Trafikverket:  Det krävs ökad samverkan för att flytta godstransporterna

DEBATT. En färdplan för överflyttning av gods ska leda mot effektivare godstransporter. Trafikverkets analys visar att det behövs ett ökat fokus på överflyttning av gods redan i planeringsstadiet, skriver Björn Garberg, Trafikverket.

Björn Garberg
Utredningsledare, Trafikverket

 

På uppdrag av regeringen har Trafikverket sett över hur förutsättningarna för godstransporter med järnväg och sjöfart kan förbättras.

I utredningen framkommer det att Trafikverket behöver jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg.

För att ta ett tydligare och mer samlat grepp i frågan ska Trafikverket ta fram en färdplan för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

På kort och lång sikt

Färdplanen ska beskriva vad Trafikverket kommer att göra för att andelen godstransporter på järnväg och med sjöfart ska öka. Den kommer också att beskriva hur insatserna ska samordnas, genomföras och prioriteras. 

Färdplanen kan även ses som en samlad målbild om vad som ska göras på kort och lång sikt.

Stärkt planering

Trafikverkets inventering av vilka åtgärder som vi kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och fartyg visar att det behövs ett ökat fokus på överflyttning av gods redan i planeringsstadiet.

Godslösningar ska finnas med i bilden tidigt i planeringen för alla trafikslag och djupare analyser av överflyttningseffekterna ska göras. För att förbättra nyttjandegraden i järnvägssystemet ska åtgärder utgå från de utvecklingsprojekt som redan finns inom området.

Ett exempel är Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK. Nyttjandegraden kan också förbättras bland annat genom fortsätta arbetet med att öka lastvolymen på godståg.

Samverkan inom transportkedjan

Det har också visat sig att Trafikverket behöver skapa en närmare och kontinuerlig samverkan med och mellan samtliga aktörer i transportkedjan.

Samverkan leder till bättre kunskap och stödjer nya samarbeten som stimulerar till nya transportupplägg med järnväg och sjöfart. Även förståelsen för näringslivets behov och förutsättningar blir bättre om vi samarbetar mer.

Vi har också sett att kunskapen om intermodala transporter behöver bli bättre både internt på Trafikverket och bland övriga aktörer.

Forrige artikel "Sverige i stort behov av ett skogsprogram värt namnet" Næste artikel MP: Kärnkraften får allt svårare att konkurrera MP: Kärnkraften får allt svårare att konkurrera