedömningen.

– Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme finns det för att för att bevilja export, sammanfattade kommitténs ordförande Hans Wallmark (M).

Det kommer även fortsättningsvis vara Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som fattar beslut om merparten av exporten, och regeringen avgör ärenden som kan vara viktiga för praxis eller som gäller export till vissa länder. Kommittén understryker att det yttersta ansvaret ligger på regeringen som är ansvarig för de politiska avvägningarna för ett beslut.

–  Vi markerar regeringens ansvar att göra avvägningar mellan kriterierna för demokrati och mänskliga rättigheter och dem för försvars- och säkerhetspolitik. Det är viktigt att regeringen ytterst fäller avgörandet så att man inte lämnar det till myndigheter, säger Kerstin Lundgren (C).

Brister demokrati hinder för export

Den skrivning som kommittén förslår i de nya riktlinjerna för svensk export innebär att allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen ska utgöra ett hinder för att bevilja tillstånd.  Detta innebär att det blir avsevärt svårare att sälja krigsmateriel till icke-demokratiska länder, men i och med att det ska ske en avvägning mellan olika intressen finns det en öppning för att sälja vapen till sådana länder.

Men kommittén pekar på att en regering som fattar ett sådant beslut måste tydligt motivera det och det kan finnas ett högt politiskt pris för detta.  

­– Det blir svårare för en regering att hämta hem ett sådant beslut då den tydligt måste ange de säkerhets- och försvarspolitiska aspekter som har vägt tyngre, säger Vänsterpartiets representant i kommittén, förre partiledaren Lars Ohly, till Altinget.

Oenighet om hinder

Lars Ohly avviker dock från den eniga linjen i kommittén och anser att demokratikriteriet inte är tillräckligt skarpt. Han vill helst se en annan skrivning när det gäller att brister i demokrati och mänskliga rättigheter ska vara ett hinder för export.

– Jag har föreslagit att det ska stå absolut hinder, vilket hade varit att höja ribban ordentlig och hade försvårat för vilken regeringen som helst att fatta ett sådant beslut.

När det handlar om export av krigsmateriel gäller det för politikerna hitta balans mellan moral och nyttan för försvarspolitiken, enligt kommitténs vice ordförande Lena Hjelm Wallén (S).

Skärpta regler kring exporten kommer också att påverka företagen i försvarsbranschen.

– Den potentiella marknaden för försvarsindustrin minskar och det är ett pris, sade Lena Hjelm Wallén.

Detta är något som också Mikael Jansson (SD) pekar på

– Sverige tappar marknader och hamnar utanför internationellt samarbete, sade han.

Export trots strikta regler

Kommittén har tittat på vilka konsekvenser som ett skärpt regelverk kommer att få och menar att det kan leda till en minskning av exporten och därmed lägre intäkter för företagen i försvarsindustrin. Konkurrensläget gentemot andra länder kan bli sämre och kan leda till en negativa effekter i de regioner där det finns stora exportföretag.

Men det övergripande syftet med en försvarsexport är att det ska stärka försvarspolitiken och inte arbetsmarknads- eller regionalpolitiken.

Hans Wallmark (M) pekar också på att Sverige redan i dag har ett strikt regelverk för export och trots det är exporten omfattande. Under 2014 uppgick värdet av exporten till nära 8 miljarder kronor.

Förslaget ska nu skickas ut på remiss och efter sedvanlig behandling ska regeringen återkomma med en proposition. I och med att det finns en bred politisk enighet ökar också möjligheten för att få ett nytt regelverk på plats. Tidigare utredningar om krigsmaterielexporten har inte lett fram till någon ny lag.

– Det är glädjande att en komplicerad fråga kan lösas i bred politisk enighet. Det är viktig med långsiktighet för industrin och materialförsörjningen, sade utrikesminister Margot Wallström (S).

Forrige artikel Klart med förslag om vapenexport Næste artikel Svag regering ska styra i Danmark Svag regering ska styra i Danmark