Debatt

"Värmepumpar och fjärrvärme kompletterar varandra"

REPLIK. Svenska kyl- och värmepumpföreningens oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme är helt obefogad. Värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för omställningen av de sista procenten fossila bränslen inom uppvärmningssektorn, skriver vd:arna för Avfall Sverige, Energiföretagen och Energigas Sverige.

Weine Wiqvist, Pernilla Winnhed och Maria Malmqvist 
Weine Wiqvist, Pernilla Winnhed och Maria Malmqvist 
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Pernilla Winnhed,
vd Energiföretagen Sverige
Weine Wiqvist,
vd Avfall Sverige
Maria Malmkvist,
vd Energigas Sverige

 

 

Per Jonasson från Svenska kyl- och värmepumpföreningen uttrycker oro för att vi ser ett motsatsförhållande mellan värmepumpar och fjärrvärme. Vi kan försäkra att oron är obefogad. Vi ser snarare att värmepumparna, liksom fjärrvärmen, är viktiga för att smidigt ställa om de sista återstående procenten fossila bränslen inom hela uppvärmningssektorn. Ofta är värmepumparna också ett viktigt komplement inom fjärrvärmen, bland annat för att underlätta tillvaratagandet av restvärme som annars har för låg temperatur för att fungera i värmenäten.

Företagen känner stort ansvar

De företag vi företräder har gjort stora insatser för att minska fjärr- och kraftvärmens klimatpåverkan. Och ägarna till de sista kraftvärmeanläggningarna med fossila bränslen kvar känner stort ansvar för att både minska klimatpåverkan och säkra leveranssäkerheten till alla invånare i de aktuella storstäderna. De har långt gångna planer på investeringar i ersättningskapacitet och slutdatum är satta för omställningen av alla anläggningar, med hänsyn tagen till långa ledtider i form av tillståndsprocesser, med mera.

Ogenomtänkta skattehöjningar

Vill partierna bakom januariavtalet nå minskad klimatpåverkan med bibehållen leveranssäkerhet och lokal elproduktion bistår vi gärna med förslag.

Dessa investeringar riskerar nu att stoppas, när regeringen föreslår ogenomtänkta skattehöjningar för kraftvärmen med mycket kort varsel. Till detta läggs också förslaget om en skatt på avfallsförbränning. Förslagen omnämns som gröna skatter, men de kommer inte att ge någon grön effekt. Att höja dubbelbeskattningen av koldioxid för kraftvärme inom utsläppshandeln är heller inte fråga om någon slopad subvention.

Utredaren av avfallsförbränningsskatten konstaterade att den inte kommer att möta målet om en ökad återvinning. Det krävs andra åtgärder, högre upp i avfallstrappan. Konsekvenserna av kraftvärmeskatterna blir att den aktuella elproduktionen inte ersätts lokalt. Det är olyckligt eftersom den lokala elproduktionen i våra storstäder är extra viktig, när bristerna i elnäts- och elöverföringskapacitet i stamnätet blir allt mer påtagliga. Det är redan ett faktum att nyetableringar av företag och anslutning av nya bostadsområden inte kan genomföras inom rimlig tid på grund av bristande kapacitet i elnäten.

Även hinder för värmepumpar

De nya pålagorna på branschen innebär också mindre konkurrenskraftig fjärrvärme, vilket ökar elanvändningen inom uppvärmningen. Det ökar i sin tur risken för effektbrist kalla vinterdagar, vilket många har uttryckt oro för. Och även om alla prognoser pekar mot en ökad energieffektivisering i våra byggnader, kommer det inte att vara möjligt att tillgodose det kvarvarande värmebehovet utan fjärrvärme, just på grund av kapacitetsbristen i elnäten. En absurd konsekvens blir att även införandet av mer värmepumpar inom fjärrvärmen bromsas av bristande elnätskapacitet.

Vill partierna bakom januariavtalet nå minskad klimatpåverkan med bibehållen leveranssäkerhet och lokal elproduktion bistår vi gärna med förslag. Dessa förslag ska självklart göra det möjligt att fortsatt effektivisera uppvärmningssektorn med både värmepumpar och effektiv fjärrvärme.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

"Orimligt att ställa värmepumpar mot kolkraft"
Det är absurt att ställa hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar, skriver Svenska kyl- och värmepumpföreningens Per Jonasson med anledning av diskussionen om att regeringens skatteförslag skulle öka användningen av värmepumpar och leda till en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00