Nya stora områden pekas ut som värdefulla skogar

FJÄLLNÄRA SKOGAR. De oskyddade områdena med höga naturvärden i nordvästra Sverige är mycket större än vad myndigheterna tidigare har beräknat. Naturvårdsverket bedömer att de skogsområden som bör skyddas är värda totalt 21 miljarder kronor.

Det finns 820 000 hektar skog i nordvästra Sverige med höga naturvärden – men som än så länge saknar formellt skydd. Av dessa är 525 000 hektar produktiv skog (se faktaruta). Det är summeringen av en stor inventering som länsstyrelserna genomfört i det fjällnära området under sommaren och som Naturvårdsverket nu sammanställt.

"Dessa skogar utgör tillsammans med befintligt skyddade skogar ett i princip sammanhängande område från Sälenfjällen i söder upp till gränsen mot Finland i norr." skriver Naturvårdsverket i rapportens förord.

De här nya arealsiffrorna skiljer sig rejält från det underlag som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen lämnade till den pågående Skogsutredningen i början av året. Här använde sig myndigheterna av resultat från tidigare inventeringar som visade på drygt 500 000 hektar skogsmark med höga naturvärden, men utan formellt skydd, varav drygt 350 000 hektar produktiv skogsmark.

Login