Betänkande: Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsom­råde 8, som uppgår till ca 11,4 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

I betänkandet finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (M, V och KD). Ledamöterna från Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokra­terna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i de särskilda yttrandena.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login