Saco studentråd: Studenternas säkerhet måste gå först

DEBATT. Studenterna ska inte tvingas välja mellan att delta i undervisningen eller att följa myndigheternas rekommendationer. Se till att alla kan studera på ett säkert sätt, skriver Mimmi Rönnqvist och Albert Olin från Saco studentråd.

Mimmi Rönnqvist
Ordförande, Saco studentråd
Albert Olin
Ledamot, Saco studentråd


För två veckor sen påbörjade Sveriges studenter sina studier vid landets högskolor och universitet efter sommaruppehållet. Gemensamt för nästan alla studenter, oberoende om de har studerat vid högskola tidigare, är att de kommande månaderna kommer att innebära studier på helt andra villkor än tidigare.

Varje lärosäte har möjlighet att på egen hand besluta hur de ska bedriva sin verksamhet – men samtliga lärosäten borde vara tvungna att sätta den enskilda studentens säkerhet i första rummet. Så ser det inte ut när höstterminen nu startat.

Riskgruppens situation

Lärosätenas förmåga att anpassa sig till rådande situation har varit imponerande. Många kurser och kursmoment som tidigare har gjorts på plats på högskolorna görs nu helt eller delvis på distans.

Det är bra att undervisning återigen erbjuds i fysisk form när de kan genomföras på ett säkert sätt för de kurser som är avsedda att vara campusförlagda. Om studier kan hållas på plats och riktlinjer kan följas bör kurserna återgå till högskolornas lokaler. Vi ser dock en risk att de studenter som själva tillhör en riskgrupp eller är anhöriga till någon i riskgrupp glöms bort då mer och mer utbildning återigen genomförs på plats.

Säkerheten måste gå först

Lärosätenas strävan efter att upprätthålla utbildningarnas kvalitet får inte göra avkall på den enskilda studentens trygghet. Studenters deltagande i högre utbildning får inte tvinga dem att riskera smitta. Det har våra lärosäten ett ansvar att säkerställa.

Lärosäten beslutar på egen hand hur de ska bedriva sin verksamhet. Saco studentråd anser att samtliga lärosäten ska vara tvungna att sätta den enskilda studentens säkerhet i första rummet. Därför anser vi att det för samtliga lärosäten ska finnas en skyldighet att tillhandahålla undervisning fri från smittorisk.

Tvinga inte studenten välja

Den student som på grund av oro för sin egen, en anhörigs eller sina kursares hälsa väljer att frånvara från campusförlagda studier måste ges reella alternativ till undervisning och examination. Tekniska lösningar som livestreamade eller förinspelade videor finns i dag tillgängliga – och det finns ingen anledning att dessa lösningar inte ska nyttjas vid alla kursmoment där det är möjligt. Examinationer ska inte heller tvinga studenter att utsätta sig eller andra för risk.

Vidta åtgärder

Vi föreslår därför att Universitets- och högskolerådet (UHR) ges i uppdrag av ministern för högre utbildning och forskning att ta fram riktlinjer kring studenternas studiemiljö under pandemin för att säkerställa att ingen tvingas välja mellan risk för smitta eller att ta del av sin utbildning. Vi anser att:

  • Alla föreläsningar ska livestreamas eller spelas in och tillgängliggöras i efterhand.

  • Deltagande via länk ska vara möjligt vid muntliga examinationer.

  • Skriftliga examinationer ska kunna genomföras på distans.

  • Examinationer som kräver särskild utrustning eller specifika lokaler ska kunna genomföras med färre deltagare och med säkert avstånd mellan examinator och student.

Omställningen fortsätter

Högskolorna ska ha ett ansvar att erbjuda studenter alternativ till på plats-undervisning så långt det är möjligt. Ingenting kan ersätta föreläsningssalen, men frånvaro på grund av följda riktlinjer ska inte komma med ytterligare straff genom icke inlärda moment eller utebliven examination.

För att Sverige ska fortsätta att ha en högre utbildning i världsklass krävs att studenterna ska kunna tillgodose sig all undervisning på ett säkert sätt trots pågående pandemi. Sveriges högskolor har hittills visat god förmåga till omställning, men mer behöver göras.

Forrige artikel SFS: Om politiken kör över experterna måste politiken ta hela ansvaret SFS: Om politiken kör över experterna måste politiken ta hela ansvaret Næste artikel GAPF: Hederskulturen måste nedmonteras GAPF: Hederskulturen måste nedmonteras
Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

Friskoleförbunden spår tuff framtid för mindre friskolor

ANSÖKAN. Båda förbunden som företräder friskolor ser dystert på att det blir allt fler koncerner som driver friskolor. Kraven på huvudmännen gör att systemet "i praktiken blir riggat för stora friskolor", säger Idéburna skolors riksförbunds ordförande.