"Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer"

DEBATT. Skogsstyrelsen beklagar att beslutet om paus i identifiering av nyckelbiotoper uppfattats som ett sätt att föregripa arbetet i samverkansgruppen. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen och ber dem att inte lämna samverkansprocessen.

Av: Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Till att börja med: Det är glädjande att såväl Naturskyddsföreningen som Världsnaturfonden WWF lämnar en öppning för att fortsätta delta i samverkansprocessen för nyckelbiotoper.

Ett syfte med pausen i identifiering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är att vi, tillsammans med de aktörer som är med i processen, så snart som möjligt ska hitta ett arbetssätt som ger ett bättre kunskapsunderlag om skogen. För att vi ska kunna nå dit behövs all kompetens – från myndigheter, skogsbruk, skogsägare och naturvårdare. Det är med andra ord viktigt både för Skogsstyrelsen och – framför allt – för de arbetssätt som utvecklas att alla är med längs vägen.

Ville markera rejält omtag

Vi beklagar att Skogsstyrelsens beslut om paus har uppfattats som ett sätt för oss att föregripa arbetet i samverkansgruppen. Skogsstyrelsen ska inte göra det, och det var naturligtvis inte avsikten. Snarare ville vi genom beslutet markera behovet av ett rejält omtag i frågan. Vi har också från många håll mött förståelse och medhåll för att arbetssätten behöver utvecklas i nordvästra Sverige.

Vi har – bland annat i ett pressmeddelande som gick ut tisdagen den 28 mars – varit tydliga med våra förväntningar på skogsbruket. I det aktuella området måste skogsbrukets aktörer visa att de tar ansvar för att undanta skogar med höga naturvärden från skogsbruk. Skogsstyrelsen uppmanar därför på nytt skogsbrukets aktörer att öppet redovisa hur de tänker agera för att undanta dessa skogar från avverkning.

Skogsstyrelsen kommer via satellitbilder och GIS-analyser att följa upp och redovisa hur skogsbruket lever upp till sitt ansvarstagande i nordvästra Sverige. Samtidigt fortsätter vi att arbeta med rådgivning, tillsyn och områdesskydd i området. Om det behövs gör vi också fler fältbesök än vanligt för att kontrollera avverkningsanmälningar på platser med höga naturvärden. Vi lägger inte det naturvårdande arbetet i malpåse under pausen.

Avverkningsförbud inte möjligt

Samtidigt har vårt myndighetsuppdrag sina begränsningar. Utöver det som skogsvårdslagen och miljöbalken medger har vi ingen möjlighet att förbjuda avverkningar. Att ge en garanti för att inga områden med höga naturvärden avverkas är alltså inte möjligt. Det finns heller inte alltid samsyn om vilka skogar som har höga naturvärden, och ett av målen med samverkan är att skapa en ökad samsyn om det. Men vi ska göra vad som är möjligt inom givna förutsättningar för att skogar med höga naturvärden undantas från skogsbruk.

Vill ha med fler miljöorganisationer

När det gäller samverkansgruppen och processen kring den är vi eniga med Johanna Sandahl och Peter Westman om vikten av att få till stånd ett bra arbetssätt för alla aktörer. Och självklart ska kartläggningar ske och befintlig kunskap sammanställas om områdets skogliga naturvärden.

Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer att delta i samverkansgruppen. Vi diskuterar också möjligheten att anlita en extern processledare.

Slutligen är det av största vikt för alla berörda parter att se framåt i den här frågan. Det verkligt väsentliga är att utveckla arbetssätten till något bättre än det som gällt hittills.

Forrige artikel Naturskyddsföreningen och WWF: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen Naturskyddsföreningen och WWF: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen Næste artikel Klimatkommunerna: Klimatkommunerna: "Det lokala klimatarbetet har en enorm kraft"
GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

BUDGET 2022. Målet för energieffektivisering är inte inom räckhåll, enligt Energimyndigheten. Miljöpartiet delar myndighetens oro, men generaldirektör Robert Andrén måste lyckas övertyga energiminister Anders Ygeman (S) om behovet av en satsning på energibesparing.