Miljöorganisationer: "Flera av våra krav har lämnats utan svar"

SLUTREPLIK. Vi har ännu inte fått besked från Skogsstyrelsens som skulle ge vår medverkan i samverkansgruppen för nyckelbiotoper mening. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till generaldirektör Herman Sundqvist.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF

Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har skapat en djup oro inom hela Sveriges miljörörelse och får nu även kritik från en bred uppslutning av ledande naturvårdsforskare på DN debatt 12 april.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har varit tydliga i vad som är nödvändigt för att vi ska återgå till arbetet i samverkansgruppen för nyckelbiotoper. Flera av våra krav har lämnats utan svar och ännu har vi inte fått besked som skulle ge vår medverkan i samverkansgruppen mening. Vår uppfattning är fortfarande att pausbeslutet bör upphävas så fort som möjligt.

Höga naturvärden får ej avverkas

Skogsstyrelsen vill göra gällande att det inte går att säkerställa att skogar med höga naturvärden inte avverkas under tiden inventering av nyckelbiotoper är satt på paus. Vi menar att det är fel. Skogsstyrelsens egna föreskrifter kräver redan i dag obligatoriska samråd vid anmälan om avverkning av skogar med nyckelbiotopskvaliteter (se SKSFS 2013:3). För att regelverket ska följas krävs att Skogsstyrelsen, i de fall skogsägaren själv inte anmäler för samråd, ser till att ett samråd sker. Detta gäller alltså även oregistrerade nyckelbiotoper. Myndigheten har också ett mycket tydligt rådgivningsbudskap att nyckelbiotoper och deras naturvärden ska bevaras och förstärkas.

Grundproblemet är återigen att det saknas kunskap om var många av nyckelbiotoperna finns, i synnerhet i nordvästra Sverige. Samtidigt har Skogsstyrelsen lagt sin uppgift som kunskapsförsörjare på is i denna del av landet, på obestämd framtid. Detta faktum ändras inte av att Skogsstyrelsen eventuellt får 5 miljoner kronor extra. Den rådande situationen skapar också en osäkerhet hos såväl markägare som för naturvården som är djupt olycklig.

Genomför obligatoriska samråd

Vi ser positivt på att myndigheten begärt medel från regeringen för att öka sin tillsyn i det aktuella området. Detta förändrar dock inget vad gäller vikten av att tillhandahålla kunskap till markägarna. Läget är oförändrat. För att myndigheten ska kunna möta vårt krav att skogar med höga naturvärden inte avverkas behöver den extra medel. Dessa medel bör snarast tilldelas från regeringen och sedan oavkortat styras till att genomföra obligatoriska samråd i de områden där nyckelbiotopinventering är satt på paus.

Föreskrifter och allmänna råd behöver också utökas med samrådsplikt för alla skogar över 120 år i de berörda kommunerna. En sådan regelförändring har Skogsstyrelsen mandat att ändra på och kan göra det med kort varsel.

Inga fler överraskningar

Det är bra att Skogsstyrelsen uttrycker förhoppning om en kort paus. Men vi saknar fortfarande svar på kravet om att arbetet i samverkansgruppen sker utan nya oväntade beslut som påverkar gruppens arbete. Tvärtom återger Skogsstyrelsen en ny version av arbetets syfte. Istället för det ursprungliga syftet att ta fram kompletterande arbetssätt till dagens metod, menar myndigheten att arbetets syfte nu är att ta fram nya utvecklade och långsiktiga arbetssätt.

Ska Sverige ha en möjlighet att nå miljömålet Levande skogar så krävs kunskap om naturvärden i hela landet. Vi har mycket att tillföra i detta arbete, men kan inte stå bakom förslag som underminerar miljömålet.

Forrige artikel "Vi begär ökat anslag för skärpt tillsyn i nordvästra Sverige" Næste artikel Per Åsling (C): Per Åsling (C): "Beskatta inte solel"
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.