Skolorna pressade att agera om digitalisering

SKOLUTVECKLING. Det är ännu oklart vilka som ska ta ansvar för att digitalisera skolan enligt regeringens strategier. Men enligt Sverige kommuner och landsting så bär huvudmännen stor del av ansvaret. 

En nationell digitaliseringsstrategi har beslutats av regeringen och ska gälla fram till och med 2022. Inom den finns en strategi för att digitalisera skolväsendet. Förra veckan blev det klart att strategin ska genomföras i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. De ska ta fram en handlingsplan tillsammans med Skolverket och regeringen. Men handlingsplanen är bara en del av strategin som ska stötta skolorna. 

För att kunna genomföra strategin har man satt upp olika mål som samtliga skolor ska jobba för. Bland annat ska det finnas infrastruktur för IT-tjänster som ska underlätta det administrativa arbetet för lärare och användas i undervisningen. Enligt SKL kommer detta kräva att många aktörer samverkar. Det är ännu ett tidigt skede av arbetet, och vem som bär ansvaret för vad är ännu inte klart.

– En del av det vi finner i handlingsplanen kan vi kanske peka på och säga att det är staten som borde ta ansvar. I andra fall kanske det faller på huvudmännen själva, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig på SKL, till Altinget.

Login