SOU: Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Framtidens teknik i omsorgens tjänst" till socialdepartementet.

Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Utredningen föreslår hur äldreomsorgen ska kunna samarbeta för att bli bättre på att använda välfärdsteknik. Bland annat föreslår utredningen en del lagändringar.

I patientlagen föreslår utredningen att det regleras att vårdpersonal ska kunna bestämma vad som är bäst för personen med nedsatt beslutsförmåga. Så långt det är möjligt ska vårdpersonal ta reda på och alltid visa respekt för vad personen själv vill.

I socialtjänstlagen föreslår utredningen motsvarande regler, men då är det biståndshandläggare som ska bestämma.

I hälso- och sjukvårdslagen föreslår utredningen att regionen ska stötta kommuner med att ta reda på vad som är den bästa vården för en viss person.

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en handbok om vård och omsorg till människor med nedsatt beslutsförmåga. Handboken ska även ta upp välfärdsteknik.

I socialtjänstlagen föreslår utredningen regler om välfärdsteknik. Reglerna ska tala om att välfärdsteknik får användas i äldreomsorgen och på vilket sätt tekniken får användas. I socialtjänstlagen ska det även finnas regler för hur den personliga integriteten ska skyddas.

Utredningen föreslår också  bland annat att:
• ett centrum för utveckling av äldreomsorg startas upp för hela Sverige.
• det satsas på forskning om välfärdsteknik. Ett program för området bör läggas bland regeringens förslag till framtidens forskning.
• Socialstyrelsen ansvarar för regler och handböcker om välfärdsteknik i äldreomsorgen.
• Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för gemensamma regler för välfärdstekniken i äldreomsorgen.

Login