Svenska regeringar unikt livskraftiga

FORSKNING. Sverige är det land i Europa som har de mest stabila regeringarna. Historiskt har bara 18 procent av svenska regeringar avgått i förtid, motsvarande siffra i Italien är 80 procent. Men forskning visar att den tiden kan vara förbi.

Sedan valresultat stod klart har många spekulerat i en förestående regeringskris och ett eventuellt nyval. Men i så fall bryter svensk politik med sina traditioner. Det är ovanligt att svenska regeringar avgår i förtid. Sverige är faktiskt det land i Europa där det är mest sällsynt att regeringar avgår i förtid. Men det normala för en europeisk regering är att avgå i förtid. Forskning visar att bara 40 procent av regeringarna i Europa sedan andra världskriget har suttit hela mandatperioden.

Daniel Walther, doktorand i statsvetenskap, och Johan Hellström, universitetslektor i statsvetenskap, båda vid Umeå universitet, har studerat hur stabila regeringar är i Europa. I Sverige är det ovanligt att regeringar avgår i förtid. Men i Italien och Irland är det nästan legio att regeringarna inte sitter hela mandatperioden.  

Men flera faktorer pekar på att Sverige rör sig i riktning mot Italien.

– Om det är få partier i parlamentet leder det till stabilitet i systemet, säger Daniel Walther till Altinget.

 

SD ställer till det för regeringen 

Sverige har gått från att under lång tid ha haft fem riksdagspartier till att nu ha åtta. Till detta medför intåget av Sverigedemokraterna i riksdagen att problemet för regeringen blir större.

– Extrempartier försvårar regeringsbildandet, säger Walther.

Extrempartier i detta sammanhang är sådana som de övriga partierna utesluter eller starkt undviker att samarbeta med. Precis som situationen i Sverige är i dag med SD.

Majoritetsregering bästa recept för överlevnad

Men den viktigaste variabeln är majoritetsregering kontra minoritetsregering. En regering som består av ett parti med egen majoritet har störst överlevnadschans, enligt Daniel Walther.

Sverige har gått från starka enpartiregeringar med Socialdemokraterna till att på senare år ha koalitionsregeringar utan egen majoritet. Sådana regeringsarrangemang är inte vanliga i andra länder.

– I Tyskland är det väldigt sällsynt att det bildas minoritetsregeringar över huvud taget, nämner Daniel Walther som exempel.

Walther pekar också på att i Sverige är parlamentarismen ovanligt stark, med en lång tradition av samarbete och kompromissvilja i utskotten, vilket har bidragit till att regeringar har överlevt.

Slopad tvåkammarriksdag stärkte regeringen

En tredje faktor är institutionerna. Något förenklat kan man säga att ju mer inslag av maktdelning, desto svårare är det för en regering att överleva. Parlament med tvåkammarsystem eller presidenter med lagstiftningsmakt tenderar att ha bräckligare regeringar. Det finns helt enkelt för många hinder i vägen. Sverige har överlag institutioner som borgar för en stark regering jämfört med många andra länder. Riktningen har också gått åt det håll att det gynnat regeringen. Tvåkammarriksdagen försvann på 1970-talet och budgetprocessen stärktes på 1990-talet.

Men nu går åt andra hållet. Praxis för hur budgetreglerna ska tolkas har ändrats och kan komma att ändras ytterligare. För det första har det blivit mer acceptabelt att bryta ut delar av budgeten och fälla regeringsförslag. För det andra har Sverigedemokraterna signalerat att de kan komma att bryta traditionen vid voteringar.

Riksdagen röstar i omgångar och sållar bort oppositionspartiernas budgetförslag tills det bara återstår ett enda. Detta förslag har sedan ställts mot regeringens förslag. Vid denna omröstning är traditionen att de partier som tidigare fått sina förslag bortröstade lägger ned sina röster. Den traditionen har Sverigedemokraterna förklarat att partiet kan komma att bryta och i den slutliga voteringen rösta för Alliansens förslag. 

– Budgeten blir en joker i leken, säger Daniel Walther.

Småpartier flyr vid kristider

Den fjärde faktorn som visar sig ha stor betydelse för om en regering överlever är ekonomin. Ekonomiska kriser tenderar att göra regeringar kortlivade. Framför allt är det småpartier som hoppar av om inflationen skenar eller om det är stora underskott i statsfinanserna, eftersom de inte vill beskyllas för bristande krishantering. 

 

Forrige artikel Dörren till Natostudie definitivt stängd Næste artikel FRA-skrivelse kan bli prövning för Löfven
Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

FRANKRIKE. Mordet på en fransk lärare har väckt avsky över hela Europa. Men som så ofta väcks även argumentation med en odör av "victim blaming". Särskilt tråkigt är detta när det kommer ifrån publicister, som man helst hade sett andra reflexer hos.