SKL: Att utvecklingen leds av Sveriges regioner är det enda rimliga 

REPLIK. Enligt lag ansvarar regionerna för hälso- och sjukvården. Därför är det rimligt att ansvaret för det nya systemet för kunskapsstyrning ligger på regionnivå, skriver Mari Forslund, SKL.  

Mari Forslund
Chef för sektionen kvalitet och uppföljning, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Det krävs ett nära samarbete mellan många aktörer för att stärka kunskapsstyrningen och utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården. Inte minst spelar patienternas erfarenheter och synpunkter en avgörande roll.

Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården handlar om att alla patienter ska få den bästa möjliga vården baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om att säkerställa en jämlik, effektiv och patientsäker vård i hela landet.

Samverkan är en förutsättning 

2017 tog alla regioner politiska beslut om att ingå i ett gemensamt system för kunskapsstyrning, och det är i denna samverkan som de nationella programområdena har sin hemvist.

Men arbetet sker med vetskap om att regionerna inte kan göra detta på egen hand. Samverkan med patient- och professionsföreningar, kommuner och myndigheter är en förutsättning för att lyckas.

Olika programområden 

Sedan uppstarten av kunskapsstyrningssystemet har regionerna beslutat om 25 nationella programområden. I dessa arbetar experter från respektive sjukvårdsregion. Deras uppdrag är att bidra till att utveckla hälso- och sjukvården inom sina respektive områden, bland annat genom samverkan med patientföreningar.

Patientperspektiv 

För att stärka patienternas delaktighet i utvecklingen och säkerställa patientens perspektiv i alla delar av kunskapsstyrning har regionerna, tillsammans med flera patientföreningar, i år tagit fram en rutin för patientmedverkan.

En individs hälsa som helhet är för komplex för att strikt delas in i programområden och vi människor är inte likställda med diagnoser. Därför har alla nationella programområden också i uppdrag att tillsammans identifiera gemensamma områden för utveckling, utifrån ett patientperspektiv.

Ansvarar för hälso- och sjukvårdslagen

Att samverka i kunskapsstyrning är ett sätt för regionerna att ta sitt ansvar för utvecklingen av och kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård, ett ansvar de är ålagda i hälso- och sjukvårdslagen. Det enda rimliga är att ansvaret för kunskapsstyrningssystemet ligger på de aktörer som ansvarar för hälso- och sjukvården.

Regioner behöver leda 

På nationell nivå leds systemet av en representant från respektive sjukvårdsregion och en representant från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

SKL:s övergripande uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Kunskapsstyrningssystemet är en viktig del i utvecklingen av en kunskapsbaserad, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård.

Den utvecklingen behöver ledas av Sveriges regioner, i nära samverkan med kommuner, stat, professionsföreningar och inte minst patienter och patientföreningar.

Forrige artikel Vårdföretagarna: Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans Vårdföretagarna: Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans Næste artikel SFS: Utred studenternas psykiska ohälsa innan krisen blir värre SFS: Utred studenternas psykiska ohälsa innan krisen blir värre