Debatt

Miljöorganisationer: "Flera av våra krav har lämnats utan svar"

SLUTREPLIK. Vi har ännu inte fått besked från Skogsstyrelsens som skulle ge vår medverkan i samverkansgruppen för nyckelbiotoper mening. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till generaldirektör Herman Sundqvist.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF.
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF. Foto: Naturskyddsföreningen, WWF/Birgit Leistmann-Walsh
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF

Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har skapat en djup oro inom hela Sveriges miljörörelse och får nu även kritik från en bred uppslutning av ledande naturvårdsforskare på DN debatt 12 april.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har varit tydliga i vad som är nödvändigt för att vi ska återgå till arbetet i samverkansgruppen för nyckelbiotoper. Flera av våra krav har lämnats utan svar och ännu har vi inte fått besked som skulle ge vår medverkan i samverkansgruppen mening. Vår uppfattning är fortfarande att pausbeslutet bör upphävas så fort som möjligt.

Höga naturvärden får ej avverkas

Skogsstyrelsen vill göra gällande att det inte går att säkerställa att skogar med höga naturvärden inte avverkas under tiden inventering av nyckelbiotoper är satt på paus. Vi menar att det är fel. Skogsstyrelsens egna föreskrifter kräver redan i dag obligatoriska samråd vid anmälan om avverkning av skogar med nyckelbiotopskvaliteter (se SKSFS 2013:3). För att regelverket ska följas krävs att Skogsstyrelsen, i de fall skogsägaren själv inte anmäler för samråd, ser till att ett samråd sker. Detta gäller alltså även oregistrerade nyckelbiotoper. Myndigheten har också ett mycket tydligt rådgivningsbudskap att nyckelbiotoper och deras naturvärden ska bevaras och förstärkas.

Det är bra att Skogsstyrelsen uttrycker förhoppning om en kort paus. Men vi saknar fortfarande svar på kravet om att arbetet i samverkansgruppen sker utan nya oväntade beslut som påverkar gruppens arbete.

Grundproblemet är återigen att det saknas kunskap om var många av nyckelbiotoperna finns, i synnerhet i nordvästra Sverige. Samtidigt har Skogsstyrelsen lagt sin uppgift som kunskapsförsörjare på is i denna del av landet, på obestämd framtid. Detta faktum ändras inte av att Skogsstyrelsen eventuellt får 5 miljoner kronor extra. Den rådande situationen skapar också en osäkerhet hos såväl markägare som för naturvården som är djupt olycklig.

Genomför obligatoriska samråd

Vi ser positivt på att myndigheten begärt medel från regeringen för att öka sin tillsyn i det aktuella området. Detta förändrar dock inget vad gäller vikten av att tillhandahålla kunskap till markägarna. Läget är oförändrat. För att myndigheten ska kunna möta vårt krav att skogar med höga naturvärden inte avverkas behöver den extra medel. Dessa medel bör snarast tilldelas från regeringen och sedan oavkortat styras till att genomföra obligatoriska samråd i de områden där nyckelbiotopinventering är satt på paus.

Föreskrifter och allmänna råd behöver också utökas med samrådsplikt för alla skogar över 120 år i de berörda kommunerna. En sådan regelförändring har Skogsstyrelsen mandat att ändra på och kan göra det med kort varsel.

Inga fler överraskningar

Det är bra att Skogsstyrelsen uttrycker förhoppning om en kort paus. Men vi saknar fortfarande svar på kravet om att arbetet i samverkansgruppen sker utan nya oväntade beslut som påverkar gruppens arbete. Tvärtom återger Skogsstyrelsen en ny version av arbetets syfte. Istället för det ursprungliga syftet att ta fram kompletterande arbetssätt till dagens metod, menar myndigheten att arbetets syfte nu är att ta fram nya utvecklade och långsiktiga arbetssätt.

Ska Sverige ha en möjlighet att nå miljömålet Levande skogar så krävs kunskap om naturvärden i hela landet. Vi har mycket att tillföra i detta arbete, men kan inte stå bakom förslag som underminerar miljömålet.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten

Naturskyddsföreningen och WWF: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF kommer inte att delta i samverkansgruppen kring nyckelbiotoper så länge frågetecken kvarstår kring den paus i inventeringen av skyddsvärd skog som Skogsstyrelsen har beslutat om. Det skriver företrädare för de båda miljöorganisationerna.

Skogsstyrelsen: "Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer"
Skogsstyrelsen beklagar att beslutet om paus i identifiering av nyckelbiotoper uppfattats som ett sätt att föregripa arbetet i samverkansgruppen. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen och ber dem att inte lämna samverkansprocessen.

"Vi väntar fortfarande på svar från Skogsstyrelsen"
Vi har fört fram tydliga förutsättningar för vårt deltagande i samverkansgruppen om nyckelbiotoper, men Skogsstyrelsens svar till oss är än så länge ofullkomligt. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl och Världsnaturfonden WWF:s Peter Westman i en replik till generaldirektör Herman Sundqvist.

"Vi begär ökat anslag för skärpt tillsyn i nordvästra Sverige"
Skogsstyrelsen begär 5 miljoner kronor från regeringen för att skärpa tillsynen i nordvästra Sveriges skogar under den tid identifieringen av nyckelbiotoper är pausad. Myndigheten har också kallat skogsbruket till ett möte för att diskutera deras ansvar, skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.


Nämnda personer

Jan Terstad

Enhetschef på Miljö- och energidepartementet, tidigare avdelningschef skog och naturvård, Naturskyddsföreningen
Fil.kand i biologi och geovetenskap (Stockholms uni. 1980)

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 1999)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget