C replikerar: Utsläppsrättshandel – ett sätt att angripa Östersjöns problem

REPLIK. Vårt förslag om ett system för handel med utsläppsrätter ska inte tolkas som att vi vänder handlingsplanen ryggen eller riktar uppmärksamheten åt något annat håll, skriver Magnus Ek (C). 

Magnus Ek (C)
Miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot


Centerpartiet gläds åt att vårt förslag för ett system för handel med utsläppsrätter har uppmärksammats och välkomnar Helsingforskommissionens (Helcom) sekretariats balanserade inlägg i debatten.

Vi ser övergödningen i Östersjön som ett av de mest akuta miljöproblemen som Sverige står inför och samtliga Östersjöländer måste skärpa arbetet för att få ner utsläppen ytterligare.

Handlingsplanen för näringsreduktion (Baltic sea action plan, BSAP) är ett viktigt verktyg och Centerpartiet var pådrivande i att sätta nuvarande mål år 2007 när Andreas Carlgren (C) var miljöminister i Alliansregeringen.

Ska inte hindra oss

Det är angeläget att fortsätta arbetet för att uppfylla åtagandena i handlingsplanen. Men hittills har målen inte uppfyllts som planerat. Därför menar vi att det är viktigt att försöka finna nya, innovativa lösningar för att utveckla arbetet framåt. Ett system för handel med utsläppsrätter är ett bra exempel på en sådan lösning.

Vi är medvetna om att ett sådan system är behäftat med en del utmaningar. Som Brita Bohman nämner i sin debattartikel är det både ekologiskt och juridiskt komplicerat. Men att något är komplicerat eller svårt ska inte hindra oss från att söka nya lösningar och möjligheter, arbetet för ett rent hav måste kontinuerligt utvecklas. Vi tar inspiration från goda exempel på miljö- och klimatarbete som fungerar och ger resultat.

Kappnedrustning

En av de viktigaste lärdomarna vi tar med oss är principen om att förorenaren ska betala för det de förorenar, samt vikten av att synliggöra de ekonomiska värden som en god miljö har. Med andra ord att internalisera externaliteterna.

Liksom EU:s system för handel med koldioxidutsläpp (ETS) så kan vi få till ett effektivt marknadsbaserat styrmedel som skapar incitament till att minska utsläppen av övergödande ämnen. Lyckas det väl kan det bli en kappnedrustning mot mindre övergödning.

Stoppa bottendöden 

Som en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har nu Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ett sådant system. Utredningen ska syfta till att skapa en gemensam och vetenskapligt förankrad bild av vart de huvudsakliga hindren och svårigheterna ligger, samt om det finns rimliga vägar att övervinna de hindren.

Vi tar det för givet att utredarna tar hänsyn till det aktuella forsknings- och kunskapsläget och har en löpande dialog med olika nyckelaktörer, inte minst Helcom. Ansvaret för att ta utredningens förslag och resultat vidare vilar sedan hos politikerna.

Det är viktigt att utredningen tar hänsyn till att vi inte kommer att kunna fånga precis alla utsläppskällor i ett handelssystem, på samma sätt som alla utsläppskällor av koldioxid inte omfattas av EU/ETS. Av den anledningen vill vi också se ännu mer uppströmsarbete för att stoppa övergödningen och bottendöden i Östersjön.

Kraftigare satsningar

I Almedalen år 2017 presenterade vi ett åtgärdspaket, Den blå miljarden (totalt 1,3 miljarder kronor), som innehåller omfattande satsningar på en bättre havs- och vattenmiljö.

I den så ingår bland annat utökade åtgärder för att minska näringsläckaget från lantbruket genom att restaurera och återbilda vattenmiljöer, våtmarker och vattendrag som bidrar till att filtrera bort övergödande näringsämnen från diffusa källor. Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, som utförs av enskilda kommuner är ett effektivt system som utgår från lokala förutsättningar och något vi vill se mer utav.

Vi vill också se kraftigare satsningar på att åtgärda enskilda avlopp med stor miljöpåverkan genom att snabbt ansluta dem till kommunala reningsverk.

Upprustning av system

Alla hot mot Östersjön relaterar inte heller till övergödningen. Även här ska handlingsplanen för Östersjön uppfyllas, och även här vill Centerpartiet att Sverige ska vara en progressiv kraft. Den blå miljarden vi föreslår ska också gå till att finansiera ny och modern reningsteknik i vattenreningsverken samt till en upprustning av de offentliga VA-systemen, som på flera håll är väldigt gamla och utslitna.

Det bidrar inte bara till att minska de övergödande utsläppen utan stoppar också mängden mikroplaster, tungmetaller, kemikalier och läkemedelsrester som även de förorenar Östersjön och försämrar livskvaliteten för både växt- och djurlivet och för oss människor. I kombination med att också stoppa trålfisket i marina skyddade miljöer, att sätta hållbara fiskekvoter som bygger på vetenskaplig grund, och att minska skadliga utsläpp från sjöfarten har vi på sikt goda möjligheter att nå såväl målen i BSAP som de svenska miljömålen.

C prioriterar

Satsningar på en bättre havsmiljö är något Centerpartiet prioriterade i budgetförhandlingarna med regeringen och flera av åtgärderna som inrymdes i budgeten utgår från vår Blå miljard-satsning.

Detta är något vi kommer att fortsätta driva i kommande budgetförhandlingar under mandatperioden, och något vi ser som en prioritering i vårt politikutvecklingsarbete framöver.

Höj tempot

Förslaget om ett system för handel med utsläppsrätter ska inte tolkas som att vi vänder handlingsplanen ryggen eller riktar uppmärksamheten åt något annat håll. Ett friskt och välmående Östersjön fritt från övergödning är fortsatt en av våra främsta prioriteringar på miljöområdet. 

Men vi får inte heller blunda för verkligheten, nämligen att Östersjön tyvärr är ett av världens mest förorenade hav i dag.

Det kommer ta lång tid att återskapa den balans som rubbats i grunden av många årtiondens övergödning och vi kan inte förvänta oss omedelbara resultat. Med nämnda politiska förslag, inklusive utsläppsrättshandel, hoppas Centerpartiet att tempot i arbetet kan höjas så vi kan angripa de olika problem som Östersjön står inför. Ett starkare regionalt samarbete med Helcom i spetsen är en förutsättning för att lyckas.

Bekräfta viljan

Vi förstår att det kan finnas en oro för att politikens vilja att ta itu med Östersjöns många problem ska svikta i ett kritiskt läge. Men vårt förslag ska inte ses i det ljuset. Tvärtom så vill vi bekräfta viljan till resoluta insatser, innovativa men resultatorienterade lösningar, och nya verktyg i arbetet för ett rent och livskraftigt hav.

Forrige artikel Svenskt Vatten: Kommunerna har inte lagstiftning i ryggen Svenskt Vatten: Kommunerna har inte lagstiftning i ryggen Næste artikel Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris