Debatt

WWF: Ny lag kan stärka livet i haven

DEBATT. Haven mår dåligt efter åratal av överfiske, övergödning, sjöfart, nedskräpning och kemikalieutsläpp. I Miljömålsberedningens havsuppdrag finns ett förslag om en ny havsmiljölag som vi tror kan göra avgörande skillnad, skriver Världsnaturfonden WWF.

"Senast i raden att konstatera vikten av en samlad förvaltning är Miljömålsberedningen som förra veckan överlämnade sitt havsuppdrag till miljöminister Isabella Lövin (MP)."
"Senast i raden att konstatera vikten av en samlad förvaltning är Miljömålsberedningen som förra veckan överlämnade sitt havsuppdrag till miljöminister Isabella Lövin (MP)." Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Peter Westman
Biträdande generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Åsa Ranung
Senior policyrådgivare, Världsnaturfonden WWF


Förvaltningen av haven är komplex, otillräcklig och splittrad. Det har framkommit i många utredningar. Fiskeförvaltningen är en del, skydd av havet en annan, infrastruktur som exempelvis ledningar och vindkraft en tredje, och så vidare. Ansvaret är uppdelat på olika departement, myndigheter och förvaltningsnivåer – från staten till länsstyrelser och kommuner – och samordningen brister. Olika politikområden och intressen, lagstiftningar, direktiv och internationella åtaganden har lett till målkonflikter.

WWF har därför länge påpekat att det behövs en samlad förvaltning av haven. Senast i raden att konstatera vikten av en samlad förvaltning är Miljömålsberedningen som förra veckan överlämnade sitt havsuppdrag till miljöminister Isabella Lövin (MP). Där framgår att en stor utmaning är att det finns väldigt många olika mål som är tänkta att vara styrande för genomförandet av havsmiljöpolitiken.

Otydligheten om vilket mål som är viktigast leder till att olika aktörer kan välja att arbeta mot de mål som bäst motsvarar deras egna intressen. Det skapar målkonflikter och gör det svårt att fatta informerade beslut om till exempel styrmedel.

Förbinda regeringen

Vi uppmanar regeringen att se till att beredningens förslag blir verklighet.

Världsnaturfonden WWF
Åsa Ranung.
Åsa Ranung. Foto: Världsnaturfonden WWF

Ett av beredningens förslag är att inrätta en havsmiljölag som, i likhet med klimatlagen, antas av riksdagen med fokus att nå miljömålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård". I förslaget ingår att varje ny regering en gång per mandatperiod ska presentera en havsmiljöpolitisk proposition som talar om vilka insatser som ska genomföras under mandatperioden.

WWF är positiva till detta förslag. Vi tror att detta är en förstärkning som havspolitiken behöver. En sådan lag skulle "binda" kommande regeringar, att driva havsmiljöpolitiken framåt i riktning att nå målet "Hav i balans samt levande kust och skärgård".

Skapar en röd tråd

Peter Westman.
Peter Westman. Foto: Världsnaturfonden WWF

Genom beredningens förslag att ändra preciseringarna för miljömålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" till ett tydligt fokus på att nå mål och åtaganden i Havsmiljödirektivet, Vattendirektivet och Art- och habitatdirektivet skapas också en röd tråd. Miljömålet bidrar då tydligt till att genomföra EU-direktiv och förordningar samt andra internationella åtaganden.

Den "funktion" som föreslås för att bistå regeringen med uppföljning och analys är mycket viktig. WWF anser att denna måste vara oberoende och tvärvetenskaplig för att trovärdigt kunna utvärdera det arbete som görs och vad som saknas för att målen ska nås.

En samlad havsförvaltning

Beredningen lämnar även en rad andra förslag som välkomnas av WWF, bland annat:

  • Att Havs- och vattenmyndigheten får ett särskilt ansvar för att säkerställa ett samordnat genomförande av Vattenförvaltningen, Havsmiljöförvaltningen och Art- och habitatdirektivet för akvatiska arter och livsmiljöer.
  • Att kustlänsstyrelserna får tydligare och utökat ansvar för att samordna det lokala havs- och vattenmiljöarbetet inklusive fiskevårdsarbetet.
  • Tydliggörande av kraven på den fysiska planeringen för kustvattenområdet och att översiktsplanerna måste länkas ihop med havsplanerna.
  • Ett nytt etappmål för skydd som innebär att till 2030 ska ett nätverk av skyddade områden omfatta minst 30 procent av Sveriges havsområde, och tio procent ska vara strikt skyddade.

Slutligen, så anser WWF att beredningen lämnat en rad förslag som kan bidra till en stärkt och mer samlad havsförvaltning. Lagen har en möjlighet att göra skillnad. Vi uppmanar regeringen att se till att beredningens förslag blir verklighet.

Nämnda personer

Peter Westman

Biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, styrelseledamot Friluftsfrämjandet

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget