Bakslag för regeringen om lag mot sexköp utomlands

RÄTTSVÄSEN. Sexköp utomlands ska inte straffas i Sverige, enligt en utredare. Och därmed blir det lite trögare för regeringen att uppfylla ett tidigare löfte.

Sexköp utomlands ska kriminaliseras, står det i Stefan Löfvens första regeringsförklaring hösten 2014. Och av det skälet lät regeringen utreda frågan. Uppgiften var att granska om brottet köp av sexuell tjänst ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet. Det skulle få till följd att den som köper sex av en prostituerad utomlands kan dömas för det i Sverige även om det är tillåtet i det andra landet.

Ingen kriminalisering

Men slutsatsen från utredaren, chefsrådmannen Nils Cederstierna, är att något sådant undantag inte ska införas och att sexköp utomlands inte bör kriminaliseras.

Det bärande skälet är att det idag saknas en internationell samsyn. Det är allt för få länder som likt Sverige har ett förbud mot sexköp för att man ska överge principen om dubbel straffbarhet – att gärningen är ett brott både i Sverige och det land där den utförs.

– Det finns positiva saker med att sprida den svenska sexköpslagstiftningen och det är inte så att vi har en annan bedömning där. Men vi tycker att de krav som gäller den dubbla straffbarheten och att det måste var en tillräcklig internationell samsyn är så pass viktig, säger Nils Cederstierna till Altinget.

Förespråkarna för att straffa svenska sexköpare utomlands brukar peka på att en sådan lag kan ha en normativ verkan och leda till förre sexköp och minskad prostitution. Utredaren gör bedömningen det kan finnas ett normativt intresse, men att man bör hålla på den restriktivare principen att det måste finnas en viss utbredning och gemensam syn på hur man ska förhålla sig till sexköp. Och den svenska kriminaliseringsmodellen är ännu inte tillräckligt spridd.

Svårt att utreda

Enligt utredningen är det fyra europeiska länder som har ett liknade förbud som det svenska – Norge, Island, Nordirland och Frankrike.

– Det är en lovvärd utveckling och vi kan konstatera att sedan den här fråga utreddes tidigare så har det tillkommit några fler länder, men det är inte tillräckligt för att man ska kunna överge principen nu.

Ett annat problem gäller att få hjälp av utländsk polis och åklagare. Om handlingen inte är straffbar i det andra landet är det osäkert om de inhemska myndigheterna lägger ner kraft på att hjälpa svenska polis i en utredning. Därmed blir det svårt att döma personen i Sverige.

– Det är också ett skäl som talar emot, även om det inte har samma avgörande karaktär, säger Cederstierna.

Kan gå vidare

Men trots att utredaren avråder från en kriminalisering av sexköp utomlands så lägger han ändå fram ett förslag. Skälet till detta är att regeringen i direktiven, oavsett utredarens slutsats, har beställt ett förslag på hur ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet bör utformas. Därmed har regeringen ett underlag om den trots allt bestämmer sig för att gå vidare med sina tidigare planer efter att förslaget har varit ute på remiss.

Redan i direktiven skriver regeringen att köp av sexuella tjänster är oacceptabelt oavsett om det sker i Sverige eller utomlands. "Detta talar för att köp av sexuell tjänst ska kunna lagföras i Sverige oavsett var brottet har begåtts".

Men i riksdagen har det tidigare inte funnits stöd för detta. Våren 2011 röstade riksdagen om ett förslag från de rödgröna om att ta bort kravet om dubbel straffbarhet och därmed straffa den som köper sex utomlands även om det är tillåtet i det andra landet. Men majoriteten, Alliansen och Sverigedemokraterna, röstade mot det kravet. Ett av argumenten var att detta kan leda till att andra länder straffar handlingar som har utförts lagligt i Sverige, exempelvis aborter.

 

Forrige artikel Inbyggt kryphål i nya datorskatten Næste artikel Så ser svenska politiker på ett brittiskt farväl till EU