Så vill KD skrota regionerna: ”Förändring tar kraft”

Acko Ankarberg Johansson (KD), vårdpolitisk talesperson och socialutskottets ordförande, berättar varför Kristdemokraterna hoppade av tidigare regionutredningar på 2010-talet. Nu vill KD helt skrota regionerna, totalrenovera svensk sjukvård och låta staten ta huvudansvaret för styrningen.

Marie Lundahl

Ett av huvudnumren på Kristdemokraternas riksting i Norrköping i helgen var en sjukvårdsproposition som partiet kallar Århundradets sjukvårdsreform.

Avskaffa regionerna

Sjukvårdspropositionen är ett omfattande förslag på hur svensk sjukvård kan reformeras genom att avskaffa regionerna och i stället låta staten bli huvudman för sjukvården.

Varför vill ni göra en så stor sjukvårdsreform just nu?

– Jag tycker att coronakommissionen och hela pandemin har visat att vi har en sjukvård som presterar bra, men en organisation som gör att de hade kunnat presterat bättre om den sett annorlunda ut, säger Acko Ankarberg Johansson (KD), vårdpolitisk talesperson och ordförande i socialutskottet, till Altinget.

Det gör vården ineffektiv och det gör det svårt med ansvarsutkrävandet.

 

Enligt KD är grundproblemet att Sveriges 21 självstyrande regioner i praktiken har lett till 21 olika sjukvårdssystem.

– Vi behöver ha en mer sammanhållen sjukvård till hela befolkningen så att det blir jämlikt.

Mäktar med

Men coronapandemin är inte över utan verkar tvärtom gå in i en ny fas med ökad smittspridning. Samtidigt kämpar sjukvården med att hitta sätt att beta av den uppskjutna vården som varit en konsekvens av pandemin.

KD:s sjukvårdsreform skulle innebära ett gigantiskt systemskifte och ta åratal.

Mäktar svensk sjukvård med en sådan stor reform just nu?

– Förändring tar kraft, så är det. Men vi behöver göra en förändring nu, och den kommer att märkas, säger Acko Ankarberg Johansson.

Hon påpekar att regeringspartierna är överens om att landet åtminstone behöver gå från 21 till sex regioner.

– Det är inte fruktbart att fortsätta att ha 21 självstyrande regioner samtidigt som vi lägger på en massa nationell styrning. Det gör vården ineffektiv och det gör det svårt med ansvarsutkrävandet.

– Vi behöver ett sammanhållet system.

Fakta

Så ska reformen gå till:

 1. En utredning tillsätts i syfte att förbereda och på lämpligt sätt genomföra
  förändringen. Reformen ska beredas och genomföras i nära samverkan med
  företrädare för patienter, professionerna och akademin i syfte att åstadkomma
  en hälso- och sjukvård som ges bättre förutsättningar än idag att erbjuda en god
  och jämlik vård som bygger på behovsprincipen.

 2. En särskild utredning tillsätts för att bestämma hur ansvar och finansiering av
  det regionala utvecklingsansvaret tillsammans med ansvaret för kultur och
  kollektivtrafik bäst hanteras efter genomförandet av sjukvårdsreformen.

 3. Patientens ställning behöver tydliggöras och förstärkas. En utredning tillsätts för
  att se över hur Patientlagen kan stärkas och på vilka andra sätt patientens
  inflytande kan utvecklas.


I väntan på sjukvårdsreformen:


a. inrätta en nationell vårdförmedling där ledig kapacitet redovisas och
möjliggör för patienter, som fått en medicinsk bedömning och väntar på
vård, att välja att få behandlingen eller operationen utförd på annat håll i
landet om man så vill.


b. gemensamma standarder och tekniska specifikationer tas fram för all
digital vårdinformation i syfte att stärka patientsäkerheten, underlätta
information och kommunikation mellan olika delar av hälso -och
sjukvården samt stärka förutsättningarna för innovationer. En
personcentrerad och samordnad vård för patienten kräver att den
digitala vårdinformationen är tillgänglig för alla berörda, oavsett
huvudman eller var man befinner sig i landet.


c. primärvården ska ges en stark utbyggnad under en 10-årsperiod i syfte
att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Det
uppnås genom fler allmänspecialister, distriktssköterskor,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter m.fl. Rätten till en fast läkarkontakt
lagfästs och möjligheten att sätta tak för hur många patienter man har
ansvar för regleras.


d. nationella principer för ersättning och avgifter tas fram. Dessa ska bygga
på behovsprincipen och att en medicinsk bedömning görs så att
patienten kommer till rätt del av vården.


e. en ekonomisk satsning görs för att på ett ändamålsenligt sätt öka antalet
vårdplatser. Det sker genom att regionerna/sjukhusen erhåller en extra
ersättning när man klarar att ha maximalt 85 procent i genomsnitt under en
månad. Genom dessa nya pengar kan sjukhusen hitta former för hur
vårdplatserna kan utökas och det görs efter lokala förutsättningar.


f. en kartläggning och åtgärdsplan görs i varje verksamhet för att komma
tillrätta med vårdpersonalens administrativa börda och dess påverkan på
arbetsmiljön.

Källa: Kd.nu

I väntan på att reformen är på plats har partiet tagit fram en detaljerad handlingsplan som bland annat innehåller förslag på att inrätta en nationell vårdförmedling, ta fram gemensamma standarder och tekniska specifikationer och förslag på hur primärvården kan byggas ut. 

”Reform åt båda hållen”

Enligt Acko Ankarberg Johansson skulle en statligt styrd sjukvård vara en ”reform åt båda hållen” och totalt sett innebära mindre styrning att färre styrande beslut behöver fattas.

– Staten tar över huvudansvaret och fastställer de nationella principerna.

– Det ger större utrymme för den lokala professionen att bestämma hur man utvecklar den goda nära vården. Likaså på sjukhusen som själva ska få bestämma hur man utvecklar verksamheten och allt annat som finns där, säger hon.

Flera tidigare regionutredningar

Regionsammanslagningar har redan utretts flera gånger runt 2010, men då hoppade KD av förhandlingarna.

– De tidigare utredningarna fokuserade inte på sjukvårdens behov, säger Acko Ankarberg Johansson, som själv satt med i utredningarna.

– De fokuserade mest på det regionala utvecklingsansvaret. Och det var skälet till att vi sa nej till dåvarande förslag därför att det inte byggde på sjukvårdens behov. Men vår sjukvårdsproposition är en reform som just tar sikte på vad sjukvården behöver.

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget