Debatt

Debatt: Så vill (M) minska gifterna i vardagen

DEBATT. Med nya internationella handelsmönster och en snabb teknisk utveckling finns risk för att vi får se nya skadliga kemikalier i Sverige. Moderaterna föreslår tre reformer för att vi ska närma oss målet om en giftfri vardag, skriver moderata riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergard och Jesper Skalberg Karlsson.

Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier också i Sverige, skriver Jesper Skalberg Karlsson (M) och Maria Malmer Stenergard.
Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier också i Sverige, skriver Jesper Skalberg Karlsson (M) och Maria Malmer Stenergard.Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi förbjöd fosfater i tvättmedel, arbetade i EU för att begränsa hormonstörande ämnen och tog fram en plattform för kemikaliepolitiken i syfte att närma oss miljömålet om en giftfri miljö.

Maria Malmer Stenergard (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M)
Maria Malmer Stenergard (M)
miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Jesper Skalberg Karlsson (M)
riksdagsledamot
 
Vi omges dagligen av tusentals kemikalier. Många av dem är livsnödvändiga och har varit avgörande för att bygga det samhälle vi har idag. Kemikalier har bland annat möjliggjort längre hållbarhet för mat, hållfasta byggmaterial och minskad risk för brand i elektronik. Samtidigt finns risker med många kemikalier. En del kemikalier har visat sig påverka människans hormonsystem och reproduktion. Det är något vi behöver ta på stort allvar.

Aliansens arbete mot miljömålet

Huvuddelen av vår kemikalielagstiftning finns i dag reglerad på EU-nivå. I år firar också EU tio år med den gemensamma kemikaliepolitiken. Genom den så kallade REACH-förordningen säkerställs att alla länder har en gemensam bottenplatta för vilka ämnen som ska begränsas. Just nu innehåller kandidatförteckningen, alltså listan med särskilt farliga ämnen, cirka 200 särskilt farliga ämnen. Många av dem har hamnat där på grund av svensk forskning och svenska krav.

Alliansregeringen tog flera initiativ på det här området. Vi förbjöd fosfater i tvättmedel, arbetade i EU för att begränsa hormonstörande ämnen och tog fram en plattform för kemikaliepolitiken i syfte att närma oss miljömålet om en giftfri miljö.

Så skapar vi en mer giftfri vardag

Men kemikaliepolitiken möter också nya utmaningar. Med nya internationella handelsmönster och en teknisk utveckling som går fortare än någonsin finns risk att vi får se nya skadliga kemikalier också i Sverige. För att möta detta föreslår Moderaterna tre reformer för att närma oss målet om en giftfri vardag:

  1. Utred kombinationseffekter. Det finns i dag omfattande forskning om kemikaliers påverkan på människa och miljö. Tyvärr är den forskning som finns ofta gjord på ett ämne i taget och vilken effekt det enskilda ämnet har. Därför saknas kunskap om så kallade kombinationseffekter, det vill säga den potentiellt farliga mix som uppstår när olika kemikalier blandas. Här vill Moderaterna se mer forskning och satsar mer än dubbelt så mycket som regeringen på miljöforskning.

  2. Ämnen i grupp. Ett sätt att kringgå ett förbud eller andra regleringar av en viss kemikalie kan ibland vara att skapa ett liknande ämne där någon mindre beståndsdel byts ut, men där  grundegenskaperna är oförändrade. För att ta krafttag mot bevisat farliga kemikalier samt påskynda regleringar av dessa bör en lagstiftning som reglerar ämnen med liknande egenskaper komma på plats.

  3. Fasa ut PFAS. Sverige har världens bästa dricksvatten – och det ska vi vara rädda om. Men de senaste åren har rapporter om bland annat PFAS duggat tätt. Det är en grupp ämnen som bryts ned långsamt och har effekter på både immunsystem och reproduktion. Över 3 miljoner svenskar får sitt dricksvatten från någon av de cirka 100 dricksvattenanläggningar som 65 kommuner rapporterat in misstänks innehålla PFAS. Det är inte alltid farliga halter, men vittnar om att detta ämne som inte ska finnas i vårt vatten sprids snabbt.

Kemikalier sprids naturligt över nationsgränser via vind, vatten och genom handel. Moderaterna är därför övertygade om att vi måste fortsätta att samarbeta internationellt i kemikaliefrågor för att minska mängden bevisat farliga ämnen som vi exponeras för och som kommer ut i naturen. Därför sätter vi kemikaliepolitiken högt på dagordningen när det gäller den miljöpolitik som bedrivs av nästa regering.

Nämnda personer

Jesper Skalberg Karlsson

Riksdagsledamot (M), förbundsordförande Moderaterna Gotland, ledamot (M) SKR:s beredning om tillväxt och regional utveckling
Industriell ekonomi (KTH, 2014)

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00