Nyårsenkät: Det bästa som har hänt i år och förhoppningarna inför 2021

NYTT ÅR. Vad var bäst miljöåret 2020, enligt miljöminister Isabella Lövin (MP)? Och vad ser infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fram emot nästa år? Läs vad de och andra miljöprofiler har svarat i Altinget Miljö och energis nyårsenkät.

 Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister

Vad var bäst miljö-, energi, och klimatåret 2020? 

– Det senaste året har vi sett flera hoppingivande utvecklingar, där stora aktörer som Kina och Japan har tagit nya mål och ska bli utsläppsneutrala. I USA har den nya presidenten antagit ett nytt ambitiöst klimatprogram och lovat att USA ska gå med i Parisavtalet. Här i Sverige har riksdagen nu godkänt en budget för nästa år med historiskt stora satsningar för en grön återhämtning efter pandemin.

Vad hoppas du på inför miljö-, energi och klimatåret 2021?

– Att fler politiker från alla partier lyssnar mer till vetenskapen och till barn och ungas krav på oss som har ansvaret för deras framtid och för att ställa om till en hållbar utveckling. Det är så bråttom, vi måste göra mer.
 

Jytte Guteland (S), EU-parlamentariker

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Jag tycker att det var fantastiskt bra att vi lyckades få till en stark position från Europaparlamentet för EU:s klimatlag. Klimatlagen, som syftar till att styra EU till att bli världens första klimatneutrala kontinent, är historiskt viktig. När vi nu ska förhandla detta med EU-Kommissionen och Rådet kommer jag driva på för att vi får så mycket gehör som möjligt för Europaparlamentets betänkande som driver på för snabbare utsläppsminskningar.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Nästa år ska all EU-lagstiftning på klimat och energiområdet revideras och läggas i linje med det nya 2030-målet, som vi kommer anta tidigt nästa år. Det blir oerhört viktigt inför Cop26 i Glasgow.

Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Bäst var att flera ekonomiska signaler visade att omställningen är möjlig i närtid. Kostnaderna för förnybar elproduktion, främst från sol och vind, går fortsatt ned och utvecklingen av batteritekniken är stark. Utsläppshandeln ligger på prisnivåer som verkligen visar vägen bort från det fossila. Det finns förutsättningar för att omstarten efter pandemin ska kunna bli grön i realiteten.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Jag hoppas mycket på att den tillträdande Biden-administrationen ska gjuta nytt liv i flera globala processer. Viktigast är förstås att USA återinträder i Parisavtalet så att det blir en ny dynamik i förhandlingsarbetet. På hemmaplan hoppas jag på genomtänkta och långsiktigt kloka lösningar när nya naturvårdsreformer ska genomföras som rör våra skogar och stränder.

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att skogsutredningen levererade ett gediget, genomarbetat betänkande trots uppdragets omfattning och begränsad tid.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Att politikerna processar skogsutredningens betänkande och gör de avvägningar som krävs så att det låsta läget i skogspolitiken kan börja lösas upp.

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att USA får en ny president med ambitionen att underteckna Parisavtalet.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Stora investeringar i ett hållbart transportsystem, i Sverige såväl som i övriga länder.


 Erik Thornström, politik och kommunikation, Energiföretagen

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att EU:s medlemsländer kommit överens om höjda klimatambitioner trots pandemin. Det är också bra att regeringen kommit igång med arbetet att ta fram en elektrifieringsstrategi. Energimyndighetens förslag till regeringen om behovet av en samlad översyn av kraftvärmens styrmedel var också välkommet.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Att EU:s kommande klimatlagstiftningspaket fokuserar på effektiva styrmedel som ett stärkt och breddat EU ETS, undviker omfattande detaljreglering och möjliggör skattebefrielse av alla hållbara biobränslen. Ett omtag med taxonomin behövs också i EU. Jag hoppas också att regeringen tar initiativ till en sammanhållen strategi för fjärr- och kraftvärmens villkor.

Malin Björk (V) Europaparlamentet

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020? 

– Att vänstern i EU-parlamentets miljöutskott har påverkat EU-politiken i en progressiv riktning. Vi har en klimatlag och andra instrument som ska skärpa allt klimatarbete. Det är svårt att vara nöjd. Vi saknar en helhetssyn och har misslyckats att göra nödvändiga förändringar av EUs jordbrukspolitik.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021? 

– Jag har stora förväntningar på Cop26 i Glasgow. Alla länder måste göra mer om vi ska nå Parisavtalet. Jag önskar en folklig mobilisering som påverkar klimatpolitiken. Vi kommer att inse att satsningar på ökad rättvisa, jämlikhet och folkhälsa måste gå hand i hand med miljö- och klimatsatsningar.

Maria Sunér Fleming, vd, gruv-och mineralbranschens branschorganisation Svemin

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att vi i gruvnäringen lanserade vår färdplan för biologisk mångfald, med målet att 2030 bidra positivt till den biologiska mångfalden i de regioner vi verkar.  Ett verkligt spännande och viktigt arbete! Jag vill också nämna lanseringen av EU:s råmaterialstrategi för kritiska metaller, som knyter ihop behovet av råmaterial med klimatmålen.  

Vad hoppas du på inför miljö-, energi- och klimatåret 2021?
– Att det tas betydande steg för att radikalt effektivisera och snabba upp miljötillståndsprocesserna i Sverige. I dag är dessa ett stort hinder för att svensk gruvnäring ska kunna bidra fullt ut med de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

 Rickard Nordin (C), vikarierande ekonomisk-politisk talesperson och klimat- och energipolitisk talesperson

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att den fantastiska kostnadsreduktionen på förnybar energi fortsätter. När nu solelen har passerat nivån för att konkurrera ut existerande kolkraft och även vindkraften gör detsamma på många håll i världen kan utvecklingen med minskade utsläpp i elsektorn accelerera radikalt! Vi ser i Sverige hur vindkraften fortsätter växa i snabb takt – det är glädjande.

Vad hoppas du mest på av miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Jag hoppas att världen tar vara på möjligheterna med ökad digitalisering som kommit i samband med Coronapandemin och att de ekonomiska stödpaketen i hög grad fokuserar på grön omställning.

– I Sverige ser jag fram emot när det gröna avdraget som Centerpartiet fått igenom införs vid nyår. Jag hoppas att det snabbar på en våg av investeringar i sådant som laddstolpar och solceller.

Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att vi lyckades leverera ett förslag till utformningen av stöden i den kommande jordbrukspolitiken som vi tror både blir enklare för lantbrukare och myndigheter men som också hjälper till att nå våra samhällsmål. Förslagen innehåller miljöersättningar som är avgörande för att vi ska nå många av våra miljömål. När det gäller klimat har vi ett komplett åtgärdspaket riktade mot alla relevanta utsläpp vilket ger förutsättningar för jordbruket att bidra även till klimatmålet.

Vad hoppas du mest på inför miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Den pågående pandemin har visat hur viktig en robust svensk matproduktion är. Stöden från myndigheter och vårt arbete utifrån livsmedelsstrategin kommer att vara fortsatt viktiga men på lång sikt är det avgörande att konsumenterna betalar för den miljönytta som svenska jordbruksföretag bidrar med. Min förhoppning är att den trend som vi sett i år att konsumenterna i större grad efterfrågar svenska hållbara livsmedel fortsätter.

Kjell-Arne Ottosson (KD), miljöpolitisk talesperson

Vad var bäst miljö-, energi- och klimatåret 2020?

– Att man i EU nu har lyckats enas om ytterligare skärpningar kring klimatmålen. Här hjälper det inte med solospelare utan vi måste agera tillsammans.

Vad hoppas du mest på inför miljö-, energi- och klimatåret 2021?

– Att vi kan sikta mot en omställning som håller både ekologiskt, ekonomiskt och socialt och därmed begrava symbolpolitiken. På så vis kan vi går före som goda förbilder och visa för stora utsläppsländer att det går att ställa om utan att backa in i framtiden.

Forrige artikel Tio hetaste miljödebatterna 2020 Tio hetaste miljödebatterna 2020 Næste artikel EU vill ha inspel till nya biologiska mångfaldsmål EU vill ha inspel till nya biologiska mångfaldsmål