"Antikorruptionsarbetet inte bara en fråga om lagefterlevnad"

DEBATT. Korruption har förödande konsekvenser i ett samhälle och samhällsaktörer har inte bara ett juridiskt ansvar för att motverka korruption, utan även ett etiskt, skriver Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor.

Av: Natali Phalén 
generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) bjöd nyligen tillsammans med Utrikesdepartementet in till ett seminarium på temat ”Framtidens antikorruptionsarbete”. Medvetenheten om korruptionens skadliga effekter har ökat alltmer och det råder stark konsensus internationellt sett om behov av ändamålsenlig lagstiftning mot korruption med kännbara sanktioner för aktörer som bryter mot lagstiftningen. Flera diskussioner under seminariet rörde också lagstiftningsfrågor. Men, riskerna med ett bristande antikorruptionsarbete är långt mycket större än att riskera en juridisk sanktion – och antikorruptionsarbetet får inte reduceras till enbart en fråga om regelefterlevnad.

Även etiskt ansvar

Konsekvenserna av korruption i ett samhälle är förödande. Hög grad av korruption i länder har en direkt korrelation med brist på respekt för mänskliga rättigheter, spädbarnsdödlighet, brist på tillgång till rent vatten och cementerad fattigdom – för att nämna några exempel. Korruption eroderar förtroende och vittrar sönder ett samhälle. Den aktör som bidrar till korruption är med och möjliggör de allvarliga konsekvenser som korruption medför. Det finns utöver ett juridiskt ansvar således också ett etiskt ansvar för att säkerställa att ens organisation eller organisationens mellanhänder inte är direkt involverade i korruption eller på annat sätt bidrar till förekomsten av korruption.

Marknadsmekanismerna sätts ur spel

Korruption medför ur ett företagsperspektiv vidare att marknadsmekanismerna sätts ur spel – något som i slutändan alltid leder till sämre affärer. Verksamheten tar också stryk. En kultur där mutor tillåts för att ta sig fram är en kultur som riskerar leda till andra oegentligheter bland de anställda. För varför ska en enskild anställd hålla sig till regelboken när företaget som stort inte gör det? De verksamhetsmässiga konsekvenserna ska inte underskattas. Ibland kan det byggas upp en hel intern byråkrati för att dölja mutbrottslighet och andra regelöverträdelser, resurser som istället borde användas till kärnverksamheten. Beräkningar från OECD (2014) visar till exempel att korruption ökar affärskostnaderna med tio procent.

En möjligtvis mindre lättkvantifierad men väl så reell kostnad av korruption är förtroendeförlust och varumärkesskada. Kostnaderna i detta avseende kan bli betydande och kan uppstå enbart vid misstankar om att korruption förekommer i en organisation.

Känna riskerna

Korruptionsutmaningarna världen över kommer inte att minska, och ingen organisation bör anse sig ha råd att blunda för korruptionsrisker. Långsiktigt hållbara och lönsamma affärer kräver ett aktivt antikorruptionsarbete och det måste starta med en gedigen riskanalys. I vissa fall kan resultatet av analysen bli ett beslut att backa från en marknad – om mutor är enda alternativet för att ta sig fram där. I många andra fall handlar det om att känna sina risker, skapa ett antikorruptionssystem anpassat för dessa risker, bygga en stark värdegrund och ha ett tydligt ledarskap – på alla nivåer. IMM arbetar aktivt för att stötta näringslivet i detta avseende, bland annat genom vår självreglering Näringslivskoden, och kommer fortsätta så.

Förhoppningsvis kommer ”Framtidens antikorruptionsarbete” vara att företag och organisationer vill visa sig progressiva och bidragande i kampen mot korruption – på samma sätt som den starka vilja som finns till att på olika sätt bidra till en bättre miljö.

Forrige artikel MP: Integriteten behöver skyddas MP: Integriteten behöver skyddas Næste artikel "Kunskap och samverkan minimerar drunkningsolyckorna"