Regeringen delar inte Skogsstyrelsens syn på "Levande skogar"

LEVANDE SKOGAR. Utvecklingen för miljömålet Levande skogar är neutral, enligt Skogsstyrelsen. Men regeringen, som har gjort en egen bedömning som inte följer expertmyndighetens, anser att utvecklingen i skogen har försämrats och är negativ.

Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Utvecklingen för miljömålet Levande skogar har försämrats, enligt regeringen. Istället för att som tidigare beteckna utvecklingen i landets skogar som neutral, det vill säga vare sig tydligt positiv eller negativ, gör regeringen nu bedömningen att den är negativ. Det framgår av budgetpropositionen, där regeringen skriver:

"Regeringen bedömer att trenden är negativ eftersom skyddsvärda skogar fortsatt blir avverkade och antalet arter som blir rödlistade ökar. Nuvarande beslutade eller planerade styrmedel är inte tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet."

Skogsstyrelsen håller inte med

Den bedömningen skiljer sig dock åt från expertmyndighetens uppfattning, det vill säga Skogsstyrelsens. I den årliga uppföljningen av miljömålen, som Naturvårdsverket sammanställer i början av året, är slutsatsen att utvecklingen för Levande skogar är neutral: "Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön."

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) avböjer att svara på Altingets frågor om dels miljöutvecklingen i skogen, dels att regeringen avviker från myndigheternas bedömning. Hon hänvisar till miljö- och klimatminister Isabella Lövin, då bedömningen görs under utgiftsområde 20 i budgetpropositionen (Allmän miljö- och naturvård).

Lövin: Nya rödlistan påverkade

Fakta
Levande skogar – riksdagens definition av miljömålet
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Isabella Lövins pressekreterare svarar i ett sms till Altinget att inte bara myndigheternas bedömning ligger till grund, utan exempelvis även Artdatabankens nya rödlista som publicerades efter myndigheternas redovisning. "I den såg man en allvarlig utveckling med ett ökat antal rödlistade arter och ungefär hälften av alla hotade arter har skogen som en viktig livsmiljö. Samlat blir bilden då att måluppfyllelsen för levande skogar inte kan anses ha en positiv eller neutral utveckling."

Gd: Påverkar inte Skogsstyrelsens uppfattning

Herman Sundqvist är generaldirektör för Skogsstyrelsen. Han konstaterar, i skriftliga svar på Altingets frågor, att det är fritt fram för regeringen att frångå myndigheternas uppfattning.

Inte alls.

Gd Herman Sundqvist om hur Skogsstyrelsens uppfattning har påverkats av regeringens bedömning

Hur ser du på att regeringen har gjort en annan bedömning än Skogsstyrelsen?

– Regeringen kan naturligtvis göra sin egen bedömning. I budgetpropositionen (utgiftsområde 23) för regeringen också ett resonemang om utvecklingen i skogen som överensstämmer med Skogsstyrelsens uppfattning.

Regeringen hänvisar till att den nya rödlistan från Artdatabanken gjorde att bedömningen av måluppfyllelsen blev negativ. Hur ser du på det?

– Ofta kan man få uppfattningen att miljömålet endast handlar om biologisk mångfald, men om man tittar på de nio preciseringarna av Levande skogar så handlar de också om annat än biologisk mångfald, exempelvis kulturmiljöer och friluftsliv.
 
Hur påverkar regeringens bedömning Skogsstyrelsens uppfattning?

– Inte alls.
 
Det pågår en diskussion inom Skogsstyrelsen att ändra bedömningen regionalt till att utvecklingen är negativ – för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Redan förra året ändrades Jämtland. Går det åt fel håll för skogen?

– Vi har precis inlett arbetet med den årliga utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Jag vill inte föregå det arbetet.

Fotnot: Utgiftsområde 23, som Sundqvist hänvisar till, är Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Det vill säga landsbygdsminister Jennie Nilssons ansvarsområde.

Läs också

Dokumentation

Levande skogar – nio preciseringar

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet.

Skogsmarkens egenskaper och processer
Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

Ekosystemtjänster
Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.

Grön infrastruktur
Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.

Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

Friluftsliv
Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.


Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Isabella Lövin

Medordförande Friends of Ocean Action, kandidat till Europaparlamentsvalet (MP)
Filmvetenskap, statsvetenskap, sociologi och italienska (Stockholms uni.,1981–1985), statsvetenskap (Università di Bologna, 1986–1987), radioproducentutbildning (Dramatiska Institutet 1992–1994)

Jennie Nilsson

Riksdagsledamot (S), bostadspolitisk talesperson
Gymnasieutbildning med social inriktning (Sannarpsgymnasiet i Halmstad, 1990)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00