M: Regeringen bryter betygsuppgörelsen

BETYG. Moderaterna anser att regeringen har brutit mot överenskommelsen om betyg på försök i årskurs 4 då skolor som ingår i pilotprojektet ska jämföras med skolor som har estetiska lärprocesser. 

Camilla Waltersson Grönvall, (M), skolpolitisk talesperson.
Camilla Waltersson Grönvall, (M), skolpolitisk talesperson.

Det här är att fullständigt blanda ihop äpplen och päron

Camilla Waltersson Grönvall (M), skolpolitisk talesperson

Vi har valt den här konstruktionen för att ge arbetsro till de lärare som inte tror på tidiga betyg

Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister

Som Altinget rapporterade om under onsdagen går regeringen vidare med förslaget att införa betyg från årskurs 4 i som mest 100 skolor. Överenskommelsen innebär att betygsåldern ska kvarstå som i dag, det vill säga från och med årskurs 6, men försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Försöket ska påbörjas senast 2017 och följas och utvärderas löpande av Skolverket. 

Skolverket har varit kritiskt till förslaget i sitt remissvar och menar att utvärderingen om betyg från årskurs sex bör bli klar först. Lärarförbundet är också kritiska till att elever får betyg redan från årskurs 4. 

Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att regeringsförslaget motsvarar vad man avtalat med alliansen i betygsöverenskommelsen. I lagrådsremissen framgår det att de skolor som under nästa år ska ingå i pilotprojektet för betyg i årskurs fyra ska jämföras med skolor som på eget initiativ medvetet börjat arbeta med estetiska lärprocesser i olika ämnen, daglig rörelser och mer elevaktivitet. Detta eftersom det enligt regeringen kan liknas vid försök på att införa betyg. 

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – LAGRÅDSREMISS

Vad händer nu?

Juristerna i Lagrådet ska nu gå igenom förslaget. Därefter ska regeringen enligt planerna lägga fram en proposition för riksdagen

Förslaget i korthet

  • Skolverket samordnar försöket med betyg från årskurs 4 och ansökan om deltagande ställs av skolhuvudmannen till Skolverket.
  • En förutsättning är att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar genom att de har fått möjlighet att yttra sig.
  • Även elever vid berörda skolenheter ska ha fått möjlighet att yttra sig.
  • Grundprincipen är att de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna.
  • Skolverket ska verka för att försöksverksamheten pågår i skolor med olika elevsammansättning och att en lämplig geografisk spridning sker.
  • Skolverket kan bevilja deltagande i försöksverksamheten för högst en fjärdedel av skolorna inom en ansökande skolhuvudman, och för högst 100 deltagande skolor totalt i hela landet.
  • I de årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen.
  • Förslaget till lagändring och förordning föreslås träda i kraft den 1 april 2017. Förordningen föreslås att tillämpas på utbildning från och med läsåret 2017/18 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2021.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00