Socialstyrelsen ska utveckla NPS

PERSONAL. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur det nationella planeringsstödet kan breddas och vilka yrkesgrupper som ska omfattas. 

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att årligen rapportera tillgång och efterfrågan på olika vårdyrken i det så kallad nationella planeringsstödet, NPS. Stödet används bland annat av huvudmännen inom sjukvården för att planera för den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Regeringen anser att NPS behöver breddas till att omfatta fler yrkesgrupper än vad det gör i dagsläget. Detta på grund av de svårigheter som finns med att rekrytera vissa yrkesgrupper och de utmaningar som finns bland annat med en ökad psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen får i uppdrag att:

Login