Naturvårdsverket pressar regeringen om miljön

MILJÖ. Naturvårdsverket påminner nu regeringen om att det ligger miljöpolitiska förslag som är färdigutredda och klara att sätta i verket. Men det är också en rad frågor – exempelvis differentierad moms, reseavdraget och en flygskatt – som är angelägna att se över om miljömålen ska komma närmare, enligt myndigheten.

När Naturvårdsverket presenterar rapporten över vad som behöver göras för miljön de kommande fyra åren, det vill säga för att öka möjligheterna att nå de 16 miljömål som riksdagen har beslutat om, är det en blandning av välbekanta förslag, nyare förslag – och kontroversiella förslag. Naturvårdsverket efterlyser också "modiga politiska beslut" i rapporten.

Men myndigheten efterlyser även en ändrad tyngdpunkt i miljöarbetet. Från dagens modell där alltför många styrmedel och åtgärder är inriktade på att bekämpa symptom, i stället för att hindra att miljöproblemen alls uppstår.

– Det krävs större fokus på drivkrafter och beteenden. Det ökar möjligheten att styrmedel får största effekt och genomförs kostnadseffektivt, sade Naturvårdsverkets nya generaldirektör Björn Risinger när han lämnade över rapporten till klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

Göran Perssons flygskatt väcks till liv

Ett sådant förslag som myndigheten tänker ta tag i på egen hand och utreda under nästa år, är en flygskatt. Naturvårdsverket avser att ta avstamp i 2006 års flygskatt, det vill säga flygskatten som aldrig fick luft under vingarna. I juni 2006 beslutade riksdagen om en flygskatt, men beslutet revs kvickt upp av Alliansregeringen efter valsegern. I november samma år beslutade riksdagen om att skatten skulle strykas.

Skatt på fårkött

Naturvårdsverket vill också att regeringen utreder differentiering av momssatser, så att de styr mot en mer hållbar konsumtion. En höjning av momsen på nöt- och fårkött är en åtgärd som skulle kunna styra konsumenternas vanor in i klimatvänligare mönster.

Rätten till reseavdrag bör strykas helt för invånare i tätorter, enligt rapporten. Men modellen bör också göras om så att den bejakar resande med kollektivtrafik framför bilåkande, vilket inte är fallet i dag.

Vill förverkliga transportförslag

Inom transportpolitiken finns en lång rad med förslag – vissa helt färdigutredda, andra på gång – som bör genomföras, anser Naturvårdsverket. Det är: kilometerskatt, dubbdäcksavgift, ny miljöbilspremie enligt ett bonus-malussystem, bilpoolsparkeringar och kommunalskatt på parkeringsplatser. Flera av förslagen kommer från den stora utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).

Naturvårdsverket påminner också regeringen om att förslagen i 2013 års vattenkraftsutredning bör bli verklighet, det vill säga att vattenkraften ska börja lyda under moderna miljökrav. Det är ett konfliktfyllt politikområde med stora ekonomiska intressen inblandade och regeringen har än så länge inte sagt mycket mer än att "utredningen är under beredning i regeringskansliet".

Bort med lantbrukets subventioner

Naturvårdsverket vill att skatten på handelsgödsel återinförs och passar samtidigt på att stärka sina aktier hos lantbrukssektorn genom att argumentera mot att vissa sektorer får avdrag från vissa miljöskatter, exempelvis lantbrukets nedsättning av koldioxidskatt på drivmedel. Men enligt Naturvårdsverket är det bättre att i ett sådant fall kompensera lantbruket med ett näringspolitiskt stöd. Varje avdrag från en miljöskatt är en miljöskadlig subvention, betonar Naturvårdsverket.

Mer miljönytta från statens bolag

Naturvårdsverket har ett antal förslag om hur finansmarknaden ska ta större miljöansvar, bland annat genom bättre miljöinformation på fondmarknaden. Men även de egna statliga bolagens ansvar ska skärpas, Naturvårdsverket vill att ägardirektiven ses över.

Är de nuvarande ägardirektiven för mesiga?

– Ja, det är väl helt enkelt så. Vi tycker man kan vässa det och verkligen använda de statliga bolagen för att visa på ett starkt föredöme, sade Björn Risinger till Altinget i samband med pressträffen.

Naturvårdsverket vill även använda det statliga ägandet till att öka arealen skyddad skog, genom att skog från statliga Sveaskog ges i utbyte till markägare för skyddsvärd skog.

Regeringens miljöanalyser bör skärpas

Ett av de övergripande förslagen i rapporten är att konsekvensanalyserna avseende miljöpåverkan sak förstärkas för alla förslag som lämnar regeringskansliet. Därtill vill Naturvårdsverket att BNP kompletteras med gröna mått i budgetpropositionen. Nya mått är på gång i vårpropositionen, har regeringen aviserat, utifrån utredningen om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). I det sammanhanget är det viktigt att måtten visar på värdet av ekosystemtjänster och förbrukningen av naturresurser, enligt Naturvårdsverket.

 

Forrige artikel Nej igen till amorteringskrav Næste artikel Höga trösklar till folkligt inflytande i EU Höga trösklar till folkligt inflytande i EU
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!