171 punkter av misslyckad opposition

RIKSDAGSARBETET. 171 gånger har regeringen inte hörsammat riksdagens vilja under denna mandatperiod. Nu omprövar Alliansen hur man ska bedriva oppositionspolitik i riksdagen.

Mattias Croneborg

Alliansen slår ofta på stort i samband med att den fått stöd för något förslag i riksdagen. Senast nu på tisdagen så kom miljö- och jordbruksutskottet med ett pressmeddelande om att “regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark”.

Men vad få dessa tillkännagivanden för betydelse i praktiken?

Ofta väldigt liten. Altingets genomgång av den skrivelse som regeringen måste återrapportera till riksdagen varje år är nedslående läsning för den som tror att uppmaningar till regeringen är ett effektivt sätt att driva oppositionspolitik.

Långsam behandling

 Det är kanske inte tanken att riksdagen ska ta fram det. Men vi har diskuterat det.

Caroline Szyber (KD) om att riksdagen kan komma att ta fram skarpa lagförslag, Ordförande Civilutskottet

Det finns inget rättsligt bindande för på vilket sätt ett tillkännagivande ska behandlas av regeringen. Det finns inte heller någon formalia om när regeringen ska återkomma till riksdagen.  

Nästa gång nöjer vi oss inte med ett tillkännagivande

Olof Lavesson (M), Ordförande kulturutskottet

Det äldsta tillkännagivandet kommer från riksdagsåret 1999/2000. Det handlar om att riksdagen har bett regeringen att återkomma om en samlad redovisning av regeringens arbete med jaktfrågor. Fem olika regeringar har alltså borrat sig ned i frågan utan att kunna hitta en lösning.

Gör man inte det kommer man förmodligen mötas av en opposition som snarare kommer vilja ta lagstiftningsinitiativet i sin egen hand tror jag.

Tomas Tobé (M) om vad som händer ifall regeringen inte tar tillkännagivanden på större allvar., Ordförande justitieutskottet

Sammanlagt är det 66 tillkännagivanden som har riktas till tidigare regeringar men som fortfarande simmar runt i Regeringskansliet och väntar på att någon tjänsteman eller politiker ska fiska upp dem så att de kan slutbehandlas.

Men siffran 171 gäller de tillkännagivanden som riktats mot regeringen under denna mandatperiod och fram till årsskiftet men där regeringen inte återkommit till riksdagen, se rutan intill för hela listan.

Ökad irritation 

Oppositionen blir allt mer irriterad över att regeringen inte respekterar riksdagens beslut. Men det finns  också en dos självkritik om att man varit för het på gröten när det gäller tillkännagivanden. Det framkommer i den serie av intervjuer som Altinget gör med ledande politiker i utskotten.

– Nästa gång nöjer vi oss inte med ett tillkännagivande. Där finns ett tydligt exempel just nu. Regeringen har presenterat en proposition för arkitektur, form och design. Där delar vi inte de mål som regeringen satt. Men där blir det inget tillkännagivande den här gången. Vi föreslår ett rakt avslag på regeringens mål, sade Olof Lavesson (M), ordförande i kulturutskottet nyligen i en intervju med Altinget.

Bristande respekt

Lavesson diskuterade också det som Alliansen upplever som bristande respekt för riksdagen.

– Jag tycker att det har blivit problematiskt under den här mandatperioden. Ett tillkännagivande är ju att riksdagen ger tillkänna en uppfattning men också förväntar sig att regeringen agerar på detta.

– Generellt kan regeringen bli bättre på att följa upp tillkännagivanden, som Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, formulerade det.

Hon var inne på att oppositionen kan välja att själva börja skriva förslag på lagtexter, alltså det som normalt görs av regeringen.

– Det är kanske inte tanken att riksdagen ska ta fram det. Men vi har diskuterat det, alla ordföranden i utskotten, säger hon och nämner att det har hänt att riksdagen har tagit fram förslag på lagtexter.

Tomas Tobé är ordförande i justitieutskottet, antagligen det utskott som stått för flest tillkännagivanden. Han uppmanar nu att ha lite is i magen när det kommer till att ge tillkännagivanden från utskottet. Han förklarar att det också finns ett ansvar i det.

– Det är också viktigt för oss att vara självkritiska kring det. Vi ska se till att vi har en kvalitet på de tillkännagivanden som vi gör. Det ska inte urvattnas.

Går in på regeringens mark

Han är också inne på att riksdagen kan komma att gå in på regeringens område och förbereda skriva förslag på lagtexter.

– Bildas det en till minoritetsregering i höst, oavsett färg, bör den vara inställd på att genomföra de tillkännagivanden som är tydliga från riksdagen. Gör man inte det kommer man förmodligen mötas av en opposition som snarare kommer vilja ta lagstiftningsinitiativet i sin egen hand tror jag.

Dokumentation

Punkter där regeringen (ännu)  inte åtgärdat riksdagens beslut

Finansdepartementet

 • LAN-spel
 • personligt betalningsansvar
 • finansiella rådgivare
 • en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster
 • riskavgifter
 • kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag
 • valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdsverksamheter
 • säkra kortbetalningar
 • lokalisering och organisering av statliga myndigheter
 • gemensamma e-förvaltningsprojekt
 • öppna data
 • lokalisering av myndigheter
 • befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen
 • Riksbankens finansiella oberoende
 • samlad resultatanalys av arbetet i de multilaterala utvecklingsorganisationerna
 • uppföljning av effekter för företagen
 • kompletterande lagförslag

Försvarsdepartementet

 • inrätta ett centrum med specialistkompetens i och forskning om veteranfrågor
 • långräckviddiga bekämpningssystem
 • Veteranutredningens förslag
 • skyddsobjekt för vissa militära ändamål

Justiedepartementet 

 • spårbarhet för vapen
 • bostadsinbrott
 • brott som begås av djurrättsaktivister
 • helgavskiljning med fotboja
 • utredningar av faderskap
 • utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar
 • skärpta straff för människohandel och koppleri
 • det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet
 • köp av sexuell handling av barn
 • köp av sexuell tjänst
 • kontakt med barn i sexuellt syfte
 • inbrottsstöld
 • skärpning av straffet för bedrägeri m.m
 • identitetsstöld
 • systematiska fakturabedrägerier
 • skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott
 • straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet*
 • förverkande
 • försök till häleri
 • villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet
 • personlig integritet
 • digitalt vapenhandlarregister
 • digitaliserat arkivsystem för vapendeklarationer*
 • genomsökning av båtar
 • renodla polisens arbetsuppgifter
 • klassning och straffsatser gällande handgranater
 • renodling av polisens arbetsuppgifter
 • handläggning av vapenlicensärenden
 • kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen
 • kriminalisering av terrorismresor
 • Kriminalvårdens kostnader m.m
 • polisens tillgänglighet
 • återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
 • åtgärder med pass för att hindra resande
 • regeländringarna ska omfatta fler dokument än vanliga pass
 • föreskriftsstödet för informationsinsatser till allmänheten inför och under en kris
 • medverkan i behandlingsprogram
 • omvandling till ägarlägenheter*
 • en brottsofferportal för offer för bedrägeri och identitetskapning
 • skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen
 • skadestånd vid överträdelse av regeringsformen
 • kreditupplysningar
 • utvärdering av straffskärpning för fridskränkningsbrott
 • systematiska stölder
 • kortare handläggningstider i vapenlicensärenden
 • enhetlig tillämpning av licensprövning i vapenärenden m.m
 • tillstånd till offentliga danstillställningar
 • valhemlighet för synskadades personröster
 • kriminalisering
 • förhindra fortsatt färd
 • lagstiftningen ska avse alla polisens fortskaffningsmedel
 • lagstiftningen ska avse alla myndigheter som har tillgång till tvångsmedel
 • regelverket för arbetskraftsinvandring
 • mer praktik i polisutbildningen
 • brott mot äldre
 • kartläggning, uppföljning och statistik om hedersrelaterad brottslighet
 • statistik om brott mot äldre
 • åtgärder mot bedrägeribrott

Kulturdepartementet

 • antiziganism, romsk inkludering och inrättande av ett romskt förvaltningsområde
 • försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post
 • reklamskatten
 • fortsatt behandling av Presstödskommitténs fyra huvudförslag
 • underlätta för det civila samhällets organisationer
 • ansvar för skolhuvudmän m.fl.
 • identifiera samfund och organisationer som inte bör få stöd från det allmänna
 • förhindra radikalisering och rekrytering i digitala miljöer
 • beredskap för att hantera avhoppare
 • kulturens roll för hälsa
 • utredning om filmpolitikens framtid
 • stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform
 • former för samverkan och inflytande
 • finansieringen av filmpolitiken
 • filmarvet

Miljö- och energidepartementet

 • översyn av strandskyddet
 • miljöprövning av övnings- och skjutfält
 • regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20
 • insamlingsansvar för förpackningar m.m.
 • vattenverksamheter m.m.
 • regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20

Näringsdepartementet

 • beställaransvar
 • beslut om omhändertagande och klampning
 • livsmedelskontroll
 • regelförenkling
 • kartläggning av livsmedelsföretagens myndighetskontakter
 • infrastruktur och förutsättningar för cykling
 • trafikregler för cykling
 • kameraövervakning av vilt
 • Transportstyrelsens avgifter för tillsyn
 • insatser mot alkohol vid bilkörning
 • utredning av jakt- och viltvårdsfrågor
 • viltmyndighet
 • privat initiativrätt till detaljplan
 • reduktion av bygglovsavgiften
 • riktvärden för trafikbuller
 • tillgänglighetskrav för studentbostäder
 • sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet
 • beslut om omhändertagande och klampning
 • kontroller och tillsyn av åkeribranschen
 • lastbilars och bussars längd och vikt
 • reglering av kommuners handläggningstider för anmälningsärenden
 • snabbare plan- och bygglovsprocess
 • fler bygglovsbefriade åtgärder
 • regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23*
 • nationellt skogsprogram
 • skogspolitiken och EU
 • luftfart
 • Bromma flygplats
 • vissa jakt- och viltvårdsfrågor
 • sanktionssystemet för efterlevnad av svaveldirektivet
 • lagförslaget i övrigt
 • kameraövervakning av vilt
 • lagförslaget i övrigt
 • kameraövervakning av vilt
 • riktvärden för trafikbuller
 • regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23
 • sårbarhet i transportsystemet
 • globala lösningar*
 • införandet av ERTMS
 • regionala flygplatser
 • vissa frågor om upphandling av infrastruktur

Socialdepartementet

 • barnbidrag
 • vissa föräldrapenningfrågor
 • familjeklassning av narkotika
 • legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården
 • förebyggande insatser mot psykisk ohälsa
 • centralisering av viss avancerad cancervård
 • forskning om posttraumatiskt stressyndrom
 • felaktiga utbetalningar

Utbildningsdepartementet

 • fler matematiklektioner i högstadiet
 • utvärdering av fjärrundervisning
 • utökade möjligheter till undervisning och fjärrundervisning på entreprenad
 • frivilliga gymnasiestudier
 • grundläggande högskolebehörighet för elever i gymnasieskolan
 • skriftligt ordningsomdöme
 • tioårig grundskola
 • utvärdering av det nya systemet
 • jämförelser av utbildningars kvalitet
 • mer matematik på högstadiet
 • breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning
 • tioårig grundskola
 • skolavslutningar och andra traditionella högtider
 • nationellt digitalt lärarlyft
 • digitaliserade nationella prov med extern rättning
 • utökad undervisningstid i idrott och hälsa

Utrikesdepartementet

 • mål och utvärdering
 • medicinsk evakueringsförmåga
 • Kuba
 • Ryssland
 • utvärdering
 • mål för och utvärdering av det svenska deltagandet i RSM

Anmärkning. En del punkter förekommer flera gånger då riksdagen fattat samma beslut vid flera riksdagsår, exempelvis förslaget om 10-årig grundskola. 

Källa. Regeringens skrivelse 2017/18:75

Research: Nathalie Gunnarsson 

 


Nämnda personer

Caroline Szyber

Rådgivare inom bostads- och byggfrågor, styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund och mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Politisk påverkan
Jur. kand (Stockholms uni., 2006), pol. mag (Lunds uni., 2006)

Olof Lavesson

Kommunikationschef Postkodlotteriet, tidigare riksdagsledamot (M), tidigare ordförande kulturutskottet
Statsvetenskap, media och kommunikation, företagsadministration (Lunds uni. 1995-1998)

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)
Medie- och kommunikationsvetenskap (Högskolan i Gävle, 1998-1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget