Nämndemännen nu ännu äldre

RÄTTSVÄSEN. Trots en omfattande kampanj från Domstolsverket har nämndemannakåren inte föryngrats. Tvärtom är de nämndemän som har utsetts efter valet i höstas i genomsnitt ett år äldre än de som utsågs efter valet 2010.

Inför nomineringen i höstas av drygt 8 000 nämndemän till tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter hade Domstolsverket i uppdrag att med informationskampanjer föryngra nämndemannakåren.

Den delen som riktade sig till allmänheten, och särskilt yngre samhällsintresserade, bedöms i verkets rapport till regeringen som lyckad. Den särskilda webbplatsen blinämndeman.se hade från den 27 september till den 31 oktober cirka 70 000 besökare.

Sämre gick det med kampanjen som riktades till de politiska partierna i kommuner och landsting, som är de som nominerar personer till uppdragen som nämndemän.

Saknade adresser till partierna

Domstolsverket hade inte adresser till alla lokala partiorganisationer, och tyckte sig inte kunna leta rätt på dem. ”Det finns över 300 kommuner och landsting, och i varje sådant ett stort antal möjliga partier”, konstaterar verket i rapporten

Något bättre gick det med dem som sedan väljer nämndemän, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. De fick e-post från Domstolsverket, och 60 procent öppnade mejlet. Av dem var det 29 procent som klickade på en länk i mejlet.

Det var alltså 40 procent, eller runt 125 kommuner och landsting, som inte tog del av informationen från Domstolsverket.

Resultatet av kampanjen blev att många unga blev intresserade av uppdraget, men få av dem valdes sedan till nämndemän.

Medelåldern ökade efter kampanjen

Och någon föryngring av nämndemannakåren blev det inte. Tvärtom höjdes medelåldern.

De som utsågs till nämndemän efter valet 2010 var i genomsnitt 56,8 år. Medelåldern för dem som utsågs efter valet 2014 är 57,7 år.

– I slutändan har de flesta partier ändå i huvudsak nominerat äldre nämndemän, konstaterar Domstolsverkets kommunikationschef Petra Thor Jonzon

– Det tyder på att informationen till dem sannolikt behöver utvecklas, kanske till en mer kontinuerlig dialog över längre tid. Det är samtidigt uppenbart att det inte går att åstadkomma en sänkning av medelåldern enbart med kommunikationsåtgärder, säger Petra Thor Jonzon.

Högsta medelåldern bland nämndemännen, 61,7 år, är det i Norrtälje tingsrätt. Lägst medelålder har nämndemännen vid Kristianstads tingsrätt, 53,4 år.

Vid tingsrätterna i Helsingborg och Gävle finns nämndemän som har fyllt 90 år.

I andra ändan av listan över äldsta nämndeman placerar sig Eksjö tingsrätt. Där är den äldsta nämndemannen bara 72 år.

Här finns ålderslistan för alla domstolar

Den höga medelåldern bland landets nämndemän har diskuterats i många omgångar. År 2002 föreslog en utredning att en femtedel av nämndemännen skulle rekryteras utanför de politiska partierna. Allmänheten skulle lämna förslag på kandidater och tjänstemän i kommunen eller landstinget skulle bedöma kandidaternas lämplighet och rangordna dem.

Många av remissinstanserna var positiva. Men bland andra Domstolsverket och dåvarande Kommunförbundet och Landstingsförbundet tyckte att rekrytering utanför de politiska partierna inte skulle ge tillräckliga garantier för att bara lämpliga personer skulle väljas till nämndemän.

Regeringen ratade utredningens förslag. ”De politiska partierna har under lång tid anförtrotts uppgiften att nominera personer till nämndemannauppdragen”, skrev regeringen i en proposition våren 2006. ”Inom de politiska partierna finns representanter från alla grupper i samhället. De politiska partierna utgör således en god rekryteringsbas för att nämndemännen skall representera befolkningsstrukturen i stort.”

Alliansregeringen tillsatte en ny utredning

Alliansregeringen tog tag i frågan igen, och tillsatte en ny utredning. Den nya utredningen föreslog sommaren 2013 också den en rekrytering utanför de politiska partierna. Alla som är intresserade av att bli nämndemän skulle få ansöka om det. Fullmäktige i kommunen eller landstinget skulle sedan välja minst hälften av nämndemännen från den gruppen.

Regeringen tvekade. Ett förslag lämnades till riksdagen om att nämndemän ska väljas året efter val till kommun och landsting, för att göra det tydligt att det inte är ett politiskt uppdrag. Riksdagen röstade ja till förslaget.

Samtidigt gav Alliansregeringen Statskontoret i uppdrag att analysera konsekvenserna av utredningens förslag om rekrytering av nämndemän utanför de politiska partierna.

Analysen landade i februari i år på den rödgröna regeringens bord. Slutsatsen i rapporten är att rekrytering utanför de politiska partierna inte nämnvärt skulle sänka nämndemännens genomsnittsålder. I stället borde arvodet höjas och antalet mandatperioder för varje nämndeman begränsas, anser Statskontoret.

Statskontoret befarar också att det kan bli lite si och så med lämpligheten hos nämndemännen om de inte rekryteras genom partierna. En enkät som Statskontoret har gjort visar att bara 19 procent av domstolscheferna tror att lämpligheten kan garanteras hos nämndemän som rekryteras utanför de politiska partierna. Också företrädare för kommuner och landsting och verksamma nämndemän är tveksamma till opolitiskt rekryterade nämndemän.

 

Domstolsverkets rapport om kampanjen för att få fler yngre nämndemän

 

Forrige artikel Dom stärker tvångssteriliserades skadeståndskrav Næste artikel Bättre skydd vid resa till sjöss