Bengt Westerberg: Dags för obligatorisk förskola från 3 år

DEBATT. Obligatorisk förskola från tre år som lägger särskild vikt vid barns språkliga utveckling framstår som en ytterst angelägen social reform om vi vill utjämna klasskillnaderna, skriver förra partiledaren för Liberalerna  

BENGT WESTERBERG

Före detta socialminister med ansvar för förskolan, och före detta ordförande för Liberalerna

 

En ambition med svensk utbildningspolitik är att minska klasskillnaderna. Grundskolans införande på 1960-talet var ett steg i den riktningen. Den innebar ökade möjligheter för barn från lägre socioekonomiska grupper till utbildning utöver den obligatoriska och senare till högre inkomster i vuxen ålder. Men skillnaderna har inte försvunnit. Även för elever med samma betyg i grundskolan spelar den socioekonomiska bakgrunden in vid val av fortsatta studier.

Det finns dessvärre tecken på att de utjämnande effekterna under de senaste decennierna snarast har stagnerat, eller till och med gått i motsatt riktning.

Pedagogikprofessorn Mats Myrberg har konstaterat att Sverige i internationell jämförelse ligger lågt i rankinglistan över uppåtriktad rörlighet och att sannolikheten att barn till lågutbildade föräldrar tar en högskoleexamen är låg.

Ökade klyftor

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam har i en uppmärksammad bok, Our Kids, slagit larm om den aktuella utvecklingen i USA. Han visar att skillnaderna mellan barn från olika socioekonomiska grupper har ökat sedan 1950-talet. De föräldrar som har resurser i form av tid och pengar investerar alltmer i sina barn, vilket bidrar till ökade klyftor. Det finns vissa indikationer på en likartad utveckling i Sverige, om än mindre drastisk.

Elever vars föräldrar har högre socioekonomisk status är mer aktiva i sina skolval. De har ofta längre pendlingsresor till skolan vilket kan ses som en reflex av detta. Det finns forskning som visar att i överklassamhället Djursholm försöker föräldrar påverka lärare att sätta högre betyg för sina barn än vad som är sakligt motiverat.

Skrämmande skillnader i ordförråd

Mats Myrberg konstaterar att redan vid tre års ålder är skillnaderna i ordförråd skrämmande stora. Ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen av läsförståelse. Han menar att en obligatorisk skola från tre års ålder, med fokus på barns språkliga utveckling, skulle verksamt bidra till att jämna ut skillnader och förbättra utgångsläget vid skolstart för barn från mindre gynnade socioekonomiska förhållanden.

Jag delar den uppfattningen.

Obligatorisk skola från tre års ålder kan låta drastiskt, men faktum är att 95 procent av barnen 3-5 år redan i dag går i förskolan. Obligatoriet innebär att det skulle beredas utrymme för de återstående fem procenten eller cirka 15 000-20 000 barn till. Den stora utmaningen, om ambitiösa pedagogiska mål ska kunna nås, är att tillgodose behovet av förskollärare. Där råder redan i dag en brist.

För stora grupper

I genomsnitt finns det i dag ungefär 17 barn i barngrupperna, men nästan var femte grupp har mer än 20 barn. Det är för mycket. För att kunna möta behoven vid en obligatorisk förskola från tre år med ökade pedagogiska ambitioner krävs fler förskollärare. Samtidigt kan en minskning av barngrupperna sannolikt bidra till att hejda den flykt från yrket som det har rapporterats om.

Obligatorisk förskola från tre år som lägger särskild vikt vid barns språkliga utveckling framstår som en ytterst angelägen social reform om vi vill utjämna klasskillnaderna. Det är hög tid att börja planera för den.

 

Forrige artikel "Inte säkert korna kommer ut på bete nästa sommar" Næste artikel Det finns plats för fler att bygga mer Det finns plats för fler att bygga mer
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).