Akhondi (C): Jämställdhet måste avspegla sig i faktiskt utfall

DEBATT. Menar vi allvar med att nå målet om ekonomisk jämställdhet måste vi säkerställa att de gemensamma resurserna fördelas på ett sätt som stimulerar den utvecklingen, skriver riksdagsledamoten Alireza Akhondi (C).

Alireza Akhondi (C)
Riksdagsledamot
 

Sverige och världen genomgår just nu den mest genomgripande krisen i modern tid. Just nu är det mest prioriterade att minska smittspridningen, stärka vården och se till så att våra företag kan övervintra för att rädda jobben.

Centerpartiet har under den akuta fasen av pandemin varit en ansvarsfull och konstruktiv kraft och genom ett idogt arbete bidragit till att rädda väldigt många svenska arbetstillfällen och företag. Men när vi nu blickar framåt är det viktigt att också fundera över hur vi kan bidra till ett än bättre samhälle med de insatser vi genomför.

Krävs investeringar

De historiska krispaket som vi nu har sjösatt de senaste månaderna har varit helt nödvändiga, men på befintliga strukturer. Och de befintliga strukturerna gynnar nästan alltid män. Därför är det nu centralt att vi följer upp våra insatser med tydliga jämställdhetsglasögon och att vi har detta viktiga perspektiv med oss i vårt fortsatta arbete.

Det gäller både i den akuta fasen och när det kommer till stimulansåtgärder som behöver komma på plats när vi ska kickstarta ekonomin på nytt. För att rusta samhället och ekonomin framöver krävs det investeringar i välfärden och reformer som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Krisinsatsernas effekt

Jag har nyligen via riksdagens utredningstjänst beställt en analys kring vilken effekt som krisinsatserna kan tänkas ha på den ekonomiska jämställdheten. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Analysen, som inte på något sätt gör anspråk att ge hela den komplexa bilden, visade att stöden till större del kom sektorer till del där det finns fler företag som traditionellt är mer mansdominerade. Till exempel har det i skrivande stund varit 6 710 beviljade ansökningar om korttidspermitteringar av totalt 58 102 i de tre sektorer där majoriteten av företagen ägs och drivs av kvinnor.

I rena kronor motsvarar detta 1,74 miljarder av totalt 24,7 miljarder. Det kan mycket väl vara så att insatserna ändå bidragit till att stärka jämställdheten genom att fler kvinnor fått behålla jobben, tack vare insatserna. Men det är uppenbart att det behövs mer kunskap och statistisk. Framförallt behövs en noggrann uppföljning och att vi alla tar ansvar för att bidra till ökad jämställdhet.

Ett stort ansvar

Det av riksdagen beslutade, övergripande målet för jämställdhetspolitiken innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fördelningen av ekonomiska resurser är en central del av detta övergripande mål.

Jämställdhet är inte vackra ord i diverse policydokument. Det måste avspegla sig i faktiskt utfall, den måste kunna mätas mer effektivt, kanske rent av med könsuppdelad statistik. Menar vi allvar med att nå målet som vi antagit om ekonomisk jämställdhet måste vi säkerställa att de gemensamma resurserna fördelas på sätt som stimulerar en sådan utveckling.

Här har staten, såsom en stor arbetsgivarpart, ett stort ansvar. Centerpartiet vill se jämställda löner och radera ut den oförklarade löneskillnaden i den statliga sektorn.

Viktigt att enas

För att uppnå jämställda löner på hela arbetsmarknaden krävs det också krafttag från övriga arbetsgivare. Vi menar att det är viktigt att alla parter på arbetsmarknaden enas kring en målsättning om jämställda löner. Deltidsnormen är ett problem för många kvinnor och försvårar såväl karriär som löneutveckling.

Centerpartiet vill arbeta för att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts, bland annat genom att se över hur arbetsmarknadens parter kan skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid.

"Angår oss alla"

Det är dags att även vi män tar ton i jämställdhetsdebatten och visar att vi är beredda att ta ansvar för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och få betalt för sina insatser på samma förutsättningar. Vi behöver hjälpa till att förändra samhällets syn på arbetsmarknad, familjeliv och ansvar. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, det är frågor som angår oss alla.

Forrige artikel KD: Turistorternas ekonomi förlamas av pandemin KD: Turistorternas ekonomi förlamas av pandemin Næste artikel Replik: Haft årtionden att hitta lösningar – nog med ord LO Replik: Haft årtionden att hitta lösningar – nog med ord LO
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.