Nya lagar vid nyår

NYTT ÅR. Ytterligare en pappamånad införs i föräldraförsäkringen, församlingarna försvinner ur folkbokföringen och en lång rad skatteregler ändras. Det är några av de lagändringar kring årsskiftet som riksdagen har beslutat om.
   Dessutom har regeringen beslutat om bland annat nya regler för militärutbildning, assistansersättning och avfall.

Regeringen får besluta om ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige för att upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. Lagändringen träder i kraft den 21 december och ska enligt planerna börja tillämpas den 4 januari. Lagen är tidsbegränsad till den 21 december 2018.
Justitieutskottet 2015/16:24 Beslut 17 december

Nya regler för banker ska göra att bankernas ägare, och inte staten, får stå för kostnaderna vid en finanskris. Lagändringarna träder i kraft den 1 februari.
Finansutskottet 2015/16:17 Beslut 17 december

Läkemedel till barn under 18 år blir gratis.
Socialutskottet 2015/16:1 Beslut 15 december

Stödboende införs för unga mellan 16 och 20 år som alternativ till familjehem och HVB-hem.
Socialutskottet 2015/16:5 Beslut 15 december

Den 1 februari blir det frivilligt för företag som ger ut värdepapper att offentliggöra delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal. Det blir också nya regler för information om aktieinnehav.
Finansutskottet 2015/16:14 Beslut 10 december

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas den 1 februari.
Socialförsäkringsutskottet 2015/16:1 Beslut 9 december

Försäkringsbolags säkerhetsreserv beskattas bland annat om bolaget läggs ner.
Skatteutskottet 2015/16:8 Beslut 9 december

Diplomater slipper gå omvägen om UD för att få tillbaka moms och punktskatter på sina inköp.
Skatteutskottet 2015/16:13 Beslut 9 december

Banker måste lämna uppgifter till Skatteverket om utlänningars kontotillgångar och kapitalinkomster, för informationsutbyte med andra länder.
Skatteutskottet 2015/16:9 Beslut 9 december

Privatpersoner får direktåtkomst till personbevis från Skatteverket där också uppgifter om make, barn eller föräldrar finns med.
Skatteutskottet 2015/16:10 Beslut 3 december

Utdelningar till svenska företag från utländska företag är skattefria bara om det utländska företaget inte får göra avdrag för utdelningen.
Skatteutskottet 20105/16:7 Beslut 3 december

Etableringslotsar för nyanlända avskaffas.
Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:1 Beslut 2 december

Handläggarstödet till riksdagsledamöterna höjs från 57 900 till 59 300 kronor i månaden per politisk sekreterare.
Regeringen har fått klartecken att ändra presstödet, bland annat tas det särskilda stödet till storstadstidningar bort.
Konstitutionsutskottet 2015/16:1 Beslut 2 december

De som vill göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel måste visa upp ett anläggningsbesked.
Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:5 Beslut 2 december

Det blir enklare för dem som har gamla studielån och bor utomlands att ansöka om nedsättning av den årliga återbetalningen.
Utbildningsutskottet 2015/16:2 Beslut 2 december

Sverige och andra EU-länder får lättare att få tillbaka kulturföremål som klassas som nationella skatter.
Kulturutskottet 2015/16:3 Beslut 26 november

Pensionärer med en årsinkomst på upp till 240 000 kronor får sänkt skatt.
   En löneskatt på 6,15 procent införs på lönen till dem som har fyllt 65 och andra som tar ut hela den allmänna pensionen.
   Jobbskatteavdraget trappas av för dem som tjänar mer än 600 000 kronor per år. Gränsen för att betala statlig skatt ligger kvar på samma nivå som 2015.
   Rot-avdraget begränsas till 30 procent av arbetskostnaden. Rut-avdraget sänks till max 25 000 kronor per person och år, utom för dem som har fyllt 65 år.
   Avdraget för pensionssparande tas bort. Samtidigt blir det enklare att komma åt pensionspengarna i förtid.
   Utländska motsvarigheter till ålderspension, efterlevandepension och premiepension ska beskattas som svensk pension. De som har avtal om tjänstepension med ett utländskt pensionsinstitut får avdrag för utländsk skatt och kupongskatt på avkastningsskatten.
   Skatterabatten för gåvor till ideell verksamhet slopas.
   Ideella föreningar behöver inte betala moms på försäljningen i sina second hand-butiker.
   Skatten på bensin och diesel höjs. Jordbruk och skogsbruk kompenseras genom ökad rabatt på koldioxidskatten på diesel till arbetsmaskiner. Samtidigt ska de betala mer av koldioxidskatten för bränslen för uppvärmning och stationära motorer. Gruvindustrin får ökad rabatt på energiskatten på diesel till arbetsfordon.
   Det blir också höjd skatt på etanol och Fame som blandas i bensin och diesel.
   Det blir skatt på solenergi om toppeffekten är på 255 kilowatt eller mer. Också egen el från vindkraft beskattas, om den installerade effekten är på mer än 125 kilowatt.
   Båtar som inte disponeras av statliga myndigheter får använda lågskattad olja bara om de aldrig används för privat bruk.
   Schablonskatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs. De som har kapitalinkomster får inte längre dra av förvaltningsutgifter.
   Investeraravdrag får inte längre göras när den som får avdrag, eller hens närstående, haft andelar i företaget eller företag i samma koncern de senaste två åren.
   Förseningsavgifter och kontrollavgifter till Skatteverket höjs med 25 procent.
Finansutskottet 015/16:1 Beslut 25 november

Reglerna för internationella skolor ändras. Kommuner kan vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå.
Utbildningsutskottet 2015/16:5 Beslut 25 november

Reglerna om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel uppdateras, så att de hänvisar till gällande EU-förordningar.
Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:4 Beslut 19 november

Egna uppgifter i vägtrafikregistret går att komma åt via internet.
Trafikutskottet 2015/16:3 Beslut 19 november

Elcykel kan klassa som moped, och definitionen av flera fordon ändras. Det krävs körkort för bil för att få köra en traktor som går fortare än 40 kilometer i timmen.
Trafikutskottet 2015/16:5 Beslut 19 november

Reglerna för årsredovisning för mindre företag förenklas.
Civilutskottet 2015/16:6 Beslut 18 november

Statens va-nämnd läggs ned och tvister om vatten och avlopp avgörs i stället av mark- och miljödomstolarna.
Civilutskottet 2015/16:8 Beslut 18 november

Nya regler gäller för försäkringsbolagens solvens och värderingar. Bland annat ska investeringar göras enligt aktsamhetsprincipen.
Finansutskottet 2015/16:7 Beslut 18 november

En ny lag införs för domstolarnas hantering av personuppgifter.
Justitieutskottet 2015/16:6 Beslut 18 november

Nya regler gäller för informationsutbyte med andra EU-länder om fordon som har varit inblandade i trafikbrott.
Justitieutskottet 2015/16:9 Beslut 18 november

Försvarsexportmyndigheten läggs ned och reglerna om myndigheten tas bort från offentlighets- och sekretesslagen.
Konstitutionsutskottet 2015/16:8 Beslut 18 november

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas den 1 februari.
Socialförsäkringsutskottet 2015/16:8 Beslut 18 november

Företagare ska informera missnöjda kunder om hur tvisten ska lösas, och huvudspåret är att Allmänna reklamationsnämnden ska avgöra tvisten, inte en domstol.
Civilutskottet 2015/16:4 Beslut 11 november

Den som har fått beslut om utmätning ska ha minst tre veckor på sig att överklaga beslutet i domstol.
Civilutskottet 2015/16:7 Beslut 11 november

En tredje pappamånad införs i föräldraförsäkringen, genom att antalet dagar som inte kan överlåtas till den andra föräldern ökar från 60 till 90 dagar.
Socialförsäkringsutskottet 2015/16:5 Beslut 11 november

Nya regler för beräkning av de allmänna pensionerna införs och tillämpas första gången för pensionerna 2017. De nya reglerna gör att ändringarna från år till år blir mindre.
Socialförsäkringsutskottet 2015/16:6 Beslut 11 november

Plan- och bygglagen ändras så att regeringen kan sätta tidsgränser för kommunernas handläggning av Attefallshus och andra ärenden som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov.
Civilutskottet 2015/16:3 Beslut 4 november

Kontaktförbud som har utfärdats i Sverige gäller i hela EU, och andra EU-länders kontaktförbud gäller här.
Justitieutskottet 2015/16:4 Beslut 4 november

Den som har dömts till frivård kan få avtjäna straffet i ett annat EU-land.
Justitieutskottet 2015/16:5 Beslut 4 november

TV-bolag från andra länder får tillhandahålla tjänster i Sverige. Reglerna om tv-företags oberoende vid sponsring och produktplacering förtydligas.
Kulturutskottet 2015/16:4 Beslut 4 november

Domstolar kan besluta om skattetillägg samtidigt som de prövar om en person ska dömas för skattebrott.
Skatteutskottet 2015/16:4 Beslut 4 november

Det blir tydligare hur allmänna handlingar ska hanteras när offentlig verksamhet blir privat.
Kulturutskottet 2015/16:2 Beslut 21 oktober

Lagen om elcertifikat anpassas till ambitionen att produktionen av förnybar el ska öka med 30 TWh per år från 2002 till 2020.
Näringsutskottet 2015/16:6 Beslut 21 oktober

Lagen om register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa förlängs till den 31 december 2017.
Utbildningsutskottet 2015/16:3 Beslut 21 oktober

Reglerna om fiktiv avräkning ändras så att de gäller för företag i hela EES.
Skatteutskottet 2015/16:5 Beslut 21 oktober

Andelen mangan i ämnet MMT i diesel begränsas den 16 januari till högst 2 milligram per liter.
Miljö- och jordbruksutskottet 2015/16:3 Beslut 14 oktober

Affärsverket Svenska kraftnät får uppdra åt andra att utföra balansavräkning enligt ellagen. Ansvaret för att lämna kontrolluppgifter om försäljning av elcertifikat överförs till Statens energimyndighet.
Näringsutskottet 2015/16:5 Beslut 14 oktober

Reglerna för presstöd ändras så att upplagan till övervägande del ska vara abonnerad. Alla läsarintäkter räknas, också från digital försäljning, vid beräkning av presstödet.
Konstitutionsutskottet 2014/15:12 Beslut 20 maj

En ny, förtydligad läkemedelslag träder i kraft.
Socialutskottet 2014/15:16 Beslut 20 maj

Lagen om behandling av personuppgifter vid IFAU fortsätter att gälla utan tidsbegränsning.
Arbetsmarknadsutskottet 2014/15:10 Beslut 29 april

Särskilda regler införs för nyanlända elever. Elevens kunskaper ska bedömas för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Placeringen ska ske inom två månader efter att eleven har tagits emot i skolväsendet. Nyanlända elever som saknar tillräckliga kunskaper i svenska får undervisas i förberedelseklass i maximalt två år.
Utbildningsutskottet 2014/15:6 Beslut 23 april

Personalliggare införs på byggarbetsplatser. Byggen som startas ska anmälas till Skatteverket, som får komma på oanmält besök för att kontrollera personalliggaren.
Skatteutskottet 2014/15:6 Beslut 4 december 2014

Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad och trängselskatt införs på Essingeleden.
Skatteutskottet 2013/14:24 Beslut 26 mars 2014

Kravet på hur mycket en företagare själv måste ha tagit ut i lön för att få resten som kapitalinkomst sänks från 10 till 9,6 basbelopp.
Finansutskottet 2013/14:1 Beslut 20 november 2013

Församlingarna tas bort i folkbokföringen och ersätts med distrikt. En enhetlig begravningsavgift till Svenska kyrkan införs, med undantag för Stockholm och Tranås.
Skatteutskottet 2012/13:25 Beslut 29 maj 2013

Riksdagen beslutade i juni att de som har taxitillstånd från och med den 1 januari 2016 ska föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral (trafikutskottet 2013/14:18, beslut 24 juni 2014). I november beslutade riksdagen att införandet ska skjutas upp till den 1 januari 2017 (trafikutskottet 2015/16:4, beslut 19 november).

 

Forrige artikel Mer makt till regeringen att sända trupp utomlands Mer makt till regeringen att sända trupp utomlands Næste artikel Danmarks gränskontroller är svar på svensk politik Danmarks gränskontroller är svar på svensk politik
 • Rapportera

  Vill ha svar

  Nya regler med viss oklarhet

  Innebär detta att de har rätt att förgifta oss ytterligare 1 år genom luft och mat???

  Lagen om vissa register för forskning fortsätter att gälla (UbU3)
  Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa var tillfällig och gällde till den 31 december 2015. Men i väntan på den behandling av en utredning om nya regler för forskningsdatabaser som pågår har den tillfälliga lagen förlängts och den fortsätter att gälla till den 31 december 2017.

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som väcktes med anledning av regeringsförslaget.

Gammal S-topp värvar tidigare M-topp

Gammal S-topp värvar tidigare M-topp

KARRIÄR. Affärsmannen och tidigare socialdemokratiska näringsministern Björn Rosengren värvar Olof Lavesson (M), tidigare riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet, till sin PR-byrå Priority Group.