Andelen behöriga lärare ökar – men bara i gymnasiet

Andelen behöriga lärare har ökat det senaste året. Men bara inom gymnasieskolan, och endast med 1 procent. För grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan och förskolan står utvecklingen stilla. 

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rebecka Prahl

Lärarbehörigheten har ökat med 1 procent inom gymnasieskolan jämfört med förra året, visar Skolverkets kartläggning. Inom resterande skolformer står utvecklingen däremot stilla. 

Kartläggningen visar också att andelen behöriga lärare är som högst i förskoleklassen med 86 procent, medan den är lägst i grund- och gymnasiesärskolan. Knappt var femte lärare är behörig att undervisa i respektive skolform, vilket inte har förändrats under de senaste läsåren. 

– Det är naturligtvis oerhört bekymmersamt att andelen behöriga lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan är så låg och inte heller har ökat över tid, särskilt med tanke på att eleverna i de här skolformerna har extra stort behov av lärare med specialpedagogisk kompetens, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

Samtidigt arbetar Skolverket med strategier för hur huvudmännen ska öka andelen behöriga lärare i klassrummen. 

– Det kan handla om attraktiva löne- och arbetsvillkor, men också att avlasta lärare så att de kan fokusera på undervisningen, säger Filip Nilsson, projektledare på Skolverket, till Altinget.

En viktig del handlar enligt Filip Nilsson också om att behålla de behöriga lärare som redan arbetar på skolan. Framför allt arbetar Skolverket med stöd för hur man kan få nyexaminerade lärare och lärare nära pensionsåldern att stanna kvar i yrket. 

– För lärare som närmar sig pensionsåldern är det vanligt att man kanske inte vill jobba fulltid, där kan man försöka skapa förutsättningar genom att erbjuda tjänster som gör att de kan jobba kvar några år extra. 

Filip Nilsson lyfter särskilt fram att huvudmännen behöver jobba med att öka yrkets attraktivitet. 

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av landet och för olika huvudmän utifrån geografi, arbetsmarknad och närhet till lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. Det påverkar förutsättningarna och utmaningarna med att rekrytera behöriga lärare.