Lag om kliniska studier ses över

FORSKNING. Etikprövningslagen är otydlig och innebär svåra gränsdragningar för vad som är sjukvård och vad som är forskning. Nu tillsätter regeringen en utredning för att göra regelverket mer rättssäkert.

Det finns oklarheter när det gäller forskning som bedrivs inom hälso- och sjukvården. I en skrivelse till regeringen har Statens medicinsk- etiska råd (Smer), Svenska Läkaresällskapet och Vetenskapsrådet påpekat att den nuvarande lagstiftningen är för otydlig. Gränsdragningen mellan vad som är klinisk forskning och vad som faller under hälso- och sjukvård är inte tydligt avgränsad och borde regleras.

Forskning definieras i lagtexten som ett vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete baserad på ny kunskapsinhämtning. Det menar Centrala etikprövningsnämnden är för vagt formulerat och innebär tolkningssvårigheter.

En utredare ska därför undersöka hur regelverket kan förtydligas och göras mer rättssäkert. Slutsatserna ska redovisas för regeringen i slutet av augusti nästa år.

Login