Betänkande: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsom­råde 10, som uppgår till ca 96 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också regeringens lagförslag och ett förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2020.

I betänkandet finns fyra särskilda yttranden (M, SD, V och KD). Ledamö­terna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemo­kraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redo­visar i stället sina överväganden i de särskilda yttrandena.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login