Utredare: Elevhälsan bör ses över

UTREDNING. Det bör tillsättas en utredning som ser över elevhälsan i sin helhet, anser Malin Gren Landell som har utrett problemet med frånvaro i skolan.

Malin Gren Landell har haft i uppdraget att utreda hitta lösningar för "hemmasittare", elever som har en stor frånvaro från den obligatoriska undervisningen i skolan. När Skolinspektionen tog fram statistik under förra året visade det sig att 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna hade omfattande frånvaro hösten 2015 och att 1 700 elever i grundskolan hade ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Under måndagen överlämnade Malin Gren Landell sitt betänkande om lagändringar som ska lösa problemen till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– Både ströfrånvaro och giltig frånvaro är en inkörsport till sammanhängande frånvaro och alla de formerna är risker för att inte nå kunskapsmålen, sade Gren Landell under måndagens pressträff.

Ett av förslagen i Gren Landells utredning är att regeringen tillsätter en utredning som ser över elevhälsan i sin helhet. Detta eftersom skolor som har en bra samverkan med elevhälsan ofta är bra på att uppmärksamma problematisk frånvaro i tid.

Enligt Gren Landells utredning bör elevhälsans uppgifter tydliggöras i lagen.

Läs mer om utredningens förslag på Altinget Utbildning: Bättre uppföljning ska minska skolket.

 

Dokumentation

Vad händer nu?

  • Utredningen skickas ut på remiss, sedan fattar regeringen beslut om att föreslå lagändringar.
  • Utredaren föreslår att förändringarna träder i kraft 1 juli 2018.

Det här föreslår utredaren:

  • Det bör tydliggöras i skollagen att rektorn, huvudmannen och hemkommunen bör bli ansvarig för att vidta åtgärder om elev är frånvarande så pass mycket att det har negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål.
  • Om en elev är frånvarande i hög grad ska en utredning göras som rektorn ansvarar över. Rektorn ansvarar även över att åtgärder vidtas.
  • Åtgärderna ska dokumenteras och samråd ska ske med elev och elevens vårdnadshavare. Även samråd med elevhälsan ska ske om det inte är uppenbart att det inte behövs.
  • Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att samla in nationell statistik om både giltig och ogiltig frånvaro. 
  • Skolan bör uppmärksamma, registrera och analysera både giltig och ogiltig frånvaro vid varje lektion.
  • Registrering av frånvaro bör ske utifrån gemensamma variabler och riktlinjer för uppföljning. Uppföljningen bör även möjliggöra en analys av frånvaron per dag och över tid på individ- och gruppnivå.
  • Skolverket bör få i uppdrag att i allmänna råd ta fram riktlinjer för skolors uppföljning av frånvaro på individnivå.

SOU 2016:94 "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera"


Nämnda personer

Gustav Fridolin

Svensk- och temalärare Stadsmissionens folkhögskola, rektor Cogitoakademin
Fil. kand i mellanösternkunskap (Stockholms uni., 2009), yrkesexamen som folkhögskolelärare (Linköpings uni., 2010)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00