AV: Mer än hälften av alla arbetsgivare följer inte lagen

DEBATT. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig, men alla på en arbetsplats har ansvar för att skapa en säkerhetskultur. Det måste vara okej att säga ifrån, skriver Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Erna Zelmin-Ekenhem
Generaldirektör Arbetsmiljöverket
 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson väcker en viktig fråga om säkerhetskulturen på våra arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.

Dystra siffror

I förra veckan publicerade vi två rapporter som visar att cirka 500 personer varje år dör i sjukdomar som orsakas av arbetsrelaterad stress. Antalet dödsfall på grund av andra riskfaktorer som nattarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete skördar vardera minst lika många.

De allra flesta är troligen utsatta för flera riskfaktorer samtidigt. När man ska prioritera åtgärder är det därför viktigt att agera mot arbetsmiljöer som innehåller flera riskfaktorer samtidigt. Alla arbetsgivare bör ha en nollvision som inte bara handlar om att förhindra olyckor, utan som innefattar arbetssjukdomar inklusive de organisatoriska och sociala frågorna som leder till ohälsa på längre sikt. Vi har ett stort hälsoproblem i samhället. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå.

Forskningen visar att det går att minska den arbetsrelaterade dödligheten genom förebyggande åtgärder på arbetsplatsen som minskar förekomsten av stress och andra riskfaktorer.

Alla på arbetsplatsen har ansvar

Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. För att minska antalet olyckor och sjukdomar är ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur på arbetsplatsen helt avgörande. En god säkerhetskultur kännetecknas av att arbetsledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av kulturen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns för att använda skyddsutrustning.

Säkerhetskultur och att säga ifrån

Ett aktivt förebyggande arbete kräver att risker i varje arbetsmoment analyseras och åtgärdas samt att attityder och värderingar, som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö, diskuteras regelbundet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhetstänkandet till sina medarbetare. En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälsosam och säker även är en effektiv verksamhet.

Vi behöver alla en trygg och säker arbetsmiljö – både fysiskt och psykiskt. Tillbudsrapportering är viktig, även om händelsen inte har lett till att någon skadats. Tillbuden används för att upptäcka brister i rutiner och säkerhetsarbete samt för att skapa ett lärande. Det handlar om att följa arbetsmiljölagen som utöver att slå fast arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön också talar om arbetsgivarens samverkan med arbetstagarna och skyddsombud.

Arbetsgivare som inte följer lagen

Trots det visar våra inspektioner att drygt hälften av arbetsgivarna inte lever upp till lagens grundläggande krav på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att efterlevnaden brister är oroande. Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Vi ska hålla i ett allt längre arbetsliv – det tjänar alla på. 

Forrige artikel M: Regeringen har misslyckats med nollvision mot dödsolyckor M: Regeringen har misslyckats med nollvision mot dödsolyckor Næste artikel V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen V: Skärp straffen för brott mot arbetsmiljölagen

"Övervakning är samtidens viktigaste arbetsmiljöfråga"

INTEGRITET. Digital övervakning av anställda rör sig i en juridisk gråzon, enligt Mattias Beijmo, digitaliseringsexpert. Men Svenskt näringsliv tycker inte att övervakning är ett arbetsmiljöproblem och Arbetsmiljöverket jobbar inte alls med frågan. Snart kommer Datainspektionen med en ny vägledning. 

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.