Nytt presstöd ska gagna samer och funktionsnedsatta

MEDIER. Kulturminister Alice Bah Kuhnke tillsätter en utredning som ska mejsla fram en ny politik för att gynna en mångfald på mediemarknaden efter att dagens presstödsregler försvinner. Särskild tyngd läggs vid behoven för samer och funktionsnedsatta.

Nuvarande presstödsregler är ifrågasatta av EU-kommissionen och kan komma att upphöra. Samtidigt präglas mediemarknaden av stora förändringar och många företag är ekonomiskt hårt pressade.

Regeringen vill därför se över i stort sett hela mediepolitiken. Merparten av statens pengar till medier, cirka 7 miljarder, går till public service (Sveriges television, Sveriges radio och Utbildningsradion), medan en dryg halv miljard går till stöd till privata aktörer. Även om uppdraget inte innebär att föreslå förändringar för public services verksamhet i närtid (fram till 2019) ska verksamheten efter 2019 vara med i översynen.

En uppgift för utredaren blir att undersöka om det finns geografiska områden där tillgången till mediebevakning av lokala frågor är oproportionerligt svag.

”Analysen ska utmynna i slutsatser om vilken roll staten kan ha och vilka politiska insatser som behövs när presstödet i dess nuvarande form upphör”, heter det i direktivet.

Samernas roll lyfts fram 

Kulturministern understryker samernas roll i nyhetsrapporteringen: ”Utredaren ska väga in aspekten av samernas status som urfolk och de nationella minoriteternas behov och rättigheter när det gäller synliggörande samt nyhetsinformation på de nationella minoritetsspråken.” Detsamma gäller för personer med funktionsnedsättning.

Hur mediepolitiken ska utformas är en öppen fråga för utredaren. Uppdraget säger att utredaren ska ”lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg” och att dessa verktyg ska ”främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor”.

En restriktion i arbetet är att de framtida verktygen för mediepolitiken ska utformas med beaktande av EU:s konkurrens- och statsstödsregler.

Presstödsnämnden försvinner

Utredningen ska när det gäller behovet av insatser vara klar senast den 31 oktober 2015. En slutredovisning som innehåller förslag på nya mediepolitiska verktyg ska redovisas senast den 30 april 2016.

Frågan om presstödets utformning har dragits långbänk. Under förra mandatperioden utreddes frågan på längden och tvären. Men slutresultatet blev väldigt små förändringar vid sidan om stöden till tidningar i storstäderna.

Samtidigt som presstödsreglerna utreds ska också myndigheterna på området organiseras om. Presstödsnämnden ska avvecklas. De uppgifterna om i dag utförs av nämnden ska flyttas till Myndigheten för radio och tv.

 

Forrige artikel Krav på personaltäthet för privata välfärdsföretag Krav på personaltäthet för privata välfärdsföretag Næste artikel Allt färre behöver bidrag Allt färre behöver bidrag
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.