Krav på kemiföretag att betala för tillsyn

MILJÖ. Riksdagen har godkänt nya krav på tillsynen över kemikalieindustrin. En konsekvens blir att företagen att får betala en avgift för kontrollerna

De ändringar som riksdagen har beslutat om gäller reglerna för att förebygga och begränsa effekterna av allvarliga kemikalieolyckor. Merparten av ändringarna avser den så kallade Sevesolagen som bygger på ett EU-direktiv och som omfattar tillsynen av 380 olika verksamheter i bland annat kemikalie-, stål-, metall- massa- och pappersindustrin.

Beslutet innebär bland annat en ökad kontroll genom fler tillsynsbesök.  Dessutom ska det tydligt framgå av lagen att länsstyrelserna har det operativa ansvaret när det gäller kontrollerna.  En annan förändring är att länsstyrelserna kommer att få rätt har rätt att ta ut avgifter för kontrollerna.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juni år.

Forrige artikel Utredning om näthot klar nästa år Næste artikel Riksdagen vill ha tydlighet om fristäder