Misslyckat lagförslag om verkschefers anställning

ARBETE. Cheferna för Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät och Arbetsgivarverket ska inte kunna sägas upp, ville regeringen. Men trots den nya lagen går det fortfarande att sparka cheferna, konstaterar riksdagen. 

Myndighetschefer är oftast anställda för en bestämd tid och får under den tiden inte sägas upp. Däremot kan regeringen flytta chefen till annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt. Det är därför som det finns många generaldirektörer i Regeringskansliet – myndighetschefer som regeringen inte velat ha kvar på myndigheterna och som under återstående anställning får bida sin tid i Regeringskansliet.

Undantag

Men cheferna för de statliga affärsverken och chefen för Arbetsgivarverket är undantagna från denna förflyttningsskyldighet.

Med lagändringen försvinner det undantaget.

Lagändringen skulle också ha inneburit att den nuvarande möjligheten att säga upp verkscheferna avskaffas. Syftet med ändringarna är att anställningsvillkoren för cheferna för de statliga affärsverken ska jämställas med villkoren för myndigheter.

Men så blir det inte. För lagen verkar inte fungera som regeringen hade tänkt sig. Regeringen trodde att det skulle vara en lätt match att få till den nya lagen. Så enkelt att juristerna i Lagrådet inte behövde rådfrågas.

”Propositionen har inte lämnats till Lagrådet, vilket enligt regeringen beror på att de föreslagna ändringarna är författningstekniska och i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.”

Utskottet trotsar regeringen

Men när förslaget kom till finansutskottet valde ledamöterna där att höra Lagrådet.

Lagrådet ifrågasatte regeringens arbete i grunden och skrev: ”Lagrådet påpekar att skrivningen i propositionens författningskommentar inte stämmer överens med vad som anges i 32 § andra stycket LOA. I den paragrafen anges nämligen att föreskrifterna om avskedande i lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS, även gäller för en arbetstagare i verkställande eller därmed jämförlig ställning som är anställd för en begränsad tid.”

Lagrådet menar alltså att det ändå kommer att vara möjligt att avskeda cheferna. Det är också en tolkning som utskottet, och nu även riksdagen, har ställt sig bakom. ”Utskottet noterar att det kommer att vara möjligt att även i fortsättningen skilja en chef från sin anställning om det föreligger en grund för avskedande på det sätt som Lagrådet anger.”

Mer kritik

Men kritiken från Lagrådet och finansutskottet stannar inte där. Lagförslaget som regeringen utformade skulle ha gällt retroaktivt. Så kan man inte göra ,menade Lagrådet och utskottet.

”Utskottet delar också Lagrådets bedömning om att det behövs en övergångsbestämmelse om att äldre föreskrifter ska gälla för anställningar som beslutats innan ändringen av lagen träder i kraft.”

Därför ändrar riksdagen förslaget från regeringen och inför en övergångsbestämmelse som anger att ändringarna endast ska gälla för anställningar som har beslutats efter att lagen har trätt i kraft, vilket blir den 1 juli i år.

Humor på kanslisvenska

Efter denna tur hos Lagrådet, som ger besked att lagen inte leder till det som regeringen trodde att den skulle göra, och att riksdagen var tvungen att ändra i lagförslaget för att den skulle hålla måttet, svarar utskottet med regeringens egen formulering i betänkandet: ”Lagrådet lämnade sitt yttrande den 7 maj. Enligt utskottet behövs det inte några ytterligare upplysningar med hänsyn till ärendets enkla beskaffenhet”.

Forrige artikel Kommuner skyldiga att ta emot flyktingar Kommuner skyldiga att ta emot flyktingar Næste artikel Allvarliga fel i unikt rättsfall Allvarliga fel i unikt rättsfall