"Att avskaffa flygskatten gynnar flygbranschen – inte klimatet"

DEBATT. Alliansen vill avskaffa flygskatten och ersätta den med alternativa lösningar. Det är bra med komplettering, men flygskatten är absolut nödvändig för att minska utsläppen, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Av: Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen

Flyget åtnjuter osunda konkurrensfördelar jämfört med alternativa transporter. Svenskarnas flygresor har fördubblats sedan 90-talet, och har i dag en klimatpåverkan i samma storleksordning som all bilkörning i Sverige (Naturvårdsverket, 2018). Trots det har flyget helt sluppit betala för sina miljökostnader. Förutom undantag från energi- och koldioxidskatt är utrikesflyget också momsbefriat.

Beräknas halvera flygets ökningstakt

Den nyligen införda flygskatten är ett första steg att minska flygets subventioner. Den innebär att en biljett inom EU blir cirka 60 kronor dyrare. Att flyga utanför EU kostar några hundra kronor extra. Skatten beräknas enligt Transportstyrelsen halvera flygets ökningstakt i Sverige under 2018. Flera olika opinionsundersökningar har visat att flygskatten har ett stort folkligt stöd.

Alliansen planerar att avskaffa flygskatten

Men när partierna i Alliansen (M, L, C och KD) presenterade sin gemensamma klimatpolitik ingick inte flygskatten i den. Planen verkar istället vara att avskaffa skatten. Samtidigt säger partierna att flyget ändå ska betala avgifter och skatter i förhållande till utsläppen. De förslag som presenteras räcker emellertid långt ifrån hela vägen dit.

Alliansen huvudsakliga kritik mot flygskatten är att den beskattar biljetten snarare än utsläppen. Naturskyddsföreningen håller med om att det hade varit bättre att beskatta flygbränslets klimatpåverkan, istället för biljetten. Tyvärr är miljöbeskattning av flygbränsle förbjuden enligt internationell rätt. Alliansen säger att den vill att Sverige ska omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. Det är förstås mycket viktigt, men vägen dit är osäker och riskerar att ta längre tid än vi har på oss för att minska utsläppen.

Problemen kvarstår

Alliansen ser inblandning av biobränsle i flygets bränsle som ett alternativ till flygskatten. Sådana satsningar är välkomna, men skulle bara utgöra en dellösning. Det tar lång tid innan inblandning kan ersätta mer än några få procent av det fossila flygbränslet. Även med biobränslen i tanken kvarstår stora delar av flygets klimatpåverkan genom den så kallade höghöjdseffekten, som ger ökad klimatpåverkan till följd av utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd. Höghöjdseffekten undviks först då flyget är eldrivet, en teknik som enligt forskningen har minst 30 år kvar till kommersiell spridning.

Vidare finns det inte tillräckligt med biobränsle för en storskalig global användning inom flyget, eftersom andra fordon och användningsområden konkurrerar om samma råvaror, samtidigt som våra ekosystem redan är under hård press.

Utjämnar konkurrens

Den svenska flygskatten utjämnar konkurrensen mellan olika transportmedel och begränsar flygets klimatpåverkan. Snarare än att avskaffa den borde skatten höjas och kompletteras med andra styrmedel. Alliansen föreslår själva, utöver inblandning av biobränslen, klimatstyrande start- och landningsavgifter för att ytterligare minska flygets klimatpåverkan. Det är ett bra förslag som kompletterar flygskatten, men ersätter inte behovet av styrmedel för att också dämpa flygets tillväxt, som i dag äter upp alla tekniska förbättringar i sektorn.

Inget hindrar att en kommande regering förbättrar flygskattens utformning. Men att som Alliansen bara avfärda den är att kasta ut barnet med badvattnet. Det kan säkert gynna flygbranschen, men knappast klimatet.

Forrige artikel "Svenska klimatresultat ger ingen trovärdighet" Næste artikel Concord: Concord: "Politiker, världen är ert ansvar!"
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Sluta propagera för avskaffad flygskatt!

    Flygskatten ger omedelbar reduktion av flyget och därmed omedelbart på utsläppen. Det tydliggör att statsmakterna avser att minska flygets klimatpåverkan i närtid. Skatten skall inte avskaffas men kompletteras, få ändrad utformning och höjas. Det är bra att först se effekterna av flygskatten och de kan inte utvärderas förrän sommaren 2019. Då kan skattens/avgifternas/flygets egna insatser senaste åren utvärderas i ett paket för statsmakternas åtgärder att ytterligare reducera flygets klimatutsläpp från början av 2020.